U bevindt zich hier: Opleidingen / Competentiegerichte leertrajecten (op maat)

Leertrajecten waarbij deelnemers écht competenter worden in hun job

Competentiegerichte leertrajecten (op maat)


Als je echte leereffecten nastreeft, moet het geleerde gekoppeld worden aan de praktijk.

Voor diepgaande leereffecten waarbij competenties aangeleerd worden, zijn er andere methodes nodig dan de klassieke leermethodes.

Gevarieerde competentiegerichte opleidingstrajecten lenen zich daar perfect voor.

Dankzij de 'Amelior Competence Approach' krijgen de deelnemers de beoogde competenties onder de knie.

Projectmatig maatwerk

Niet elke opleidings- of ontwikkelingsbehoefte kan opgelost worden met open training.† De sterkste leermomenten creëer je integendeel wanneer het leren zo dicht mogelijk bij de praktijk gebeurt en dus zo dicht mogelijk bij de specifieke situatie van uw organisatie.

Standaardproblemen en een standaardoplossing bestaan niet.† Dankzij op maat uitgewerkte competentiegerichte opleidingstrajecten worden deelnemers écht competenter in de uitoefening van hun functie.

Afzonderlijke opleidingsdagen gegeven door afzonderlijke docenten kunnen nooit dezelfde resultaten bieden dan een doordacht en competentiegericht opleidingstraject waarbij gewerkt wordt aan het verfijnen en verder ontwikkelen van de competenties van de deelnemer.

Tijdens deze trajecten wordt maximaal ingespeeld op het competentieniveau van de deelnemers.† Er wordt verder gebouwd op reeds eerder verworven competenties (EVC).

Er kunnen competentiegerichte opleidingstrajecten ontwikkeld worden voor elke opleidings- of ontwikkelingsbehoeften, enkele voorbeelden van mogelijke competentiegerichte leertrajecten:

 • (Operationeel) leiding geven
 • Ontwikkelen van management competenties (strategie, procesmanagement, projectmanagement, change, riskmanagement, communicatie, coaching, werving, ...)
 • Wij kunnen uw medewerkers de competenties aanleren van volgende functies/rollen:†kwaliteitsmanager, milieumanager, energiemanager, auditor, Six Sigma manager, Lean manager, veiligheidsverantwoordelijke, ...
 • Persoonlijke competenties, bvb: doelgericht resultaten halen, time- en selfmanagement, verhogen van de eigen productiviteit, ...

En dit alles op maat van uw organisatie en uw medewerkers zodat écht gewerkt wordt aan het verhogen van die competenties waarmee uw organisatie vooruit geraakt.

Onze projectaanpak

1. Analyse

In een eerste stap bakenen we samen met u als opdrachtgever de doelgroep af.† Welke doelgroep hebben we voor ogen met dit competentiegericht opleidingstraject?† Over hoeveel deelnemers gaat het, wat is hun voorkennis, hun eerder verworven competenties, de motivatie, welke functie voeren ze uit...?

Samen met u als opdrachtgever worden daarna de doelstellingen van het opleidingstraject afgesproken.† Welke competenties willen we de deelnemers aanleren?† Welk niveau van competent gedrag dienen de deelnemers te bereiken?† Deze fase resulteert in een korte competentielijst waaraan tijdens het traject gewerkt zal worden.

2. Ontwerp

Op basis van deze input ontwerpen we†een opleidingstraject op maat van uw organisatie en de deelnemers.† Er wordt maximaal rekening gehouden met de doelgroep (voorkennis, eerder verworven competenties) en de te bereiken competenties.† Alles wat in het traject gepland wordt heeft als einddoel het bereiken van de competenties bij alle deelnemers.† Het ontwerp van een competentiegericht opleidingstraject gebeurt aan de hand van de Amelior Competence Approach (zie verder).† Binnen het traject kunnen, naar gelang de noodzaak, diverse methodieken gebruikt worden: opleidingen, individuele coaching, intervisie (ervaringsuitwisseling), praktijkopdrachten, stages, werken met portfolio, werkplekleren, ...† Naar gelang het opleidingstraject worden verschillende trainers/coaches ingeschakeld.

Pas na volledige consensus over het ontwerp, de aanpak, de inhoud, de timing en het budget gaan we van start met het project.

3. Uitvoering

Het competentiegericht opleidingstraject wordt conform de overeenkomst uitgevoerd.† Er is doorlopend tussentijdse evaluatie mogelijk tussen de opleidingsadviseur/projectleider en de opdrachtgever.

Over de uitvoering, de gebruikte methoden vindt u†meer info in de rubriek Amelior Competence Approach.

4. Evaluatie

Periodiek wordt het verloop van het traject geëvalueerd met de deelnemers en/of de opdrachtgever zodat eventueel bijgestuurd kan worden.† Na afrondingen is het mogelijk dat verdere afspraken gemaakt worden in verband met verdere opvolging en nazorg.

Amelior Competence Approach

Een competentiegericht†opleidingstraject is geen†standaardopleiding. Opdrachtgevers krijgen de garantie dat de deelnemers competenter worden in hun functie. Het traject beperkt zich dus niet tot het aanbieden van losstaande kennis, vaardigheden en attitudes. We gaan gedurende het programma, samen met de deelnemers, aan het werk om hun competenties te verbeteren.

