Nieuwe milieu-eisen in nieuwe machinerichtlijn

augustus 2010

Met de richtlijn 2009/127/EG verandert Europa de richtlijn 2006/42/EG op het vlak van machines voor de toepassing van pesticiden

De Europese Commissie was van mening dat het ontwerp, de bouw en het onderhoud van machines voor de toepassing van pesticiden van groot belang zijn voor de vermindering van de negatieve effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu. Voor professionele apparatuur voor de toepassing van pesticiden die reeds in gebruik is, voert deze nieuwe richtlijn eisen in met betrekking tot de controle en het onderhoud van de apparatuur. De nieuwe richtlijn is van toepassing op pesticiden die gewasbeschermingsmiddelen zijn. Het is daarom wenselijk de werkingssfeer van deze richtlijn tot dat toepassingsgebied te beperken.
Let wel: gezien het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn naar verwachting zal worden uitgebreid tot biociden, moet de uitbreiding van de werkingssfeer van de milieubeschermingseisen tot machines voor de toepassing van biociden vóór 31 december 2012 worden onderzocht door de Commissie. De eisen inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, huisdieren of goederen, waren reeds opgenomen in Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines. Daarom moesten via deze wijzigingsrichtlijn alleen nog de essentiële milieubeschermingseisen voor het ontwerp en de bouw van nieuwe machines voor de toepassing van pesticiden worden opgenomen in de richtlijn 2006/42/EG, waarbij ervoor moest worden gezorgd dat deze eisen in overeenstemming waren met de eisen van de kaderrichtlijn voor onderhoud en inspectie.
Daarom was de Europese Commissie van mening dat ook een verwijzing naar de bescherming van het milieu moest worden opgenomen in Richtlijn 2006/42/EG en moet deze doelstelling worden beperkt tot de categorie machines en de risico's waarvoor specifieke milieubeschermingseisen gelden.

Toepassingsgebieden

Het toepassingsgebied van machines voor pesticiden omvat :

 • machines met eigen aandrijving
 • machines die moeten worden voortgetrokken
 • machines die geheel of gedeeltelijk op een voertuig worden geplaatst
 • machines voor de toepassing van pesticiden vanuit de lucht en
 • stationaire machines die bestemd zijn voor de toepassing van pesticiden, zowel voor professioneel als voor niet-professioneel gebruik.

  Inbegrepen in dit toepassingsgebied zijn ook met een motor aangedreven of manueel bediende draagbare en in de hand gehouden machines met een drukkamer.
  De inhoud van de richtlijn blijft beperkt tot de essentiële eisen waaraan machines voor de toepassing van pesticiden moeten voldoen vooaleer ze in de handel worden gebracht en/of in bedrijf worden gesteld. De Europese normalisatieorganisaties zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van technische normen met gedetailleerde specificaties voor de diverse categorieën van dergelijke machines. Dit om de fabrikanten in staat te stellen aan die eisen te voldoen.

 • De Europese Commissie vindt dat het van essentieel belang is dat alle belanghebbende partijen, zoals industrie, landbouwers en milieuorganisaties, in gelijke mate bij de vaststelling van dergelijke geharmoniseerde normen worden betrokken, om ervoor te zorgen dat deze worden goedgekeurd op basis van een duidelijke consensus tussen alle belanghebbenden. De Europese lidstaten dienen uiterlijk op 15 juni 2011 de nodige bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. De lidstaten moeten deze bepalingen toepassen met ingang van 15 december 2011.

  Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


  Lees hier andere artikels van deze auteur...

  Contacteer de auteur...