Winst halen uit INVESTORS IN PEOPLE

november 2010

Het recentste rapport van de Cranfield School of Management in Groot-Brittannië levert een duidelijk bewijs dat Investors in People (IiP) niet alleen een boost geeft aan de performantie van organisaties, maar ook aan de winstgevendheid ervan.

Geruime tijd stellen heel wat organisaties zich vragen over de kwaliteit en de effectiviteit van leidinggeven. De laatste jaren zijn dan ook talrijke initiatieven genomen om dit probleem op te lossen. Maar de enige aanpak die ook daadwerkelijk duidelijk identificeerbare resultaten heeft opgeleverd, is Investors in People.
We kunnen dit nu ook echt voor waar gaan aannemen sedert de jongste publicatie van de gezaghebbende studie ‘Investors in People, Managerial Capabilities and Performance' van Cranfield's Centre for Business Improvement. Die toont door middel van gedetailleerde feiten en cijfers aan dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het gebruik van de Investors in People-standaard enerzijds en een verbeterde performantie van het management en een gestegen winstgevendheid anderzijds.
De focus van het vorige rapport uit 2008 lag op de invloed van Investors in People op het HR-beleid en de ondersteuning van medewerkers om zo tot een positieve sfeer in organisaties te komen. Dit om de competenties van mensen beter te benutten. De nadruk van het onderzoek in 2010 lag op de impact van het Investors in People-model op het functioneren van (operationeel) leidinggevenden en de mogelijke koppeling ervan aan productiviteit en winst.
Niet alleen is dit onderzoek baanbrekend door zich te concentreren op het niveau van het middenmanagement binnen organisaties, maar er werden ook financiële cijfers van bedrijven onderzocht om te zien wat ze zouden onthullen over het werken met Investors in People. En wat bleek? Het bewijs was zeer solide én zeer gunstig voor Investors in People. Er wordt immers aangetoond dat Investors in People bijdraagt tot de creatie van de juiste organisatorische voorwaarden die leidinggevenden nodig hebben om bij te dragen tot een versterkt financieel resultaat.

Vergelijking

In tijden waarin bedrijfsleiders meer dan ooit op zoek zijn naar de ‘bottom line' en nagaan waar echte toegevoegde waarde zit, staat het als een paal boven water dat Investors in People een waardevolle investering is. Niet alleen in goede tijden, maar ook in momenten waarop het minder goed gaat, is een duidelijk engagement naar de personeelsleden toe heel belangrijk. Dat geldt des te meer voor de leidinggevenden.
Zij oefenen immers het meest directe invloed uit op de medewerkers en beïnvloeden zo in hoge mate de bedrijfsresultaten. Het onderzoek toont aan hoeveel belang Investors in People hecht aan de effectiviteit van het management via een duidelijke inzet op de ontwikkeling van leidinggevende vaardigheden en prestaties van leidinggevenden.
Cranfield heeft drie verschillende technieken en methodes gebruikt om de impact van Investors in People te meten. Allereerst werden een aantal IiP-organisaties vergeleken met een aantal niet-IiP-organisaties. Via diepte-interviews met HR-professionals en lijnmanagers werd nagegaan waar verschillen te vinden waren in de manier waarop organisaties omgaan met het bereiken van bedrijfsresultaten. En hoewel ook de laatste groep bedrijven goede resultaten kon voorleggen, bleek bij de managers ervan toch een ‘trek uw plan'-mentaliteit te overheersen, met allerhande frustraties tot gevolg.

Bij IiP-erkende organisaties konden de onderzoekers vaststellen dat leidinggevenden over persoonlijke ontwikkelingsplannen beschikten en er systemen van mentorschap en coaching bestonden. Naast een duidelijke toegang tot allerlei leer- en ontwikkelactiviteiten, bleken er ook grotere graden van zelfstandigheid en autonomie te bestaan. Leidinggevenden hadden een betere band met hun medewerkers en waren beter op de hoogte van organisatiedoelstellingen en van hoe ze te bereiken.

