Milieuco÷rdinator A via overgangsniveau

Inschrijven

data plaats
Deze opleiding gaat van start op 22 februari 2018. De lessen vinden plaats van 14u tot 17u30 en/of van 18u tot 21u30.

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Karin Bastiaannet op kb@amelior.be.
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
23/1/2018
Ç1170 Ç1010 Ç1350
Prijs Ç1300 Ç1125 Ç1500

 • á

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

Waarom deze thematiek?

Sedert 4 juli 1996 moeten bedrijven van klasse I een bedrijfsinterne milieuco÷rdinator aanstellen. Dit is het gevolg van het decreet Ĺbedrijfsinterne milieuzorg’.

De milieuco÷rdinator heeft een brede en veeleisende functie: hij/zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen, moet vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg. De milieuco÷rdinator moet economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak van problemen. Hij/zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld de media toe. Kortom, de milieuco÷rdinator is een all-rounder met expertise. Sinds 1 januari 2000 kan men geen aanvraag tot erkenning meer indienen op grond van ervaring op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg, zoals voordien nog wel het geval was. Men is verplicht een aanvullende vorming (250 uur voor milieuco÷rdinator A en 150 uur voor milieuco÷rdinator B) te volgen. Reeds erkende milieuco÷rdinatoren zijn bovendien verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen. Het decreet bedrijfsinterne milieuzorg voorziet dat alleen grondig opgeleide mensen de functie van milieuco÷rdinator kunnen bekleden. Een precieze inhoud van het programma is omschreven in het decreet en stemt overeen met de inhoud van bijgaand programma. Onze opleiding geniet uiteraard de wettelijke erkenning.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze langlopende opleiding heeft tot doel individuen op te leiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en de taak van milieuco÷rdinator op een waardevolle manier kunnen gestalte geven.

De cursisten zullen met andere woorden:

 • De noodzaak inzien van milieu als onderdeel van de bedrijfsfilosofie en dit inzicht doorheen de organisatie en daarbuiten verspreiden
 • Inzicht hebben in alle stappen nodig voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen als basis voor deze integratie in de bedrijfsfilosofie
 • De milieuprogramma's van een organisatie kunnen beoordelen, initiëren, stimuleren en opvolgen
 • De belangrijke (technische) hulpmiddelen en technieken kunnen aanwenden teneinde continue verbetering te kunnen realiseren
 • Het belang inzien van de menselijke factor in relatie met milieu

Praktisch, niet academisch

De inrichters van deze opleiding en de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van één persoon. De milieuco÷rdinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het milieuthema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!

In deze opleiding wordt de functie van de milieuco÷rdinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale kwaliteitszorg.

Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieuco÷rdinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen.

Om aan de reële behoeften van u, de (toekomstige) milieuco÷rdinator, te voldoen, laten wij vooral collega’s-bedrijfsmensen aan het woord die naast hun expertise, ook uitstekende didactische kwaliteiten bezitten. Elk deelaspect van het programma, waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd, wordt vertaald naar praktische hulpmiddelen en gesitueerd in realistische situaties. Een interactieve aanpak garandeert een optimale kennisoverdracht.

Toelatingsvoorwaarden

De taken van de milieuco÷rdinator zijn veelzijdig en nauwkeurig gedefinieerd. De eisen inzake opleiding en beroepservaring zijn derhalve duidelijk omschreven.

De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding milieuco÷rdinator A zijn als volgt bepaald door de VLAREL wetgeving:

 • Worden toegelaten tot niveau A: personen die een diploma van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad bezitten

Wil u zich echter laten erkennen als extern milieuco÷rdinator, hou dan rekening met onderstaande voorwaarden:

 • Om erkend te worden als extern milieuco÷rdinator niveau A dient u over een diploma met graad van master of daarmee gelijkgestelde graad te bezitten

Uiteraard dient u reeds in het bezit te zijn van een getuigschrift milieuco÷rdinator B vooraleer toegelaten te kunnen worden tot het overgangsniveau

Programma

MODULE 1: Uitgangspunten en basisbegrippen van de milieuzorg

 • Grondslagen van de milieuwetenschappen
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Milieuwetgeving

MODULE 2: Milieuzorgsystemen

 • De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
 • Opstarten van een milieuzorgsysteem
 • Integratie met integrale kwaliteitszorg
 • Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden
 • Bedrijfsbezoeken

MODULE 3: Taakstelling van de milieuco÷rdinator

 • Technologische facetten van de milieuzorg
 • Bedrijfseconomische facetten
 • Sociale en communicatieve facetten
 • Milieuauditing

De samenstelling van het overgansniveau wordt bepaald op basis van de vooropleiding en -kennis van de kandidaat cursist. Wie het overgangsniveau wenst te volgen kan bij de programmaverantwoordelijkeáKarináBastiaannetáde leskalender opvragen. Dit kan opákb@amelior.be In samenspraak wordt dan de leskalender voor het overgangsniveau van de kandidaat cursist samengesteld.

Wettelijk erkend getuigschrift

Deelnemers die slagen voor het examen en het eindwerk ontvangen een wettelijk erkend getuigschrift.

 • Het examen verloopt in twee sessies: na module 2 en aan het eind van de opleiding.
 • Het eindwerk wordt uitgewerkt tijdens het lopende cursusjaar en gepresenteerd voor een praktijkjury. Voor de begeleiding wordt door de inrichters een promotor toegewezen die u bijstaat bij de uitwerking van het eindwerk.

Deze opleiding is erkend in het kader van educatief verlof

Deze opleidingávan Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Dit biedt belangrijke voordelen:

 • Voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof , zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
 • Voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling vaná uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: www.werk.belgie.

Uw docenten

Wij kiezen resoluut voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken.

De functie van de milieuco÷rdinator wordt benaderd als een managementfunctie en de nadruk wordt sterk gelegd op de integrale milieuzorg. De programmacommissie en de deelnemers zelf, waken voortdurend over de kwaliteit van de aangeboden onderwerpen en van de docenten. Meer dan 40 verschillende praktijksprekers garanderen u een zeer brede waaier van ervaringen en invalshoeken.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Lander PLATTEAU
+32 (0)56 23 20 65

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier