Programmamanagement met de MSP® (Managing Successful Programmes) methodiek - foundation

Overbrug de kloof tussen strategie en de realisatie van projecten en activiteiten!

Inschrijven

data plaats
woensdag 2 en 9 mei 2018 van 9.00 tot 17.00
6 juni 2018 - facultatief examen (prijs examen 300 euro)
Bluepoint Antwerpen
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem
Tel.: 03/280.45.34
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart


Prijs

  Lid Amelior Not-for-Profit lid 1 Niet-lid
VOORDEELprijs
bij inschrijving voor
2/4/2018
€1805 €1625 €1985
Prijs €1970 €1770 €2170

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei.

  Bovengenoemde prijzen zijn exclusief examenkosten en BTW.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Hou er echter wel rekening mee dat een bedrag van €70 voor de catering niet met de KMO-portefeuille kan worden vergoed. Dit dient u af te trekken bij de aanvraag van uw subsidie.Bij twijfel of onduidelijkheid, neem contact met ons op.
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of de knop onderaan deze pagina. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.

2-daagse training + facultatief los bij te bestellen 1/2 dag examen

Uw organisatie: een kluwen of een samenhangend geheel?

Krijg grip op de verschillende projecten en activiteiten binnen uw organisatie!

 

De training leidt op tot het examen voor MSP® FOUNDATION. (facultatief). 

Waarom deze thematiek?

Steeds meer veranderingen worden via projecten aangepakt. Toch hebben we lang niet altijd het gevoel dat we daarmee bereiken wat we voor ogen hebben.  Een project kan op zichzelf een positieve bijdrage leveren, maar in relatie met andere projecten contra-productief werken.  Voor de bedrijfsvoering en de overkoepelende doelstellingen is het nodig te besturen op de samenhang tussen projecten.  Steeds vaker wordt daarom gebruik gemaakt van programmamanagement en vooral van de methode MSP®.

Programmamanagement bestaat als begrip sinds begin 1970. Er zijn vele verschillende typen programma’s te onderscheiden. Deze typen hebben met elkaar gemeen dat ze allen gericht zijn op verandering. Deze verandering in de bedrijfsprocessen en omgeving kunnen noodzakelijk of gewenst zijn vanwege bijvoorbeeld veranderingen in het politieke klimaat, wijzigende wetgeving, technologische ontwikkelingen (internet), etc. Maar ook wijzigende doelstellingen van het bedrijf zelf kunnen programma’s en programma management wenselijk maken. Voorbeelden hiervoor zijn de wens tot globalisering, kwaliteitseisen en industriestandaarden, verbetering van de productkwaliteit of service. Deze veranderingen moeten worden gemanaged om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.

De training leidt op tot het examen voor MSP® FOUNDATION. (facultatief).  Deelname aan het examen kost 300 euro, exclusief BTW (niet inbegrepen in de opleidingskost). Zelfstudie van minstens 20 uur is gewenst.

Voor deze training werkt Amelior samen met HWP Consulting BV, een geaccrediteerde trainingsorganisatie voor zowel PRINCE2®  als MSP®.

Wat is programmamanagement?

Er zijn veel verschillende definities van programmamanagement. De meest gebruikte definitie is:

Een Programma is het geheel van samenhangende projecten en activiteiten in een tijdelijke organisatie om één of meer van tevoren gedefinieerde doelstellingen te realiseren, die van strategisch belang zijn.

Belangrijk verschil ten opzichte van een project is de focus op het realiseren van doelstellingen. Binnen programmamanagement zijn specifieke processen en principes vastgelegd die zich daarop richten.

Programmamanagement geeft structuur en richting aan het doorvoeren van veranderingen om de doelstellingen te realiseren, die men met de veranderingen wil bereiken.

Het doorvoeren van veranderingen

Veranderingen zijn van alledag. Mensen veranderen van woon- of werkplek. Kinderen gaan het huis uit. Het is iets wat bij het leven hoort. Het blijkt echter, dat door de vergroting van de leefwereld er steeds meer keuzes zijn. Hierdoor zijn er steeds meer veranderingen en volgen veranderingen elkaar steeds sneller op. Zo ook in organisaties. Globalisering, verhoogde concurrentie, wijzigende klantvragen en nieuwe technologieën, het zijn zomaar een paar voorbeelden van zaken waar organisaties mee te maken hebben. Een veel gehoorde kreet is dat ‘verandering de enige constante is’.

Veranderingen doorvoeren is echter niet gemakkelijk. Veranderingen brengen altijd een hoop risico’s met zich mee en naast voordelen vaak ook (te veel) nadelen. Er zijn veel afhankelijkheden; zodra je het ene verandert begint het gehele ‘organisatiegebouw’ te schuiven. Er zijn veel partijen bij betrokken en er zijn veel verschillende belangen, prioriteiten en weerstanden. Veel veranderingen mislukken dan ook of kosten veel meer moeite of doen veel meer pijn dan achteraf gezien nodig was geweest. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan een methode om veranderingen door te voeren om zo het succes van de verandering te vergroten. Programmamanagement is zo’n methode en kan helpen veranderingen gestructureerd door te voeren

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

De training is zeer interactief en biedt ruimte voor discussie, reflectie en een aantal praktische oefeningen aangaande de onderwerpen: visiedocument, blauwdruk, programmaorganisatie en benefits management.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

De training richt zich op het eigen maken van de terminologie, processen en technieken bij programma's.