Duidelijk verband

De tweede onderzoeksmethode, een enquête bij vierhonderd organisaties, toonde aan dat het volgen van een duidelijke richting en structuur (via de IiP-standaard en de eraan verbonden methodiek) bijna automatisch leidde tot betere resultaten. Door een duidelijke startpositie van compleet engagement door de topleiding van de organisaties, voelden operationeel leidinggevenden zich meer ondersteund in de uitoefening van hun taken en activiteiten. Dat leidde op zijn beurt tot een betere ondersteuning en sturing van de eigen medewerkers. Een hogere productiviteit en betere prestaties bij die laatsten was daarvan het logische gevolg.
De derde methodologie in het onderzoek tenslotte was een analyse van de financiële resultaten (via onder andere winstmarges en winst per medewerker) van de deelnemende organisaties. Die toonde voor het eerst in de geschioedenis van IiP duidelijk de link aan tussen versterkte managementvaardigheden enerzijds en verhoogde winst anderzijds.

Voordelen van assessment en erkenning

Misschien vraagt u zich af: waar past het hele Investors in People-assessment en -erkenningsverhaal in dit alles? Waarom zouden we met andere woorden investeren in het binnenhalen van een adviseur en/of een assessor? De onderzoekers zijn duidelijk. Organisaties die vol goede bedoelingen zitten en volmondig streven naar verbetering zullen nooit het prestatieniveau halen van organisaties die zich wel volledig inschrijven in de principes en het proces van Investors in People. Een van de onderzoekers vertolkte het zo: "Het beoordelingsproces houdt de mensen echt scherp.” De voordelen van Investors in People zijn legio:

  • IiP ondersteunt de ontwikkeling naar een echte leercultuur in de organisaties waarin het is toegepast.
  • IiP verbetert de effectiviteit van de ontwikkelingsinspanningen van het management.
  • IiP creëert een omgeving waar een echte focus ligt op het leveren van prestaties en waarbij medewerkers een beter zicht hebben op hun doelstellingen en op hun bijdrage aan het succes van de organisatie.
  • IiP geeft aan managers meer empowerment om daadwerkelijk te presteren.

Of zoals de onderzoekers het duidelijk stelden: "In deze studie werden we constant verrast door het niveau van de congruentie tussen Investors in People, goede managementpraktijken en de daaruit voortvloeiende prestaties van de organisaties die we hebben bestudeerd."

Praktijkgetuigenis

Begeleid door Amelior haalde het Gentse communicatiebureau Magelaan in maart 2010 het Investor in People-label (IiP). Om dat label in de wacht te slepen leverde het voltallige team heel wat inspanningen. “Maar daar plukken wij nu al de vruchten van”, stelt Leander De Cauter, een van de vier zaakvoerders.
De impact van Investor in People is volgens De Cauter vooral te merken aan het vormings-, trainings-, en opleidingsbeleid (VTO) van het communicatiehuis en aan de jaarlijkse operationele doelstellingen. “Magelaan heeft altijd veel VTO-inspanningen geleverd, maar sinds we ons voor het IiP-label engageren verloopt dat nog meer gestructureerd. We hebben een systeem van evaluatie en opvolging op poten gezet, waardoor we het resultaat van een opleiding bij onze medewerkers beter in kaart kunnen brengen.”
Op het gebied van operationele doelstellingen wijst de zaakvoerder erop dat IiP hen ertoe aanzette concretere doelen te stellen en die ook uitgebreider te bespreken met hun medewerkers. “Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken bijvoorbeeld overlopen wij die doelstellingen met elke medewerker individueel. Ze verbinden er zich dan toe om bij te dragen tot de realisatie van enkele van die doelstellingen. Bovendien hebben we onze operationele doelstellingen ook neergepend, zodat iedereen die ten alle tijden kan raadplegen. Daardoor volgen onze medewerkers onze doelen zelf beter op en slagen we sneller en in meer doelen. ”
Tot slot ziet De Cauter nog een ander voordeel van het IiP-label. “Toen wij inspanningen leverden om dat label te halen, bracht dat een dynamiek bij onze medewerkers teweeg. Iedereen zette zich in om er voor te zorgen dat we onszelf een Investor in People mogen noemen. Daardoor zijn niet alleen wij als zaakvoerders trots op het resultaat, maar ook al onze medewerkers.”

Pascal Engels is specialist people management. Hij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden en trainen van organisaties op alle aspecten van people management (zowel systemen, methodieken en vaardigheden). Hij is eveneens managing director van Investors in People België waar hij instaat voor begeleiding en certificering van organisaties naar deze standaard voor hoge performantie. Daarnaast heeft hij ook reeds jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij de opzet en het onderhoud van kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 9001; kwaliteitshandboeken diverse overheden). 

 


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...