De Learning Style Indicator (LSI)

maart 2008

Kennis van en inzicht in leerstijlen laten ons toe het best onze leeropportuniteiten te benutten. LSI biedt zowel een kijk op onze persoonlijke voorkeuren voor leren als een praktisch schema om onze leerervaringen te ontwikkelen.

De LSI brengt een op persoonlijkheid gebaseerd model voor leerwijzevoorkeuren samen met een experimenteel model voor de leercyclus (leercyclus: het geheel van stappen om te leren en het geleerde te assimileren).

Uitgaande van het Psychologisch Type van Dr. Carl Jung, verkent de LSI hoe onderliggende (verborgen) voorkeuren de manier waarop wij denken, leren en communiceren beïnvloeden.

Door de persoonlijke voorkeur voor een leerwijze naast de experimentele leercyclus van Kolb te plaatsen, laat de LSI toe het volledige leerproces in kaart te brengen. De lerende mens wordt daardoor gestimuleerd om zijn of haar natuurlijke inbreng in de context van de leercyclus te herkennen, de waarde van de inbreng van degenen met een andere voorkeur te waarderen, en te leren waar hij of zij flexibeler moet zijn om effectiever te leren.

LSI: een echte ontwikkelingsbenadering van Leren.

De leervoorkeuren worden ontsloten door het LSI instrument: een vragenlijst en een scoreformulier. De LSI vragenlijst betreft 32 items en wordt door het individu zelf ingevuld. Er is geen tijdslimiet, de verwachte duur is tussen 7 en 15 minuten. Het individu verwerkt zelf de resultaten en brengt deze over op een scoreblad, hetgeen leidt tot een bepaalde leerstijl. Bij elke leerstijl hoort ook een typerende naam.

verhelderaar ontwerper
activator verkenner

Voor elke leerstijl is een beschrijving beschikbaar. De grote meerwaarde van de methodiek wordt gevormd door de toelichting die gegeven wordt door een erkend begeleider. Deze geeft zowel de krachtlijnen van de gevonden leerstijl, alsook de verschillen en de complementariteit ten opzichte van andere leerstijlen. De LSI is veel meer dan een indicator voor leervoorkeuren. Omdat het steunt op het Psychologisch Type model, kan het gebruikt worden voor:

 • het ten volle benutten van het experimentele model van Kolb (leerwijzen en leercyclus);
 • het aansporen tot nadenken over hoe onze mentale en gedragsvoorkeuren onze manier van communicatie beïnvloeden en hoe we de communicatiewijze van anderen beter kunnen interpreteren;
 • het verstaan van hoe onze voorkeuren kunnen aangewend worden om teamwork te vatten door het benutten en waarderen van andermans bijdragen;
 • het ontwikkelen van leerstrategieën op hoger niveau en het aanmoedigen om een grotere flexibiliteit aan de dag te leggen voor het leren ‘buiten de eigen leerstijlvoorkeuren';
 • het helpen van opvoeders, opleiders en trainers om de leerstijlvoorkeuren van hun leergroepen in beeld te brengen, de leeromgeving en leerervaringen te structureren, om via de natuurlijke voorkeuren er het maximum uit te halen;
 • het voorstellen van het Psychologisch Type model, hetgeen een opstap kan vormen naar diepgaander verkenning van de eigen persoonlijkheid door gebruik te maken van bijvoorbeeld Type Dynamics Indicator (TDITM) en Management TeamRollen Indicator (MTR-iTM).

Jung en Kolb

TDI werkt voort op de typologieën van Carl Jung (1875-1961), één van de grondleggers van de moderne psychologie. Jung stelt dat de mens steeds een balans zoekt tussen tegenovergestelde mentale functies en houdingen. Elk mens vindt, min of meer constitutioneel vastgelegd, een bepaalde voorkeur. Deze voorkeur is het meest natuurlijk en "kost het minst energie".

In 1984 publiceerde David Kolb het zeer invloedrijke book "Experiential Learning", waarin een combinatie werd gemaakt tussen enerzijds de beschrijving van het proces of de cyclus (van leren), en anderzijds het inzicht dat mensen voorkeuren hebben voor de ene of andere stap in dit proces / cyclus. Uitgaande van de ideeën over hoe mensen informatie opdoen en verwerken, stelde Kolb een leercyclus op met vier fasen:

 • actief experimenteren
 • beschouwend waarnemen
 • abstract conceptualiseren
 • concreet ervaren

Van leren wordt beweerd dat dit het meest compleet is als alle vier de fasen cyclisch zijn doorlopen. Individuele voorkeuren zorgen er evenwel voor dat mensen geacht worden te neigen naar, ofwel zich comfortabeler te voelen met die fase in de leercyclus die het meest hun eigen voorkeur aanspreekt. Aangezien elke stap in de leercyclus waardevol en noodzakelijk is, zou het overslaan van of halfslachtige aandacht besteden aan een deel van de cyclus, tot gevolg kunnen hebben dat een cruciale leerervaring verloren gaat. Het model van Kolb heeft ook gediend als inspiratiebron voor de ontwikkeling en toepassingen van de Learning Style Indicator.

De ontwikkelaar van het LSI instrument.

De drijvende kracht achter LSI is Roy Childs. Zijn achtergrond in psychometrie houdt in dat hij gewerkt heeft met enkele van de bekendste auteurs van persoonlijkheidsvragenlijsten zoals Ray Cattell (16PF) en Will Schutz (FIRO). Samen met Team Focus, een groep arbeidspsychologen die gespecialiseerd zijn in het optimaliseren van de menselijke inbreng op individueel, team en organisatieniveau, heeft hij dit nieuwe instrument ontwikkeld. In 2002 heeft TeamFocus het on-line assessment systeem "Profiling For Success" opgestart, met een aanbod van nieuwe psychometrische testen en vragenlijsten.

Het LSI self-assessment instrument bestellen

Gebruikers die bij Amelior geregistreerd zijn, kunnen de LSI self-assessment formulieren aanvragen. Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Een geregistreerd gebruiker is:

 • een geaccrediteerd gebruiker van een instrument voor ‘Type' gebaseerd op de psychologische typen van Jung, die na een inleidingssessie van 2 uur geregistreerd wordt;
 • een geregistreerd gebruiker van TDITM;
 • een nieuwe gebruiker die een accreditatietraining van 1,5 dag heeft gevolgd voor LSI. De eerstvolgende accreditatietraining vindt plaats op 19 en 20 mei 2008 te Lokeren.

Andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Amelior.

In de Engelse taal is het LSI self-assessment instrument on-line beschikbaar via www.profilingforsucces.com (toegang na verkrijging van "credits"). Een verslag over het gevonden Type wordt per e-mail verstuurd naar de gebruiker. Er wordt ook een Nederlandse en Franse versie verwacht. Het voordeel van de on-line versies is dat de eindgebruiker voor de start van een begeleidingssessie reeds de vragenlijst kan invullen, hetgeen tijdsbesparend werkt.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...