Leertraject tot professioneel leerfacilitator/ trainer

oktober 2012

In deze tijden van verandering is er een enorme behoefte aan mensen die leerprocessen willen en kunnen begeleiden. De vraag naar goed opgeleide professionele trainers en leerfacilitators is in alle sectoren groot.

Als trainer staat u iedere keer weer voor een aantal uitdagingen: de exacte leerbehoefte van de opdrachtgever correct analyseren, een adequaat adviesvoorstel formuleren, het ontwerpen van leertrajecten, het faciliteren van leeractiviteiten, een maximaal rendement bereiken.
Amelior ontwikkelde daarom een unieke jaaropleiding waarin de nieuwste methoden, technieken en inzichten op het gebied van professioneel advies én het uitvoeren ervan aan bod komen. In deze leergang worden alle facetten van het trainers- en consultancyvak bekeken; hoe de juiste leerprocessen te ontwerpen, te begeleiden én te evalueren. Deelnemers kunnen zich ontwikkelen tot een echte “leer-inspirator”.
Verder staat in dit praktijkgericht, gevarieerd en hands-on leertraject het leren van en met elkaar centraal. Gedurende de opleiding wordt gebruik gemaakt van een compleet gamma van leervormen. Elke module wordt afgesloten met een intervisie waarop praktijkopdrachten worden gebracht en deelnemers elkaar kunnen observeren, gericht feedback geven en krijgen, persoonlijke en algemene leerpunten (na)bespreken en vastleggen. Dit wordt versterkt door het inbouwen en stimuleren van kennisuitwisselingsmomenten en een elektronisch leerplatform.
De opleiding richt zich dan ook vooral naar mensen die reeds enige ervaring hebben in het opleidingsvak en die daadwerkelijk belast zijn met het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van leeractiviteiten.

De doelstellingen

We beogen vooral (toekomstige) trainers en leerbegeleiders die:

 • alle aspecten van het trainersvak willen leren kennen; 
 • leeractiviteiten in organisaties willen opzetten en leerprocessen in groepen willen begeleiden; 
 • zich willen professionaliseren binnen hun vakgebied als trainer in de eigen organisatie, in een opleidingsbureau of als freelance trainer-consultant.

Om een maximaal leereffect te garanderen en te komen tot een homogene doelgroep, is er voorafgaand aan het traject een intake-gesprek waarin de ontwikkelingsbehoeften en opleidingswensen in kaart gebracht én besproken worden.

De vijf hoofdmodules

Het totale programma omvat vijf hoofdmodules die elk specifieke leerdoelen nastreven:

 • module 1 (detect) = analyse- en diagnosefase : van leerbehoefte naar leerproces
  In deze module werken we aan de analytische en diagnostische vaardigheden van een trainer. Strategisch opleidingsmanagement houdt rekening met de context van de organisatie en maakt gebruik van de juiste analysetechnieken. Het is dan ook belangrijk dat een trainer-consultant inzicht heeft in de werking en evolutie van een organisatie en over basiskennis beschikt van geijkte managementsystemen en people management. Verder worden vaardigheden aangeleerd i.f.v. het analyseren van een leerbehoefte, het kunnen inschatten van het draagvlak en de randvoorwaarden voor het slagen van de leeroplossing.
 • module 2 (advise) = adviesfase: van leerproces naar adviesvoorstel
  Hier werken we aan de adviesvaardigheden van een trainer-consultant die er voor zorgen dat adequate leeroplossingen kunnen aangereikt worden die een antwoord bieden op de leerbehoeften van de opdrachtgever én die daarenboven leiden tot een duurzame oplossing voor de organisatie. Leeroplossingen en organisatieadvies kunnen formuleren en omzetten in een adviesvoorstel én dit dan ook nog eens passend, professioneel en overtuigend kunnen brengen, daar gaat het om in deze module.
 • module 3 (design) = ontwerpfase: van adviesvoorstel naar het ontwerpen van een leertraject
  Accelerated Learning, leerstijlen volgens Jung, activerende en innoverende werkvormen, een trainingsplan opstellen ... Dit zijn slechts een aantal thema's die aan bod komen zodat de deelnemers na afloop adequate leertrajecten en leerinterventies methodisch kunnen ontwerpen en/of optimaliseren, afgestemd op de gedetecteerde noden van de organisatie. De ontwerpvaardigheden vormen de basis van dit onderdeel.
 • module 4 (deliver) = interventiefase: van ontwerp naar kennisoverdracht
  De didactische en communicatieve vaardigheden van een trainer-consultant zijn misschien wel de meest belangrijke vaardigheden. Leerprocessen en –interventies dienen immers op een professionele, inspirerende en innoverende manier gefaciliteerd te worden. Dit is dan ook wat er beoogd wordt met module 4.
 • module 5 (improve) = evaluatiefase: van kennisoverdracht naar continue verbeterprocessen
  In deze laatste module worden het doorlopen traject, de persoonlijke ontwikkeling en de verworven competenties geëvalueerd.

Uniek traject

Uiteraard bestaan er heel wat opleidingen voor deze doelgroep. Toch is dit traject uniek en verschilt het van andere opleidingen omdat:

 • er gewerkt wordt met 'echte' klanten of opdrachtgevers;
 • er formele en informele intervisiemomenten ingebouwd worden;
 • de mogelijkheid geboden wordt tot het lopen van stage;
 • de mogelijkheid geboden wordt opgenomen te worden in het 'freelance trainer-consultants' netwerk van Amelior;
 • dit een all-in opleiding is tot trainer-leerfacilitator.

Wij kijken er naar uitu of een van uw collega's of medewerkers te mogen begroeten bij het starten van dit traject. Maar ook in-house kunnen wij deze opleiding integraal of aangepast organiseren voor uw interne trainers.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...