Milieucoördinator B

Milieucoördinator B

Deze langlopende opleiding (150u) is bedoeld voor wie als Milieucoördinator Niveau B aan de slag wil en daartoe het wettelijke opleidingsniveau (Niveau B) dient te behalen. Tijdens de opleiding worden de milieuproblematiek, ecotoxicologie, milieurecht, milieubeleid, milieuzorgsystemen en milieutechnologie besproken (conform met de VLAREL bijlage 2). Na het succesvol afleggen van beide examens en de eindwerkverdediging krijgt u het diploma milieucoördinator niveau B.
De opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof.

Waarom deze thematiek?

Sedert 4 juli 1996 moeten bedrijven van klasse I een bedrijfsinterne milieucoördinator aanstellen. Dit is het gevolg van het decreet ‘bedrijfsinterne milieuzorg'.
De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie: hij/zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen, moet vertrouwd zijn met technische aspecten en met alle evoluties op het vlak van milieuzorg. De milieucoördinator moet economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces combineren met een pragmatische aanpak van problemen. Hij/zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld de media toe. Kortom, de milieucoördinator is een all-rounder met expertise. Sinds 1 januari 2000 kan men geen aanvraag tot erkenning meer indienen op grond van ervaring op het vlak van bedrijfsinterne milieuzorg, zoals voordien nog wel het geval was. Bedrijven zijn verplicht een aanvullende vorming (250 uur voor milieucoördinator A en 150 uur voor milieucoördinator B) te volgen. Reeds erkende milieucoördinatoren zijn bovendien verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen. Het decreet bedrijfsinterne milieuzorg voorziet dat alleen grondig opgeleide mensen de functie van milieucoördinator kunnen bekleden. Een precieze inhoud van het programma is omschreven in het decreet en stemt overeen met de inhoud van bijgaand programma. Onze opleiding geniet uiteraard de wettelijke erkenning.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

Deze langlopende opleiding heeft tot doel individuen op te leiden die een bewustwording van integrale milieuzorg kunnen teweeg brengen in een organisatie, kunnen omgaan met standaarden (zowel technische als niet-technische) voor milieubeheer en de taak van milieucoördinator op een waardevolle manier kunnen gestalte geven.

De cursisten zullen met andere woorden:
 • De noodzaak inzien van milieu als onderdeel van de bedrijfsfilosofie en dit inzicht doorheen de organisatie en daarbuiten verspreiden
 • Inzicht hebben in alle stappen nodig voor het opzetten en onderhouden van milieuzorgsystemen als basis voor deze integratie in de bedrijfsfilosofie
 • De milieuprogramma's van een organisatie kunnen beoordelen, initiëren, stimuleren en opvolgen
 • De belangrijke (technische) hulpmiddelen en technieken kunnen aanwenden teneinde continue verbetering te realiseren
 • Het belang inzien van de menselijke factor in relatie met milieu

Praktisch, niet academisch

De inrichters van deze opleiding én de docenten weten door hun dagelijkse praktijkervaring dat bedrijfsinterne milieuzorg geen zaak is van één persoon. De milieucoördinator kan de bedrijfsinterne milieuzorg slechts organiseren als het milieuthema ingang krijgt in de diverse facetten van de bedrijfsvoering zoals inkoop, projectbeheer, audits, enz... Wij bieden u die toegang via een integrale aanpak!
In deze opleiding wordt de functie van de milieucoördinator benaderd als een managementfunctie met een sterke link naar de integrale kwaliteitszorg.
Er wordt resoluut gekozen voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken. Op deze manier worden de wettelijke taken van de milieucoördinator vertaald naar de dagelijkse praktijk in de ondernemingen.
Om aan de reële behoeften van u, de (toekomstige) milieucoördinator, te voldoen, laten wij vooral collega's-bedrijfsmensen aan het woord die naast hun expertise ook uitstekende didactische kwaliteiten bezitten. Elk deelaspect van het programma, waarvan de inhoud wettelijk is vastgelegd, wordt vertaald naar praktische hulpmiddelen en gesitueerd in realistische situaties. Een interactieve aanpak garandeert een optimale kennisoverdracht.

Voor wie?

De taken van de milieucoördinator zijn veelzijdig en nauwkeurig gedefinieerd. De eisen inzake opleiding en beroepservaring zijn derhalve duidelijk omschreven.

De toelatingsvoorwaarden voor de opleiding milieucoördinator B zijn als volgt bepaald door de VLAREL wetgeving:
 • Worden toegelaten tot niveau B: personen die een diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certifcaten bezitten
Wil u zich echter laten erkennen als extern milieucoördinator, hou dan rekening met onderstaande voorwaarden:
 • Om erkend te worden als extern milieucoördinator niveau B dient u over een diploma met graad van bachelor of daarmee gelijkgestelde graad te bezitten

Programma

MODULE 1: Uitgangspunten en basisbegrippen van de milieuzorg
 • Grondslagen van de milieuwetenschappen
 • Milieubeleidsvorming en instrumenten van de overheid
 • Milieuwetgeving
MODULE 2: Milieuzorgsystemen
 • De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer
 • Opstarten van een milieuzorgsysteem
 • Integratie met integrale kwaliteitszorg
 • Controle en handhaving van de milieuvoorwaarden
 • Bedrijfsbezoeken
MODULE 3: Taakstelling van de milieucoördinator
 • Technologische facetten van de milieuzorg
 • Bedrijfseconomische facetten
 • Sociale en communicatieve facetten
 • Milieuauditing

Getuigenissen

Als milieucoördinator is het een must dergelijke opleiding te volgen. Ik heb hierbij gekozen voor een praktijkgerichte opleiding. En via Amelior is me dit zeker gelukt. De lessen worden steeds getoest aan de praktijk. Verder wordt deze opleiding gegeven op een volwassen manier (geen schoolse mentaliteit) én in een professionele omgeving met een sterke expertise van en bereidheid voor ondersteuning door de docenten.