Al deze competentiegerichte trajecten hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken die we gebundeld hebben onder de titel 'Amelior Competence Approach':

 1. Een opleidingstraject dat gebruik maakt van de Amelior Competence Approach duurt minimaal enkele maanden aangezien écht gewerkt wordt aan het verbeteren van de afgesproken competenties.
 2. In een eerste fase, het voortraject, wordt gemeten wat de startcompetenties zijn van de deelnemers.† Dit kan aan de hand van†(een combinatie van) een aantal†methodieken: een 360į feedback, †een observatie door een deskundige tijdens het werk, een zelfinschatting door de deelnemer, het uitvoeren van opdrachten (bvb postvakoefening), ...†
 3. Binnen elk traject is het nodig†om enkele vaardigheden in te oefenen en/of om enkele inzichten te verkrijgen.† Dit doen we aan de hand van opleidingsdagen.† De kennis en de vaardigheden die daar ingeoefend worden dragen hun steentje bij tot het bereiken van de vooropgestelde competenties.
 4. Het is wenselijk dat er doorheen het traject gewerkt wordt met een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP).† Er wordt namelijk ook gewerkt aan het bereiken van persoonlijke doelstellingen waarbij rekening gehouden wordt met reeds bereikte competenties waardoor er vlugger échte vorderingen in de competenties gemaakt worden.† Dit POP zorgt ervoor dat een opleidingstraject op maat van de individuele deelnemer gemaakt wordt.
 5. Om ervoor te zorgen dat deelnemers de competenties onder de knie krijgen, dienen deze ingeoefend te worden in de praktijk, op het werkveld.† Dit praktijkbad duurt diverse weken zodat er voldoende tijd is om te oefenen.† Dit inoefenen kan opnieuw diverse vormen aannemen, afhankelijk van de te oefenen competenties, het niveau van de doelgroep, het budget van de opdrachtgever en de concrete werksituatie van de deelnemers.† Als werkvormen kan er gekozen worden voor oa:
  • het laten uitvoeren van praktijkopdrachten waardoor de competenties ingeoefend worden
  • het werken met een portfolio waarbij de kandidaat bewijsmateriaal dient te verzamelen dat aantoont dat de competenties bereikt zijn
  • het laten uitwerken van een (verbeter)project door de kandidaat
  • eventueel andere, op maat gemaakte, werkvormen, bvb: observatieopdrachten waarbij een ervaren collega geobserveerd wordt, peer begeleidingen waarbij 2 deelnemers elkaar observeren en bijsturen†in de praktijk, werkplekleren door ervaren collega, ...)
 6. Tijdens dit praktijkbad is het wenselijk dat de deelnemers kunnen rekenen op individuele coaching door een Amelior coach én eventueel door een interne coach binnen de organisatie.† Meestal gebeurt dit via email of telefonisch.
 7. Na elke onderdompeling in de praktijk is het wenselijk om een intervisiemoment in te lassen waarbij men de praktijkervaringen uitwisselt met de groep, de trainer/coach van Amelior én eventueel een praktijkdocent (ervaren rot uit het werkveld).† Tijdens dit intervisiemoment heeft elke deelnemer ook recht op een face to face coaching met de Amelior coach waarbij de vorderingen en het POP besproken worden.
 8. Indien gewenst kan aan het†opleidingstraject een formele (individuele)†evaluatie van de†vorderingen en de resultaten van de deelnemers gekoppeld worden.††Deze evaluatie wordt op maat van het traject, de organisatie en de competenties binnen dit traject door ons opgemaakt en begeleid.
 9. Na het beëindigen van het volledig competentietraject wordt het effect van dit programma gemeten: de return on investment (ROI).† Naar gelang het traject kunnen ook hier diverse methodieken gebruikt worden: 360į feedback (mondeling of schriftelijk), observatie, zelfinschatting, laten uitvoeren van opdrachten, ...†

Nog een stapje verder?

U kan Amelior ook inschakelen om de opleidings- of ontwikkelbehoefte te helpen specifiëren.†

Amelior wordt vaak ingeschakeld in†dit vroege†stadium door onze klanten.

Stel dat u een bepaalde output (gedrag, resultaten, ...) van een functie of rol binnen uw organisatie op het oog hebt.† Wij kunnen u helpen door:

 1. de competenties te definiëren die nodig zijn bij de functiehouders om die output te bekomen
 2. te meten in welke mate medewerkers reeds voldoen aan dit competentieprofiel aan de hand van een assessment (competentiemeting)
 3. een†individueel competentiegericht leertraject uit te werken waardoor de 'hiaten' per medewerker weggewerkt worden

Referenties competentiegerichte opleidingstrajecten

Momenteel lopen competentiegerichte opleidingstrajecten bij:

 • OCMW Kortrijk: Operationeel leidinggeven voor centrumleiders
 • Gemeente Wetteren: Management Development Programma voor het managementteam van Gemeente Wetteren.

Andere voorbeelden van competentiegerichte opleidingstrajecten:

Waar & wanneer?

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

stuur naar collega

Inlichtingen

Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen.

Tot uw dienst
Pascal ENGELS
+32 (0)56 23 20 70

Contacteer mij
design & development by tales.be