Fase 1 van de omzetting van de herschikte drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU gepubliceerd in het Belgisch staatsblad

maart 2015

Op 24 februari 2015, werd in het Belgisch Staatsblad het nieuw Koninklijk Besluit van 16 februari 2015 gepubliceerd tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

Europese richtlijn herschikt

Op 27 juni 2014 werd de herschikte richtlijn 2014/68/EU van het Europees parlement en de raad van van 15 mei 2014 gepubliceerd met betrekking tot de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur.

Zoals in een eerder artikel gemeld (ook tijdens de jaarlijkse upgrade-opleiding rond machineveiligheid) zou de omzetting van de nieuwe drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU en de intrekking van de huidige drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG gefaseerd gaan.

Omzetting in België

In een eerste fase moesten de lidstaten, waaronder ook België, uiterlijk op 28 februari 2015 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen zodat aan de nieuwe bepalingen artikel 13 van de herschikte drukapparatuurrichtlijn voldaan wordt. De nieuwe bepalingen worden van toepassing met ingang van 1 juni 2015. Ons land werd dus ook verplicht om deze aanpassing door te voeren. Vorige week dinsdag, op 24 februari 2015, werd in het Belgisch Staatsblad het nieuw Koninklijk Besluit van 16 februari 2015 gepubliceerd tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

Eerste fase van kracht 1 juni 2015

Hierbij werd het vroegere artikel 9 van de drukapparatuurrichtlijn (97/23/EG) vervangen door het artikel 13 van de herschikte drukapparatuurrichtlijn (2014/68/EU). Het vroegere artikel 9 maakte een onderverdeling van de in de drukapparatuur aanwezige stoffen in twee groepen. Enerzijds was er de groep van gevaarlijke stoffen en anderzijds de groep van ongevaarlijke stoffen. De initiële onderverdeling werd gemaakt op basis van de richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen.

Deze richtlijn wordt op 1 juni 2015 ingetrokken en vervangen wordt door een nieuwe Europese verordening. Het gaat hierbij om de verordening nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

Door de publicatie van dit KB wordt de indeling van de stoffen (gevaarlijk of ongevaarlijk) in overeenstemming gebracht met de nieuwe van kracht zijnde wetgeving. Deze nieuwe onderverdeling treedt in werking op 1 juni 2015.

Fase 2 op komst

In een tweede fase moeten de lidstaten vóór 18 juli 2016 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen en bekendmaken om aan artikel 2, leden 15 tot en met 32, de artikelen 6 tot en met 12, de artikelen 14, 17 en 18, artikel 19, leden 3, 4 en 5, de artikelen 20 tot en met 43, de artikelen 47 en 48 en bijlagen I, II, III en IV te voldoen.

Daarom zal er ook nog een tweede (toekomstig) K.B. komen met de omzetting van de hierboven vermelde artikels van de herschikte drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU (PED).

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...