Nieuw in de veiligheidswetgeving

juni 2014

Hieronder vindt u kort samengevat de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en regelgeving rond veiligheid. Meer uitgebreide informatie vindt u in de specifieke artikels.

Herschikking economische richtlijnen

In het Publicatieblad van de EU werden acht economische richtlijnen gepubliceerd die een belangrijke rol spelen bij het produceren en verhandelen van producten.
Het gaat om een herschikking van deze richtlijnen volgens het zogenaamde ‘Nieuw Wetgevend Kader'. Dat kader bestaat uit een reeks van maatregelen die in 2008 opgesteld werden door de Europese Commissie. Ze zijn gepubliceerd in de vorm van de (Europese) Verordening 765/2008 en het (Europese) Besluit 765/2008/EG.
De maatregelen zijn gericht op het vernieuwen van de ‘Nieuwe Aanpak' van het op de markt brengen van producten en het wegnemen van de laatste hinderpalen voor een vrij verkeer van goederen.

Het doel van deze maatregelen is:

  • het bevorderen van de veiligheid van Europese burgers en het beperken van het aantal niet-conforme producten die op de Europese markt gebracht worden; 
  • het bevorderen van de kwaliteit van het werk van keurings- en controle-organismen alsook de certificerende instellingen; 
  • het bevorderen van de coherentie van de wettelijke context van economische wetgeving (van toepassing op producten) en het vereenvoudigen van de toepassing daarvan.

Door deze herschikking zijn de economische richtlijnen beter leesbaar en op elkaar afgestemd en bovendien zijn de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende marktdeelnemers duidelijker gedefinieerd.
De herschikte richtlijnen moeten uiterlijk tegen 19 april 2016 in de Belgische economische wetgeving zijn omgezet. De vier belangrijkste herschikte economische richtlijnen zijn:

Richtlijnen

Huidig

Herzien

EMC-richtlijn

2004/108/EG

2014/30/EU

Laagspanningsrichtlijn

2006/95/EG

2014/35/EU

Drukvaten van eenvoudige vorm

2009/105/EG

2014/29/EU

ATEX-apparatuur

94/9/EG

2014/34/EU

Richtlijn drukapparatuur

97/32/EG

volgt

Nieuw KB Brand voor werkgevers en werknemers

Opnieuw wordt een deel van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) vervangen door een wettekst in de Codex welzijn op het werk. Deze keer is het bekende artikel 52 van het ARAB aan de beurt. Het wordt zelfs vervangen door twee nieuwe KB's. Een eerste KB betreft de brandpreventie op het werk dat in het Belgisch Staatsblad verscheen op 23 april 2014 en later volgt een tweede KB betreffende het optrekken van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden. Het nieuwe KB is van toepassing op de arbeidsplaatsen zoals omschreven in het KB van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. De werkgever dient een risicoanalyse uit te voeren betreffende het brandrisico met medewerking van de preventieadviseur. Hierbij dient de werkgever rekening te houden met een aantal factoren zoals de aanwezigheid van brandbare producten, ontstekingsbronnen, de grootte van de onderneming en het aantal aanwezige personen. De werkgever bepaalt de waarschijnlijke scenario's en de grootte van de voorzienbare gevolgen die eruit voortvloeien.

Vervolgens neemt de werkgever preventiemaatregelen om de volgende doelstellingen te bereiken:

  1. brand te voorkomen;
  2. vlugge en veilige evacuatie van alle personen te verzekeren;
  3. vlug en efficiënt elk begin van brand snel en doeltreffend bestrijden;
  4. de schadelijke effecten van een brand te beperken;
  5. de tussenkomst van de bevoegde brandweerdiensten vergemakkelijken.

Elke werkgever dient ook een interne brandbestrijdingsdienst op te richten onafhankelijk van het aantal werknemers dat hij in dienst heeft. De leden van de interne brandbestrijdingsdienst dienen over de nodige opleiding te beschikken en over voldoende middelen om hun taken efficiënt te kunnen vervullen. Voor de bepaling van deze middelen dient de werkgever contact op te nemen met de openbare hulpdiensten. De werkgever dient ook een brandpreventiedossier op te maken, net als een evacuatieplan dat uitgehangen moet worden aan de ingang en op elke verdieping. Jaarlijks moet hij tevens een evacuatieoefening organiseren. Nieuwe werknemers dienen ten laatste de eerste dag geïnformeerd te worden over evacuatiewegen en het verzamelpunt en alle werknemers moeten een opleiding krijgen om gepast gedrag te vertonen zodat brand wordt voorkomen en evacuatie veilig kan verlopen.

Voor een uitgebreider artikel over dit nieuwe KB, klik hier

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...