Welzijn op het Werk: veranderingen aan de wetgeving

augustus 2009

Halfjaarlijks organiseert Amelior een ‘upgrade' voor preventieadviseurs. Tijdens de editie van het vorige semester werden de nieuwe wetgeving en de toepassing ervan uitgebreid toegelicht.

G.H.S. en etikettering van chemische stoffen en mengsels

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals is een nieuwe wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Deze verordening is van toepassing sinds 20 januari 2009. Dit systeem brengt internationaal eenduidigheid betreffende de gevaren, aanduidingen en informatie met betrekking tot gevaarlijke stoffen.
De belangrijkste aandachtspunten:

 • Naargelang de gevaren wordt een stof of preparaat ingedeeld in één of meer gevarenklassen, op basis van fysische gevaren, gevaren voor de gezondheid en gevaren voor het milieu. Deze klassen worden verder onderverdeeld in één of meer categorieën, naargelang de grootte of de ernst van het gevaar;
 • Een G.H.S.-etiket bevat volgende elementen: gevaarsymbolen, een “signal-word” (“Danger” of “Warning”), H-zinnen en P-zinnen (ter vervanging van de vroegere R- en S-zinnen).
 • De symbolen zelf zijn aangepast. De vorm, kleur en inhoud zijn gewijzigd. De specifieke symbolen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals opgenomen in het ADR blijven echter bestaan.
 • Het Andreaskruis werd vervangen door het volgende symbool:

De andere symbolen zijn:

De hierboven vermelde verordening zal in de komende jaren heel wat nieuwe symbolen en etiketten laten verschijnen. Daarom zetten we alle wijzigingen nog even op een rij :

 

De huidige E.U.-etikettering van ‘stoffen' en ‘preparaten'.

De nieuwe G.H.S.-etikettering van ‘stoffen' en ‘preparaten'.

Gevaarsymbolen

Pictogrammen

Gevaarindicator

Signaal-woord

Zeer licht ontvlambaar

Toxisch

Gevaar

R-zinnen

H-zinnen

Zeer licht ontvlambaar

Toxisch bij inslikken

Zeer licht ontvlambare vloeistof en dampen

Toxisch bij inslikken

S-zinnen

P-zinnen

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen

Niet eten en drinken bij het gebruik van het product

Verwijderd houden van warmte, vonken, open vlam, en hete oppervlakken.
Niet roken.

Niet eten, drinken of roken bij het gebruik van het product

 

Om een idee te hebben van hoe een etiket er uiteindelijk zal uitzien hebben we hieronder reeds een voorbeeld opgenomen :

Chemische benaming van het product

A chemica
2-Hazanol
Cas nr. 222-22-2

Identificatie van het product

Pictogrammen

   Gevaar

   Waarschuwing

Signaalwoord

 Giftig bij inslikken

 Veroorzaakt zware brandwonden aan de huid en aan de ogen

Gevaarsidentificatie

(H-zinnen)

   Niet eten, drinken of roken bij het gebruik van het product

   Draag beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming / gelaatsbescherming

Voorzorgsmaatregelen

(P-zinnen)

Chemica-compania
Los trottos, 24.
E-27710 La Malino

Identificatie van de fabrikant

Het KB van 23 december 2008 betreffende “verzwaarde risico's”

Een aantal ondernemingen vertoont een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen vergeleken met hun sectorgenoten. De overheid wil via dit KB deze ondernemingen responsabiliseren door extra financiële bijdragen voor preventie op te leggen. De selectie van deze ondernemingen gebeurt als volgt:

 • op basis van een observatieperiode wordt een risico-index bepaald. Deze is het product van een frequentie- en een ernstindex die volgens specifieke formules berekend worden;
 • voor 2009 worden 100 ondernemingen met de grootste afwijking ten opzichte van hun sector aangepakt. Dit aantal zal de komende jaren toenemen.

De bijdrage zal afhankelijk zijn van de grootte van de onderneming en is te betalen aan de arbeidsongevallenverzekering van de onderneming. De bijdrage zal door de verzekeraar gebruikt worden om een actieplan voor preventie te ontwikkelen voor de betrokken onderneming. Het uiteindelijke doel is een afname van het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen.

Het KB van 31 oktober 2008 betreffende ‘rijgeschiktheid”

Na het opduiken van onduidelijkheden betreffende het al dan niet nodig zijn van een rijgeschiktheidsattest voor bepaalde categorieën van personen, werd het KB van 23 maart 2008 van de FOD Mobiliteit en Vervoer gewijzigd. Dit nieuwe KB schaft het rijgeschiktheidsattest af voor een aantal functies, gekoppeld aan het type rijbewijs. Tegelijkertijd verplicht het een rijgeschiktheidsattest voor een aantal types rijbewijzen en functies. Hierbij wordt bovendien de geldigheid van deze rijbewijzen beperkt in de tijd, en wordt verlengde geldigheid gekoppeld aan het voorleggen van een nieuw rijgeschiktheidsattest.

Gewijzigde artikels in het AREI : de KB's van 2 juni 2008 en 4 juni 2008

Het KB van 2 juni 2008 bepaalt dat voor oudere elektrische installaties ( voor 1 oktober 1981 of 1 januari 1983, naargelang het type installatie), de werkgever een risicobeoordeling moet uitvoeren en de nodige preventieve maatregelen moet nemen. Deze maatregelen omvatten onder andere bescherming tegen aanraking, maatregelen tegen hitte en brand, uitvoeren van controles, instructies voor onderhoud en het opstellen van documentatie. Een periode van 5 jaar is voorzien om deze maatregelen door te voeren.

Het KB van 4 juni 2008 wijzigt de artikelen 105 tot 113 van het AREI. Deze artikelen zijn van toepassing op explosiegevaarlijke zones (ATEX). Eén van de wijzigingen bepaalt dat goedkeuring van het zoneringsplan door de FOD niet langer vereist is. Bovendien werden aanpassingen doorgevoerd betreffende de markering, keuze en installatie van elektrisch materiaal.

Veiliger producten

Een nieuwe Europese verordening effent de baan voor een hoger veiligheidsniveau van producten. Medio 2008 gaven het Europese parlement en de Raad de verordening 765/2008 uit. In deze verordening werden de lidstaten gewezen op duidelijker controle van o.a. de CE-markering op producten. Het is immers een veel gehoorde klacht dat de machineveiligheid niet altijd voldoet aan de eisen of verwachtingen van de klant. Hierbij stelt men dat de CE-markering vaak niet is wat het zou moeten zijn.
In de verordening worden nadere eisen gesteld aan accreditatie, markttoezicht, controle van producten uit derde landen en de CE-markering.
De verordening is van toepassing voor de controlerende instanties in de diverse EU-lidstaten. Ze treedt op 1 januari 2010 in werking.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...