De nieuwe machinerichtlijn komt er aan !

december 2009

Maar hoe zit het nu met de machines die op stock staan ?

Door de economische crisis waar Europa momenteel geconfronteerd is beleven ma­chinefabrikanten moeilijke tijden. Het gebeurt regelmatiger dan vroeger dat bestellin­gen geannuleerd of in de tijd uitgesteld worden. Hierdoor hebben deze fabrikanten een grotere stock aan machines die niet kunnen verkocht worden…

Op 29 december van deze maand gaat de nieuwe machinerichtlijn in voege. Het gevolg hiervan is dat van 30 december alle nieuwe machines, die op dat moment zouden verkocht worden, zouden moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn. De machines die momenteel in voorraad staan, voldoen wel aan de oude machinerichtlijn maar zijn bij lange nog niet afgetoetst aan de nieuwe eisen uit bijlage I alsook de hierbij horende herziene geharmoniseerde normen.

Om aan deze feitelijke situatie een mouw te passen de Europese Commissie volgende mededeling gepubliceerd :
Machines die voldoen aan de definitie van machine volgens de oude machinerichtlijn geproduceerd en volledig afgewerkt met alle wettelijk verplichte documenten en markeringen in 2009 en die in 2009 in het interne distributienetwerk van de fabrikant zelf zijn gebracht, zullen beschouwd worden als op de markt gebracht in 2009. Door deze zienswijze vallen deze machines bijgevolg onder de huidige machinerichtlijn 98/37/EG.

Wanneer deze machines reeds in overeenstemming zouden zijn met de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG, dan mag een E.G.-verklaring van overeenstemming worden opgesteld volgens de nieuwe richtlijn.

Deze mededeling houdt in dat een fabrikant die de in 2009 afgewerkte machines op zijn eigen fabrieksite heeft staan voor verdere verhandeling zullen beschouwd worden als op de markt gebracht in 2009.

Opgelet !
De hier naar voren geschoven tegemoetkoming van de Europese Commissie is een uitzonderlijke maatregel enkel en alleen bedoeld om tegemoet te komen aan de huidige economische problemen van de fabrikanten. De Commissie wijst er op dat deze maatregel NIET mag misbruikt worden.

De inspectiediensten hebben evenwel het recht om na te gaan of het inderdaad gaat om machines die in 2009 geproduceerd werden voor levering aan klanten in 2009 en die door het schrappen van de bestelling bij de fabrikant zijn blijven staan ! Anderzijds zullen de inspectiediensten zich vooral focussen op machines die in 2010 zijn geproduceerd en op de markt gebracht.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...