De doorbraak van IiP

november 2005

Dat Amelior gelooft in de waarde van het IiP-model is duidelijk. Zelf is het nu de IiP-actieplannen aan het implementeren en tegelijk begeleidt het een tiental organisaties bij het halen van het IiP-label.

Ook al is de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap voor IiP-projecten weggevallen, de belangstelling blijft. Vooral dan vanuit organisaties waar niet zozeer de machines (productiebedrijven), dan wel de medewerkers een cruciale rol spelen (diensten, overheid).

IiP kunnen we omschrijven als een strategisch ‘model voor het aansturen en de ontwikkeling van medewerkers'.  Het dekt dus niet het hele hr-veld af, hoewel ook elementen als communicatie, erkenning en waardering, competenties van leidinggevenden en verbeteringsgerichtheid worden bestreken. Net als bij andere gecertificeerde managementmodellen wordt het IiP-label voor drie jaar toegekend en kent het ook het systeem van tussentijdse audits. Achter de fasen strategie-ontwikkeling, actie en evaluatie van het model herkent men de PDCA-cyclus. Bovendien vertrekt IiP vanuit missie, visie, strategie en het vastleggen van meetbare doelstellingen voor de hele organisatie en per team, die door alle medewerkers moeten gekend zijn. Zo sluit IiP naadloos aan bij de ‘harde' kant van een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering. De nieuwste versie van het model bestaat uit tien vereisten/indicatoren. Voor elke indicator vraagt men naar bewijzen (39 voor de hele standaard), bij zowel topmanagement, management, als medewerkers. Als managers enerzijds wel voorbeelden kunnen geven van de manier waarop de bijdrage van de mensen aan de organisatie wordt erkend en gewaardeerd (indicator 6), maar de medewerkers kunnen hun bijdrage of de manier waarop die wordt gewaardeerd niet beschrijven, kan de organisatie naar het label fluiten.

Van nulmeting tot assessment

IiP start met een zogenaamde Quick Scan. De door IiP erkende consultant checkt eerst waar de organisatie staat, meestal per directie. Op basis daarvan beslist de organisatie of ze al dan niet voor IiP gaat (en een commitment aangaat) en stelt een interne facilitator aan. Dan volgt de diagnosestelling of nulmeting via een eerste bevraging aan de hand van de 39 bewijzen. IiP laat de keuze: ofwel bevraagt men iedereen schriftelijk, ofwel mondeling via een steekproef. Voor de schriftelijke bevraging beschikt Amelior over een software pakket. De grootte van die steekproef en de representativiteit (man/vrouw, leeftijd, niveau …) is door IiP bepaald. Uit de diagnose, waarover iedereen in de organisatie informatie ontvangt, volgt de opmaak en de implementatie van een actieplan. “Zelfs al sta je al ver op hr-vlak, toch mag je daarvoor zeker op een jaar rekenen,” aldus Pascal Engels, senior consultant van Amelior en erkend IiP-adviseur. “Je moet immers doorheen de normale jaarcyclus van de organisatie.” Eenmaal je denkt klaar te zijn, kun je de certificatie-instelling om een audit vragen. Die gebeurt op identiek dezelfde manier als de nulmeting.

Voorlopig moet die certificatie-instelling nog wel uit het buitenland komen, bijvoorbeeld uit Nederland. Het is immers een IiP-licentiehouder die moet accrediteren. En voor België is die er momenteel nog niet (zie kader Nieuwe standaard).

Britse wortels

Iip is ontstaan tijdens het Thatcherbewind in het VK. De economie draaide ronduit slecht, maar bepaalde bedrijven deden het wel goed. Dat bleken organisaties te zijn met aandacht voor teamoverleg, kennisoverdracht, opleidingen enz. De standaard is dan gegroeid uit een bundeling van beste praktijken van die organisaties. De eerste versie verscheen in 1990. Inmiddels beschikken 37.035 Britse organisaties over het label. Daarin werkt 37,98 % van de beroepsbevolking. Buiten het VK zijn wereldwijd 468 organisaties gecertificeerd. Op het ‘vasteland' was Nederland een voortrekker. Het ministerie van Economische Zaken lanceerde een pilootproject in 1998 en is nu nog licentiehouder. Momenteel zijn daar 112 organisaties erkend.

Vlaanderen volgde in 2002. De Vlaamse Gemeenschap subsidieerde een pilootproject waarvoor 14 organisaties werden geselecteerd, die werden begeleid door IiP-erkende adviseurs. Dat gesubsidieerde project is nu afgelopen en de Vlaamse Gemeenschap wil niet als ‘volle' licentiehouder optreden.                                                                                                     

Concreet betekent dit dat we in Vlaanderen momenteel in een interim-periode zitten, tot Investors in People UK een formele structuur voor Vlaanderen zal op poten gezet hebben. Voor deze interim-periode zijn met Investors in People UK een aantal afspraken gemaakt die duidelijkheid moeten geven naar enerzijds organisaties die een IiP-traject hebben opgestart in hun organisatie of organisaties die een IiP-traject willen opstarten, en anderzijds naar erkende IiP-adviseurs. Eigenlijk verandert er niet veel voor Vlaanderen, behalve dan dat Vlaanderen momenteel gecoördineerd wordt vanuit de UK, met name vanuit het International Quality Center IiP:

 • Iedere organisatie in Vlaanderen die een Investors in People traject wil opstarten, kan dit zonder enig probleem doen en kan hiervoor samenwerken met een erkend Investors in People adviseur. Het commitment dat de organisatie een traject wil opstarten kan gemeld worden aan Investors in People UK.
 • Iedere organisatie in Vlaanderen die reeds een Investors in People traject is opgestart en die in de nabije toekomst een assessment wil plannen, zal dit kunnen doen via het International Quality Center. Dit International Quality Center, gelocaliseerd in de UK, neemt eigenlijk dezelfde functies waar als het Quality Center IiP Nederland, maar coördineert de gebieden waarin geen licentieovereenkomst bestaat (wat het geval is voor Vlaanderen in deze interim-periode). 

Bronnen: IiP Nederland; De Kwaliteitskrant 5, 2005; IiP UK

 

NIEUWE STANDAARD

Per 1 januari 2005 is in Engeland een aangepaste versie van de Standaard geïntroduceerd, die per 1 juli ook in België van kracht is geworden. De focus en opbouw van IiP zijn uiteraard niet veranderd. De nieuwe versie is geen totaal nieuwe standaard. Het is een verbreding en verdieping op de reeds bestaande. De structuur is gewijzigd om de verbetercyclus van IiP beter aan te laten sluiten bij de planningcyclus van organisaties. De vier principes (Commitment, Planning, Actie en Evaluatie) hebben plaatsgemaakt voor drie: Plannen, Uitvoeren en Beoordelen. Commitment is daarmee niet minder belangrijk geworden en moet zeker aanwezig zijn en opgebouwd worden. Maar toetsing ervan is impliciet gekoppeld aan de gedemonstreerde actiebereidheid en, daarmee, de bewijsvereisten in het plannen en uitvoeren. Het aantal indicatoren is teruggebracht van 12 naar 10.  In de bewijsvereisten is een grotere nadruk gelegd op de cruciale rol van topmanagement en managers in het ontwikkelen van medewerkers en op het betrekken van mensen bij de besluitvorming. De periode vanaf 1 juli 2005 tot 1 juli 2006 is een overgangsperiode waarin organisaties zowel volgens de oude als de nieuwe versie van de Standaard ge(her-)certificeerd kunnen worden. Na 1 juli 2006 worden alleen nog maar assessments afgenomen op basis van de nieuwe versie. De Amelior-adviseurs volgen deze maand een vervolgopleiding om gecertificeerd te blijven voor de nieuwe standaard.

Uiteraard vindt u meer info over IiP op www.amelior.be. De nieuwe standaard kunt u bovendien als pdf downloaden vanaf www.iipnl.nl (onder de menuoptie: Informatie /de Standaard / tekstbutton ‘de Standaard').

 

AMELIOR EN IIP

Amelior mag gerust marktleider worden genoemd in het begeleiden van organisaties naar het IiP-label.Dat bewijzen de volgende referenties:

 • AZ Groeninge;
 • Belgian Post International;
 • Cleaningboy:
 • Commonwealth War Grave Commission;
 • Onafhankelijk Ziekenfonds (start in 2006);
 • Politie Beveren;
 • Politie VLAS;
 • Stad Gent;
 • Stad Kortrijk;
 • Touring;
 • Werkwinkel Kortrijk;
 • En… Amelior zelf.