IIP in Healthcare

Investeren in mensen

Het belang om te gaan investeren in de medewerkers in de zorgsector neemt inderdaad toe. Menselijk kapitaal wordt heel belangrijk en kennis, vaardigheden en motivatie worden de grondstoffen van de toekomst. Maar investeren in de ontwikkeling van werknemers is geen vrijblijvende oefening. Er wordt een return verwacht in die zin dat de investeringen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie. In Groot-Brittannië is daarvoor enkele jaren geleden een model ontwikkeld dat nu ook in België aan een veroveringstocht is begonnen: Investors in People (IiP).

Link met strategie

Investors in People omschrijft zichzelf als een strategisch ‘model voor de ontwikkeling van medewerkers'. Het dekt dus niet het hele HRM-veld af, hoewel ook elementen als communicatie, erkenning en waardering, competenties van leidinggevenden en verbeteringsgerichtheid worden bestreken. Daarnaast vertrekt Investors in People vanuit missie, visie, strategie en het vastleggen van meetbare doelstellingen voor de hele organisatie en per team, die door alle medewerkers moeten gekend zijn. Zo sluit Investors in People naadloos aan bij de ‘harde' kant van een kwaliteitsvolle bedrijfsvoering.

Het Investors in People framework gaat inderdaad opleidingsactiviteiten koppelen aan de organisatiedoelstellingen. Investors in People vertrekt immers vanuit de noodzakelijke aanwezigheid van een beleid dat zich vertaald in een duidelijke missie, visie en waarden op niveau van de organisatie. Daarna wordt nagegaan in welke mate het topmanagement deze missie en beleid vertaald hebben naar het onderliggende niveau van leidinggevenden en of het gewenste doel op dezelfde manier door dit volgend niveau van leidinggevenden begrepen wordt. Tezelfdertijd wordt bekeken of de organisatiedoelen zijn vertaald tot op het niveau van de directies, afdelingen of teams. Laatste stap in het coherent vertalen van deze doelstellingen is de stap naar de individuele medewerker. Er wordt nagegaan in welke mate iedereen binnen de organisatie die doelen kent op een bij zijn of haar passend niveau en in welke mate dit opnieuw vertaald is naar heel concrete én meetbare doelstellingen. Investors in People als het ware als een duidelijk instrument voor de verbetering van de resultaten van de organisatie. Het is dan ook niet verwonderenswaardig dat Investors in People terecht heel veel aandacht gaat besteden aan de vraag in welke mate de medewerker betrokken is bij dit hele besluitvormingsproces. Wordt er naar hem geluisterd, wordt er met de aangebrachte ideeën iets gedaan en wordt de medewerker betrokken bij de implementatie van de aangebrachte voorstellen.

Doorvertalen tot op werkvloer

Vervolgens wil Investors in People dat op een systematische manier wordt nagegaan wat dan als vertaalslag vanuit de organisatiedoelen de doelen, middelen en verantwoordelijkheden zijn voor de diverse opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten. De gestructureerde aanpak van Investors in People zorgt ervoor dat die doelen, middelen en verantwoordelijkheden zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Opnieuw worden op de drie trappen van de organisatie (topmanagement, management en medewerker) de vragen gesteld naar aanwezigheid, kennis en gebruik van allerlei vormen van ontwikkeling van de medewerker. Dit beperkt zich niet alleen tot het volgen van wat trainingen maar kijkt een heel stuk verder. Wordt de medewerker erkend en gewaardeerd voor de geleverde inspanningen, is er op tijd gerichte feedback, wordt er op allerlei communicatie- en overlegfora aan kennisoverdracht gedaan?

Meer info

Op de volgende pagina's vindt u dan alle mogelijke informatie met betrekking tot Investors in People

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ENGELS

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ENGELS
+32 (0)56 23 20 70

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be