Werk- en rustplaatsen

maart 2007

Het Koninklijk Besluit van 27 april 2004 betreffende de werkzitplaatsen en rustzitplaatsen is voor veel preventieadviseurs een onbekende. Vandaar deze korte toelichting.

Het KB legt een aantal specifieke bepalingen ten laste van de werkgever, lees preventieadviseur.
Wat moet er volgens de zin van dit K.B. gebeuren ?

 1. In een eerste fase moet hij een risicoanalyse uitvoeren. De werkgever is ertoe gehouden voor elke activiteit die staande wordt verricht, een risicoanalyse uit te voeren.
  Deze risicoanalyse houdt rekening met het feit of de activiteit aanhoudend of doorgaans staande wordt uitgeoefend, evenals met de duur en de intensiteit van de blootstelling aan de statische belasting, teneinde elk risico voor het welzijn van de werknemers te beoordelen.
 2. Vervolgens moet de werkgever/preventieadviseur aangepaste maatregelen treffen.
  Indien uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat er een risico voor het welzijn van de werknemers bestaat, neemt hij de nodige maatregelen om er voor te zorgen dat elke betrokken werknemer over een rustzitplaats beschikt waarop hij bij tussenpozen of na bepaalde tijdruimten kan gaan zitten. Wanneer de aard van de activiteiten van de betrokken werknemer niet toelaat een rustzitplaats te gebruiken, organiseert de werkgever de activiteiten op dergelijke wijze dat deze werknemer bij tussenpozen of na bepaalde tijdruimten zittend kan werken op een werkzitplaats.
 3. De rusttijden of de zittende werktijden moeten ten minste een kwartier tijdens de eerste helft van de arbeidsdag en ten minste een kwartier tijdens de tweede helft van de arbeidsdag bereiken. Deze rusttijden of deze zittende werktijden moeten genomen worden ten vroegste na anderhalf uur en ten laatste na twee en een half uur prestaties.
 4. Voor de werknemers die activiteiten uitoefenen waarvan de aard verenigbaar is met zittend werk, stelt de werkgever een werkzitplaats ter beschikking.
 5. De werkzitplaatsen en de rustzitplaatsen beantwoorden aan de comfort-en gezondheidseisen.
  De rustzitplaatsen zijn gemakkelijk bereikbaar, kunnen onmiddellijk gebruikt worden en mogen in geen geval een hindernis vormen voor de doorgang.
 6. De werknemers worden ingelicht omtrent alle maatregelen die binnen dit kader genomen worden.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...