Filters en filtersystemen nu ook met CE-markering

januari 2016

Toen de machinerichtlijn 2006/42/EG gepubliceerd werd, bevatte (en nu nog steeds) een bijlage V waarin een indicatieve lijst van de veiligheidscomponenten bedoeld in artikel 2, onder c)

Even ter herinnering

Artikel 2 c ) definieert een ‘veiligheidscomponent' als een component:

 • die een veiligheidsfunctie vervult,
 • die afzonderlijk in de handel wordt gebracht,
 • waarvan het niet en/of verkeerd functioneren de veiligheid van personen in gevaar brengt, en
 • die niet nodig is voor de werking van de machine of die door gewone componenten kan worden vervangen om de machine te doen werken.

Indicatieve lijst

In bijlage V is een indicatieve lijst opgenomen van veiligheidscomponenten, die overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), kan worden geactualiseerd.

 • Afschermingen voor verwijderbare mechanische overbrengingssystemen.
 •  Beveiligingsinrichtingen voor de detectie van personen.
 •  Aangedreven beweegbare afschermingen met vergrendeling voor de machines, bedoeld in de punten 9, 10 en 11 van bijlage IV.
 • Logische eenheden ter verzekering van veiligheidsfuncties.
 • Kleppen met extra voorzieningen voor storingsdetectie voor de beheersing van gevaarlijke bewegingen of machines.
 • Systemen voor de afvoer van emissies van machines.
 • Afschermingen en beveiligingsinrichtingen ter bescherming van personen blootgesteld aan bewegende delen die zijn betrokken bij het werk met de machine.
 • Bewakingsvoorzieningen voor belastingsbegrenzing en beheersing van de bewegingen bij hijs- en hefmachines.
 • Veiligheidsmiddelen om personen op hun zitplaatsen te houden.
 • Noodstopvoorzieningen.
 • Ontladingssystemen om accumulatie van potentieel gevaarlijke elektrostatische lading te voorkomen.
 • Energiebeperkingsvoorzieningen en voorzieningen voor drukontlasting als bedoeld in de punten 1.5.7, 3.4.7 en 4.1.2.6 van bijlage I.
 •  Systemen en voorzieningen om geluidsemissies en trillingen te beperken.
 • Kantelbeveiligingsinrichtingen (ROPS).
 • Constructies ter bescherming tegen vallende voorwerpen (FOPS).
 • Met twee handen te bedienen bedieningsorganen.
 • In de volgende lijst opgenomen componenten voor machines voor het heffen en/of laten dalen van personen tussen verschillende stopplaatsen:
  • grendelinrichtingen van schachtdeuren;
  • vanginrichtingen die de vrije val van de drager of ongecontroleerde opwaartse bewegingen moeten verhinderen;
  • snelheidsbegrenzers;
  • energieopnemende buffers met
   • hetzij niet-lineaire karakteristiek,
   • hetzij terugslagdemping;
  • energieafvoerende buffers;
  • veiligheidsinrichtingen op vijzels van de hydraulische circuits wanneer deze als vanginrichtingen worden gebruikt;
  • elektrische veiligheidsinrichtingen in de vorm van veiligheidsschakelaars met elektronische componenten.

Een veiligheidscomponent moet dezelfde procedure volgen als een machine. Hierbij zal deze component dus moeten afgetoetst worden aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit de machinerichtlijn.

In mensentaal komt het er dus op neer dat veiligheidscomponenten ook een risicobeoordeling moeten ondergaan en bij levering aan de klant moeten voorzien zijn van een gebruiksaanwijzing, een EG-verklaring van overeenstemming en CE-markering.

In mei 2015 werd er door de E.U.-werkgroep machineveiligheid een document gepubliceerd (WG-2015.15) waarin nadere toelichting werd gegeven tot filters en filtersystemen.

Hierbij wordt aangegeven dat filtersystemen, bestemd om te worden geïntegreerd in cabines van machines, ter bescherming van personen tegen gevaarlijke producten en stoffen alsook de filters voor deze filtersystemen als een veiligheidscomponent moeten worden beschouwd ! Dit houdt dus in dat wanneer deze filters en filtersystemen afzonderlijk op de markt worden gebracht ze moeten voorzien zijn van een CE-markering, een gebruiksaanwijzing en een EG-verklaring van overeenstemming.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...