De nieuwe EMC*-richtlijn

april 2015

De nieuwe E.M.C-richtlijn 2014/30/EU, die in voege zal treden op 20 april 2016, verplicht fabrikanten nog steeds om een E.M.C.-beoordeling te maken. Dit laatste is helemaal niet verwonderlijk.

*E.M.C. : ElektroMagnetische Compatibiliteit.

Nieuwe formulering

In de nieuwe richtlijn is de fabrikant nog steeds verplicht om de technische documentatie samen te stellen.

Aan de hand van deze documentatie moet kunnen worden beoordeeld of het apparaat aan de relevante eisen voldoet; zij omvat een adequate risicoanalyse en -beoordeling.

In de technische documentatie worden de toepasselijke eisen vermeld; zij heeft, voor zover relevant voor de beoordeling, betrekking op het ontwerp, de fabricage en de werking van het apparaat.

De technische documentatie bevat, indien van toepassing, ten minste de volgende elementen:

  1. een algemene beschrijving van het apparaat;
  2. ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema's van componenten, onderdelen, circuits enz.;
  3. beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema's en van de werking van het apparaat;
  4. een lijst van de geheel of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, en indien de geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, een beschrijving van de wijze waarop aan de essentiële eisen van deze richtlijn is voldaan, inclusief een lijst van andere relevante technische specificaties die zijn toegepast. Bij gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen wordt in de technische documentatie gespecificeerd welke delen zijn toegepast;
  5. berekeningen voor ontwerpen, uitgevoerde controles enz.; 
  6. testverslagen.

Wat staat er nu?

In de huidige E.M.C.-richtlijn 2004/108/EC eist men nog het volgende.

Aan de hand van de technische documentatie moet de overeenstemming van het apparaat met de essentiële eisen kunnen worden beoordeeld.

De technische documentatie moet betrekking hebben op het ontwerp en de vervaardiging van het apparaat en moet in het bijzonder het volgende omvatten:

  1. een algemene beschrijving van het apparaat;
  2. een bewijs van de overeenstemming met de eventueel beschikbare geharmoniseerde normen die volledig of gedeeltelijk worden toegepast; 
  3. indien de fabrikant geen geharmoniseerde normen heeft toegepast, of deze slechts gedeeltelijk heeft toegepast, een beschrijving en uitleg van de genomen maatregelen om aan de essentiële eisen van de richtlijn te voldoen, inclusief een beschrijving van de in bijlage II, punt 1, bedoelde elektromagnetische compatibiliteitsbeoordeling, resultaten van gemaakte ontwerpberekeningen, uitgevoerde onderzoeken, testverslagen, enzovoorts;
  4. een verklaring van de aangemelde instantie, indien de in bijlage III bedoelde procedure is gevolgd.

Hoe te interpreteren?

Als men de nieuwe richtlijn correct leest dan moet men concluderen dat de testverslagen moeten bestaan en op zijn minst moeten deel uitmaken van de technische documentatie als bewijs van conformiteit met de E.M.C.-richtlijn. Testen zijn immers de enige manier om er zeker van te zijn dat een machine elektromagnetisch compatibel is.

In de praktijk wordt de noodzaak tot het elektromagnetische compatibel maken van een machine te vaak genegeerd of in het beste geval behandeld door een eenvoudige (risico)beoordeling op basis van component-conformiteit en goede installatiepraktijken.

Het wordt dus afwachten of de nieuwe E.M.C.-richtlijn beterschap zal brengen…

Hier kan u de nieuwe richtlijn downloaden.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...