CLP voor gevorderden: indeling van mengsels

CLP indeling van mengsels

"Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om :

  • de gevarentypes en gevaarscategoriën te herkennen
  • mengsels in te delen volgens de CLP mengselcriteria o.b.v. SDS’en
  • en ECHA databanken te gebruiken.

Voorkennis van de CLP wetgeving is vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Studiedag CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van deze opleiding.
Deze opleiding is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar)."

Waarom deze thematiek?

Het  wereldwijde systeem voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen  GHS (Globally Harmonised system) werd in 2009 opgestart.  In Europa wordt GHS geïntegreerd in de CLP-verordening.
De CLP-verordening bepaalt de criteria voor de classificatie van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaar voor de gezondheid, milieu of fysische gevaar. Hierbij horen ook gestandaardiseerde etiketten en veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets).

CLP zorgt dus voor heel wat wijzigingen binnen uw organisatie : nieuwe classificatie, etikettering, pictogrammen, aanpassen van de veiligheidsinformatiebladen, opleiden van personeel, informeren van klanten,…

Met name voor mengsels zijn er veel regels om  een juiste indelingen te maken volgens de “CLP mengselcriteria”.  Met deze workshop willen we u op weg zetten om deze indelingen op een CLP conforme manier te doen.

Voor wie?

Deze workshop richt zich naar preventie adviseurs, EHS-managers, medewerkers die te maken hebben met gevaarlijke stoffen en meer inzicht willen in  hoe mengsels ingedeeld worden volgens CLP.

Voorkennis van de CLP wetgeving is vereist. Indien u nog niet over deze voorkennis beschikt adviseren wij u om de Studiedag CLP te volgen. Deze staat gepland in de voormiddag van de eerste lesdag van deze opleiding.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

  • U kent de gevaarstypes en gevaarscategoriën
  • U kan mengsels indelen volgens de CLP mengselcriteria op basis van SDS'en

Programma

Aquatisch milieugevaar

Gezondheidsgevaren: acute toxiciteit, huid en oog irritatie/corrosie, sensitisatie, kankerverwekkend, mutageen, reprotoxiciteit, doelorgaantoxiciteit

Praktische hands-on oefeningen op basis van SDS'en

Gebruik van de ECHA databanken, richtsnoeren en andere bronnen

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen dan ook na afloop een officieel attest.

Trainers

Lieve Claeys is afgestudeerd aan de Universiteit van Gent als master in Biomedische Wetenschappen in 2007. In 2009 haalde ze haar master in milieubeheer en -sanering aan dezelfde Universiteit. Bij ARCHE werkt ze vooral op humane en milieutoxicologie, blootstellings- en risicokarakterisaties voor complexe anorganische mengels en organische stoffen onder REACH en de biociden wetgeving. Binnen ARCHE is Lieve de expert in het opstellen van alternatieve experimentele teststrategiën op basis van read-across en QSARs, als een alternatief voor experimentele testen. Ze is gecertifieerde trainer en geeft opleidingen over humane indeling (volgens CLP) en toxicologie.
Dagobert Heijerick behaalde een Master in milieutechnologie (Bio-ingenieurswetenschappen) in 1994. Hij werkt sinds 2009 bij ARCHE en is daar expert in milieurisicobeoordelingen van metalen en de indeling en etikettering (volgens EU CLP en GHS) van stoffen en preparaten. Over deze onderwerpen heeft hij vele malen op internationale conferenties, workshops en trainingen gepresenteerd. Hij behaalde ook een trainercertificaat van de Learning and Performance Institute.

Praktisch

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Greet VANFLETEREN
+32 (0)56 23 20 61

Contacteer mij

Inschrijven

Deze opleiding is op korte termijn enkel via in-company training te bestellen. Wij willen u graag verwittigen mocht dit wijzigen of kunnen vrijblijvend met u de mogelijkheden bekijken.

verwittig mij

Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
  • economisch interessanter;
  • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
  • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
  • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier