Wetgeving in beweging...

augustus 2008

De nieuwe machinerichtlijn, Het recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer en De nieuwe ISO 14121-1 zijn alweer enkele wijzigingen in de wetgeving waarvan we u graag willen op de hoogte houden.

De nieuwe machinerichtlijn

Op 29 december 2009 wordt de nieuwe machinerichtlijn officieel van toepassing. Het gaat om een aanpassing en herziening van de huidige machinerichtlijn. De aanpassingen hebben vooral tot doel de goedkeurings- en testprocedures te vereenvoudigen en de technische voorschriften te actualiseren door het toepassingsgebied van de richtlijn uit te breiden tot draagbare slagwerktuigen met explosieve lading en bouwliften. Schiethamers zullen dus vanaf nu wel onder het toepassingsgebied van de machinerichtlijn vallen.
De nieuwe bepalingen zullen vooral serieuze gevolgen hebben voor de fabrikanten van producten met IIB-verklaringen, de zogenaamde inbouwmachines (halffabrikaten / quasi-machines). Het gaat om een logische en begrijpelijke evolutie in de ontwikkeling van de wetgeving rond machineveiligheid. De kennis en de kunde om een bepaald type inbouwmachine te produceren is in het merendeel van de gevallen de reden waarom een bepaald werk aan een onderaannemer-fabrikant wordt uitbesteed. De kennis bij de hoofdfabrikant en/of de samenbouwer is beperkt. Hij heeft er dus alle belang bij dat zijn onderaannemer-fabrikant de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit de machinerichtlijn ook hier respecteert. Praktisch gezien zal dit vaak resulteren in noodzakelijke en aanvullende veiligheidsvoorzieningen vanwege de onderaannemer-fabrikant. Deze laatste zal dan ook een ‘inbouwverklaring' moeten opstellen.
Het afleveren van een 'inbouwverklaring' voor een inbouwmachine zal dus in de toekomst meer waarde krijgen voor de aankoper alsook voor de inbouwer. Want de inbouwer zal dit document dan op zijn beurt kunnen gebruiken als bewijsstuk in zijn eigen technisch constructiedossier. Ondernemingen die reeds jaren inbouwmachines maken en zich nog niet specifiek in regel hebben gesteld met de machineveiligheid en de bijhorende risicoanalyse en preventiemaatregelen, zullen zich in het komend jaar moeten aanpassen en waar noodzakelijk een inhaalbeweging doen.
Amelior kan hierbij helpen.

Recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer

In het koninklijk besluit van 17 januari 2008 – Belgisch Staatsblad van 3 maart 2008 is er een uitbreiding opgenomen van het recht op een bezoek aan de arbeidsgeneesheer. De nieuwe bepaling trad in werking op 13 maart 2008. Vanaf nu hebben alle werknemers het recht om een bezoek aan de preventieadvi­seur-arbeidsgeneesheer (voor werkhervatting) te vragen met het oog op een betere integratie op de werkpost. Onder bezoek moet niet noodzakelijkerwijs een medisch onderzoek begrepen worden.
Dit recht bestond reeds sinds 2004, maar was voorbehouden voor bepaalde categorieën van werknemers.
Het bezoek dat voorafgaat aan de werkhervatting geeft de arbeidsgeneesheer de kans om met een werknemer die ten minste vier weken arbeidsongeschikt is, zijn gezondheidstoestand te bespreken (zonder dat hier sprake is van een medisch onderzoek). Tijdens dit bezoek kunnen ook de verschillende storende veiligheids- en gezond­heidsaspecten ten berde worden gebracht en kan worden nagegaan welke de moge­lijke aanpassingen kunnen zijn van de werkpost. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd de werkpost aan te passen voor de werkhervatting.
De beslissing tot het bezoek aan de arbeidsgeneesheer is een vrije keuze van de werknemer. Let wel, hij moet minstens vier weken arbeidsongeschikt geweest zijn. Het bezoek kan schriftelijk aangevraagd worden via zijn werkgever. Het bezoek moet doorgaan binnen de acht dagen volgend op de ontvangst van de vraag. De betrokken preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal de werkpost van de werknemer dan zo snel als mogelijk in het bedrijf komen onderzoeken zodat mogelijke adviezen en oplossingen tot aanpassing kunnen geformuleerd worden. Na het bezoek deelt de arbeidsgeneesheer zijn aanbevelingen mee aan de werkgever.
Soms rijst ook de vraag wie de verplaatsingskosten van de werknemer betaalt. Het antwoord daarop kan men op andere plaatsen in de wetgeving terugvinden. Het is de werkgever die de eventuele verplaatsingskosten van de werknemer voor dit bezoek zal moeten betalen.

De nieuwe ISO 14121-1

De nieuwe ISO 14121-1 inzake risicobeoordeling is zowel van toepassing op machines voor industriële als voor vrijetijdsactiviteiten. De norm zal ontwerpers en fabrikanten helpen bij het reduceren van de gevaren en de risico's eigen aan hun producten. Of men nu beton giet, het gazon maait of aan een draaibank werkt, elke handeling met een machine kan ernstige verwondingen veroorzaken. Studies tonen aan dat de kosten van één enkel ongeval aan het individu en aan de maatschappij kunnen oplopen tot 1 miljoen dollar, om nog te zwijgen van de pijn en het ongemak van collega's en familieleden die dit ongeval meemaken.
Met de nieuwe ISO 141211:2007 (Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 1: Algemene principes), zullen de ontwerpers en fabrikanten maar ook occasionele fabrikanten (samenbouwers, ombouwers, bedrijfsinterne engineeringbureaus,…) de risico's beter kunnen identificeren tijdens het ontwerp, alsook tijdens het productie- en eventuele ombouwstadium. Minder risico's zullen dan ook hopelijk resulteren in een daling van het aantal onge­vallen op jaarbasis.
De risicobeoordelingsrichtlijnen die in de norm worden verstrekt, worden voorgesteld als een reeks logische stappen die iteratief moeten toegepast worden. Ze zullen de ontwerpers en fabrikanten helpen om de grenzen van de machines systematisch te bepalen alsook de gevaren en de hieraan gekoppelde risico's te identificeren (straling, brand of elektrocutie, alsook menselijke fout).
De informatie die door dit iteratief proces wordt verkregen zal de producenten in staat stellen om te bepalen of een machine al of niet voldoende veilig is. Indien blijkt dat specifieke gevaren niet verder gereduceerd zullen kunnen worden, zullen ook deze bevindingen een nuttige informatiebron zijn voor het opstellen en uitwerken van de handleidingen of gebruiksinstructies.
ISO 14121-1 zal ook een basis zijn voor de verdere ontwikkeling van nieuwe of de herziening van oude normen die de specifieke veiligheidsaspecten van veiligheidssystemen of machines behandelen.
Het tweede deel van ISO 14121 is ook reeds gepubliceerd. Het gaat om het document ISO/PRF RT 14121-2, Veiligheid van machines - Risicoberekening - Deel 2: Praktische begeleiding en voorbeelden van methodes. Dit item komt in de volgende veiligheidsupgrade voor preventieadviseurs uitgebreid aan bod.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...