Luc VAN WAES - VLAAMSE OVERHEID, DEP. BESTUURSZAKEN

De kwaliteit van deze opleiding ligt voor mij in de brede waaier van onderwerpen. Gaande van lucht, water en bodemproblematieken tot verpakkingen, wetgeving, projectmanagement,… Er ontstaat gedurende de opleiding een groeiend bewustzijn naar het belang van milieuwetgeving en een goede implementatie ervan in het eigen bedrijf.

Tom VAN DEN BRANDEN - ANOREL

De opleiding wordt zoveel mogelijk naar de praktijk toe gericht, gedoceerd door mensen uit de praktijk die stuk voor stuk specialisten zijn in hun vak en met bereidheid om specifieke problemen van cursisten in het lessenpakket te integreren. Geen schoolse opleiding, door de aanpak van Amelior wordt het groepsgevoel tussen de cursisten versterkt waardoor het niet als een last wordt ervaren om naar de les te gaan.
Dirk VAN WAES - LOCKS

Wettelijk erkend getuigschrift

Deelnemers die slagen voor het examen en het eindwerk ontvangen een wettelijk erkend getuigschrift.
 • Het examen verloopt in twee sessies: na module 2 en aan het eind van de opleiding
 • Het eindwerk wordt uitgewerkt tijdens het lopende cursusjaar en gepresenteerd voor een praktijkjury. Voor de begeleiding wordt door de inrichters een promotor toegewezen die u bijstaat bij de uitwerking van het eindwerk.

Deze opleiding is erkend binnen het kader van educatief verlof

Deze opleiding van Amelior is erkend binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof. Dit biedt belangrijke voordelen:

Voor de cursist: u heeft recht op betaald verlof , zonder loonverlies, voor de uren tijdens de normale werktijd die u besteedt aan het volgen van deze opleiding.
Voor de werkgever: de werkgever heeft recht op een terugbetaling van uren loon en sociale lasten van de werknemer die de opleiding bij Amelior volgt.

Meer info over het Betaald Educatief Verlof kan u vinden op de website van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid: www.werk.belgie

Referenties

Volgende bedrijven gingen u reeds voor en stuurden één of meerdere afgevaardigde(n) naar deze opleiding:
Action Technology Belgium, Agoria, AIB Vincotte, Alcatel Telecom, Alural Belgium, A & M Garwig & Co, Ardovries, B & P Sobry, Beaulieu Trading, Campina, Cobot, DCM, De Ceuster, De Groote André en Zoon, Desimpel International Service, DSP, Erogal, Fina, Floreac, Fuji Hunt Photografie Chem., Geldhof metaalconstructies, Gillemot, Goeters, Guka Delicatessen, Hartog Union - Zwan, Heilig Hart Ziekenhuis, Honda Europe, Ieper Industries, IMOG, IPB, ISS Food, La Corbeille Industrie, Latexco, Lemahieu, Maenhout Transport, Mervielde Transport, Miplan, OIL, ORAC, Packard Bell, Phoenicx Plastics, Picanol, Pieters Consulting, Riva, Rolvaplast, Rometa, Sadef, Sofogest, Statoil Belgium, TCHN, Transpac, Unifrost, Van Damme-Madoe, Van de Pol, Van Mierlo-Proost, Vandemoortele, UCB-Group, Victaulic Europe, Vlaamse Milieumaatschappij, Voet drukkerij,...

Trainer

Wij kiezen resoluut voor een praktische aanpak met een minimum aan academische sessies en een maximum aan praktijkgetuigenissen en bedrijfsbezoeken.

De functie van de milieucoördinator wordt benaderd als een managementfunctie en de nadruk wordt sterk gelegd op de integrale milieuzorg. De programmacommissie en de deelnemers zelf, waken voortdurend over de kwaliteit van de aangeboden onderwerpen en van de docenten. Meer dan 40 verschillende praktijksprekers garanderen u een zeer brede waaier van ervaringen en invalshoeken.

Praktisch

Duur: 150 uren
Start op: donderdag 21 februari 2019, Sint-Niklaas
Inschrijven
Prijs: vanaf €2050

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Lander PLATTEAU
+32 (0)56 23 20 65

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Deze opleiding gaat van start op 21 februari 2019. De lessen vinden plaats van 18u tot 21u30. 

Voor een gedetailleerd lesprogramma kan u contact opnemen met de programmaverantwoordelijke van de opleiding Lander Platteau op lpl@amelior.be.
Serwir Sint-Niklaas
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas
Tel.: +32(0)3 778 05 11
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 22 jan 2019 €2250 €2050 €2450
Prijs €2450 €2250 €2650

 • 1 Deze prijs is enkel geldig voor onderwijs- en overheidsinstellingen en welzijns- en gezondheidsorganisaties die lid zijn van Amelior.

  Alle prijzen zijn inclusief lunch (uitgezonderd bij halve dag en avondseminaries), koffiepauzes, verfrissingen, syllabus en schrijfgerei. Deze opleiding is vrij van BTW.

  KORTING :

  Schrijf in met collega’s voor een open opleiding en elke tweede, derde, enz... deelnemer krijgt 20% korting. Lees meer...

  Ook leden betalen aanzienlijk minder zoals u ziet. Meer weten over het lidmaatschap ? KLIK HIER.

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor IPV-Steun (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.