KB van 4 december 2012: elektrische installaties op arbeidsplaatsen

februari 2013

Het nieuwe KB elektrische installaties vervangt het K.B. van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde OUDE elektrische installaties op arbeidsplaatsen en wordt ingevoegd in titel III, hoofdstuk II van de Codex op het welzijn op het werk

Toepassingsgebied

Het KB van 4 december 2012 handelt over ALLE elektrische installaties.

Het toepassingsgebied wordt niet langer beperkt tot de zogenaamde oude installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen ten laatste op 1 oktober 1981 (voor de elektrische installaties van inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben) of ten laatste op 1 januari 1983 (voor de andere installaties).

Het KB verplicht werkgevers om een risicoanalyse uit te voeren voor elke elektrische installatie waarvan ze de houder zijn. Op basis van de resultaten van de risicoanalyse moet de werkgever de nodige preventiemaatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen de vastgestelde risico's. In het KB worden de minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de elektrische installatie opgesomd.

Voorts bevat het KB bepalingen i.v.m.

 • Voorschriften voor werkzaamheden aan de elektrische installaties
 • Controles 
 • Bekwaamheid (gekenmerkt wordt door de code BA 4 of BA 5) en opleiding van de werknemers
 • Documentatie: een dossier van de elektrische installatie bestaande uit
  1. de schema's en de plannen; 
  2. voor delen die niet voldoen aan het AREI een gedocumenteerde risicoanalyse met vaststelling beheersmaatregelen 
  3. de berekeningsnota's en andere documenten vereist door het besluit 
  4. het verslag van gelijkvormigheidsonderzoek of van het eerste controlebezoek en het voorlaatste en het laatste controlebezoek van de elektrische installatie;
  5. instructies
  6. de lijst van de werknemers die over de bekwaamheid beschikken die gecodeerd is als BA 4 of BA 5, met :
   • de domeinen waarvoor deze bekwaamheid geldig is, zoals de geviseerde activiteiten, het geviseerde deel van de installatie en het geviseerde spanningsgebied
   • de evaluatie die geleid heeft tot het toekennen van de bekwaamheid.

Termijnen

Elke oude elektrische installatie voldoet uiterlijk op 31 december 2014 aan de bepalingen m.b.t. het uitvoeren van een risicobeoordeling en algemene preventiemaatregelen en uiterlijk op 31 december 2016 aan minimale voorschriften betreffende de uitvoering van de elektrische installatie zoals aangegeven in de bijlage I van het besluit.

De werkgever mag deze datum overschrijden met een maximale termijn van 2 jaar, enkel wat betreft de bepalingen van de artikelen 8 en 9, mits hij op advies van de bevoegde preventieadviseur en van het Comité vóór het verstrijken van die datum een gedetailleerd uitvoeringsplan opstelt.

Thierry UYTTENHOVE is ingenieur elektromechanica en heeft een licentie in de veiligheidskunde niveau 1, milieucoördinator A en risk management. Hij heeft een jarenlange ervaring achter de rug als preventieadviseur, milieu­- en kwaliteitscoördinator in zowel bouw-, metaal- als chemiesector. Als senior consultant begeleidt hij ruim 14 jaar organisaties bij het ontwikkelen van een geïntegreerd HSE-beleid. Met passie coacht, begeleidt en traint hij in o.m. Behaviour Based Safety, OHSAS 18001/ISO 45001, integratie en auditing van management systemen. Als getraind lead auditor is hij tevens interne auditor OHSAS 18001/ISO 45001 – ISO14001. Hij deelt zijn rijke ervaring graag met u.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...