U zal zien dat toepassing daarvan u helpt om beter uw programma's te realiseren. 

Amelior is an affiliate of HWP Consulting BV for PRINCE2® and teaches MSP® under the responsibility of HWP Consulting BV.

Voor wie?

Algemeen management, leden van een change team, senior projectmanagers, programmamanagers, programmadirecteuren en lijnmanagement betrokken bij programma's. De deelnemers hebben ervaring in projectmanagement.

Wanneer programmamanagement?

De vele projecten en activiteiten in een organisatie, de onderlinge relaties hiertussen en de afhankelijkheden met de (vaak complexe) omgeving maken dat het management van veranderingen een hoop inspanning van de lijnorganisatie en van het bedrijfsmanagement vergt. Het doorvoeren van de veranderingen in combinatie met een beperkte capaciteit om alle veranderingen te realiseren heeft de noodzaak doen ontstaan om een andere manier van aansturen te vinden voor het managen van veranderingen. Kenmerkend hierbij is dat het gaat om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke koppeling ligt met de strategie van het bedrijf.


Programmamanagement kan met name een bijdrage leveren in situaties waarbij:


 • Onduidelijkheid bestaat over de doelen welke moeten worden gerealiseerd;

 • Complexe veranderingen moeten worden doorgevoerd;

 • Er sterke afhankelijkheden bestaan tussen een veelheid van projecten en activiteiten;

 • De beschikbare capaciteiten beperkt zijn;

 • Een turbulente omgeving bestaat waarbinnen de veranderingen moeten worden doorgevoerd;

 • Er veel risico’s zijn verbonden met het doorvoeren van de veranderingen;

 • Meerdere mogelijkheden zijn om de veranderingen door te voeren;

 • De resultaten van meerdere projecten nodig zijn om veranderingen mogelijk te maken;

 • Het management te veel tijd besteed aan het doorvoeren van veranderingen;

 • Het implementeren van veranderingen een grote impact heeft op de primaire processen, waardoor de continuïteit in gevaar wordt gebracht;

 • Er behoefte is aan coördinatie van meerdere initiatieven welke één of meer gemeenschappelijke raakvlakken hebben met bestaande bedrijfsprocessen.

Samenvattend kan gezegd worden dat programmamanagement met name geschikt is bij het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie.

Voordelen van programmamanagement

De voordelen van programmamanagement komen voort uit het gecoördineerd managen van veranderingen, waarbij sturing op de onderlinge afhankelijkheden tussen projecten en activiteiten en de focus op het realiseren van de baten een centrale plaats innemen. De belangrijkste voordelen zijn:


 • Effectieve realisatie van veranderingen door een integrale (geplande en beheerste) aanpak van de verschillende elementen van verandering zonder dat bestaande bedrijfsprocessen hiervan onnodige hinder ondervinden;

 • Effectieve respons op strategische initiatieven door het ‘gat’ tussen strategie en de realisatie van projecten en activiteiten te overbruggen;

 • Focus op veranderingsdoelstellingen door het senior management van de organisatie een raamwerk te verschaffen, waarmee deze het veranderingsproces kan sturen en managen;

 • Efficiënt capaciteitsmanagement doordat programmamanagement voorziet in een mechanisme voor het prioriteren van de projecten en een mechanisme voor projectintegratie;

 • Beter risicomanagement doordat de complexiteit en omvang van de Projectportfolio in een breder context wordt geplaatst;

 • Realisatie van doelstellingen en baten door het inrichten van een formeel proces van batenmanagement. Belangrijkste stappen in het proces zijn het identificeren, definiëren, bewaken en meten van de baten;

 • Effectief management van de zakelijke doelstellingen (Business Case). Door het opstellen en onderhouden van de Business Case, wordt constant een afweging gemaakt wat zakelijk gezien de beste oplossingen zijn en of zakelijk gezien het verder doorvoeren van de veranderingen nog steeds gewenst is;

 • Geleidelijke overgang van huidige naar nieuwe bedrijfsprocessen. De transitie van de bestaande organisatie naar de nieuwe wijze van werken is een apart onderdeel binnen programmamanagement.

Programma

 • Introductie programmamanagement en MSP®
 • Relatie project en programma
 • De componenten: organisatie, benefits management, stakeholder management, issue- en risicomanagement, kwaliteitsmanagement, planning & configuratiemanagement
 • Processen zoals die door MSP® onderkend worden
 • Examentraining

Bij aanvang ontvangt u als deelnemer het boek "Managing Succesful Programmes" dat in de prijs inbegrepen is.

Ter afsluiting van deze opleiding kan u deelnemen aan het examen. Dit examen is facultatief, de kostprijs hiervoor bedraagt € 300.

 

Trainer

ir. Francis MAÑAS is van opleiding burgerlijk ingenieur. Naast een Master of Business Administration (KUL) studeerde hij nog tal van andere cursussen, onder meer aan de Vlerick Leuven Gent Management School, de RUG en Amelior. Als senior managementconsultant bij Amelior, is hij heel sterk begaan met het verbeteren van de werking van organisaties waarbij strategie, (sleutel)processen, indicatoren en kennismanagement centraal staan. Daarnaast heeft hij oa. diverse overheidsorganisaties begeleid bij een CAF zelfevaluatie.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Jan SEGIER
+32 (0)56 23 20 64

Contacteer mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een in-company training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

In-company trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:

 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier