Visie op human resources

februari 2001

Niet de kwaliteit van het machinepark, wel de kwaliteit van de medewerkers kan ondernemingen een concurrentieel voordeel opleveren. Vandaar dat een gespecialiseerde cel binnen Amelior bedrijven adviseert en begeleidt op het vlak van human resources.

Dat het belang van human resources toeneemt blijkt ondermeer uit het feit dat personeelsbeoordeling een hot item geworden is op de managementagenda. Bedrijven hebben immers steeds meer behoefte aan optimaal functionerende medewerkers. Dat vraagt om systemen om te evalueren en te belonen. Vandaar de groeiende nood aan evaluatiegesprekken, functioneringsgesprekken, prestatiemetingsinstrumenten. Dit natuurlijk om de nood aan competenties te kunnen invullen, via gerichte vorming op basis van geconstateerde leemtes. Dus begint men ook meer na te denken over competentiesystemen om de kennisbehoefte in kaart te brengen. Dit wat het individu betreft. Maar het individu kan niet alle door de organisatie gevraagde prestaties leveren. Dus wordt ook teamvorming steeds belangrijker.

Amelior: "Binnen afzienbare tijd zal men bij de verloning trouwens ook het functioneren van een individu in een team en de teamprestaties in aanmerking moeten nemen."

 

Retentiebeleid

Mede door de schaarste op de arbeidsmarkt hebben bedrijven het momenteel zeer moeilijk om de juiste mensen aan te werven. Vandaar dat men inspanningen levert om naar de arbeidsmarkt toe een aantrekkelijk imago op te bouwen (externe HR-marketing). Maar er moet ook moeite gedaan worden om mensen te behouden (interne HR-marketing).

Amelior: "Een HRM-manager moet daarom marketinggericht leren denken. Hij mag zijn eigen visie niet doordrukken, maar zich afvragen welke noden hij kan invullen.Wie zijn mijn klanten (=medewerkers en leidinggevenden), welke producten en diensten hebben mijn klanten nodig?"

De tijd van de Vlaamse hondstrouwe medewerker is bovendien voorbij. De werknemer is nu vooral trouw aan zichzelf, aan zijn eigen ideeën, zijn eigen loopbaan. Dat is eigen aan het tijdsbeeld. En bovendien kan de werknemer zich die houding veroorloven, gezien de schaarste op de arbeidsmarkt en gezien het feit dat tweeverdieners vandaag de dag over de financiële ademruimte beschikken om het een poos met één wedde uit te zingen. "Vandaar dat de HR-verantwoordelijke voortdurend moet balanceren tussen de eisen van de werknemer enerzijds en die van de werkgever anderzijds. Waarbij de werkgever niet eens kan aangeven wat de situatie over een jaar zal zijn, laat staan over vijf jaar."

De nieuwe ISO-9000 norm

In tegenstelling tot de versie van 1994 stelt de versie 2000 van de ISO 9000-norm ook eisen op het vlak van personeelsbeleid. Amelior heeft daarom een diagnose-instrument ontwikkeld om via bevraging en observatie het kwaliteitsniveau van het personeelsbeleid snel en nauwkeurig te achterhalen. Bovendien laat het toe de pijnpunten vast te leggen en duidt aan waar de verbeteringsprioriteiten liggen.

Een andere dienst van Amelior is het ter beschikking stellen van consultants als part-time of interim personeelsmanager. Professioneel human resources management wordt immers meer en meer nodig, maar KMO's beschikken vaak niet over de middelen om mensen met het juiste profiel in dienst te nemen. "Bovendien," aldus Amelior, "geloof ik dat werving van lager personeel een van de volgende niet-kernactiviteiten is die zal geoutsourced worden. Ook door grotere bedrijven. Dit geeft HR de ruimte om meer sturend en coachend te werken naar het management."

In het kader van de Welzijnswet (zie artikel Visie op veiligheid) zullen de business units veiligheid en human resources nauw samenwerken. "Voor de stressmeting zelf kan men beroep doen op bestaande modellen, die hun deugdelijkheid in het verleden al hebben bewezen. Het zal onze taak zijn de arbeidsorganisatie te verbeteren, de leidinggevende omkadering eventueel bij te sturen en andere werkafspraken in de organisatie vast te leggen."

Ook kennismanagement is een actieterrein voor Amelior: "Er is gebleken dat nieuwe producten en diensten steeds vaker tot stand komen door een combinatie van zaken die reeds bestaan. Maar wie weet nog wat er allemaal bestaat? Er zijn steeds meer specifieke vakgebieden, die elkaar van tijd tot tijd kruisen. Dus moeten mensen met complementaire kennis bij elkaar worden gebracht. Maar velen willen hun kennis niet vrijgeven. Kennis is immers macht. Die terughoudendheid of zelfs weerstand helpen overwinnen is een HRM-taak. Dit betekent dat we bedrijven kunnen helpen een klimaat te scheppen en arbeidsorganisatiestructuren uit te tekenen die toelaten kennis te laten circuleren en over te dragen. Concreet kan dat ondermeer door daar tijd voor vrij te maken, door ruimte te creëren. Er zijn trouwens al bedrijven die café-corners hebben … En natuurlijk moet de bereidheid om kennis vrij te geven ook op één of andere wijze gecompenseerd worden."

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...