Basisopleiding milieubeheer

Basisopleiding milieubeheer

Modulaire opleiding

De basisopleiding milieubeheer beoogt een inspiratiebron te zijn voor elke organisatie die in meer of mindere mate met milieuaspecten in aanraking komt. De opleiding bestaat uit 17 afzonderlijke modules. Alle modules zijn verdeeld in onderwerpen en thema's en door middel van cases toegespitst op de dagelijkse werkelijkheid.
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor de gehele opleiding maar ook voor afzonderlijke modules.

Wat mag u verwachten tijdens de opleiding?

In deze basisopleiding verwerft de cursist:
 • inzicht in de huidige (Vlaamse, Waalse, Brusselse) milieuwetgeving
 • voldoende kennis om een milieuvergunningsaanvraag op te stellen
 • kennis over de verplichtingen op vlak van bodemproblematiek
 • kennis over de verplichtingen op vlak van afvalproblematiek en de betreffende afvalstoffenwetgeving
 • kennis over de verplichtingen op vlak van luchtverontreinigingsproblematiek
 • kennis over de milieuvoorwaarden voor opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen
 • inzicht in de afvalwaterproblematiek
 • kennis over milieuzorg en de daarbijhorende milieuaspecten in de organisatie aanpakken
 • inzicht in de stedenbouwwetgeving en de impact van ruimtelijke ordening
 • kennis van de verschillende milieu aangiftes
Deze opleiding is erkend door het LNE voor de wettelijk verplichte aanvullende bijscholing van milieucoördinatoren (30u/jaar) en kan eveneens gebruikt worden om invulling te geven aan artikel 4.4.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.

Wat is het resultaat in uw dagelijks werkveld?

 • U verkrijgt een inzicht in de huidige milieuwetgeving (Vlaams,  Waalse, Brusselse) en de bevoegde overheden zodat u de link kan leggen met uw huidige situatie.
 • U beschikt over voldoende kennis om ofwel zelf een milieuvergunningsaanvraag op te stellen ofwel indien het opstellen vaneen milieuvergunningsaanvraag door een extern iemand gebeurt, dit van nabij te kunnen volgen.
 • U kent uw verplichtingen op het vlak van de bodemproblematiek.
 • U bent op de hoogte van de milieuvoorwaarden die gelden voor de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten.
 • U kent uw verplichtingen op het vlak van de afvalproblematiek en weet nu hoe u zich intern in uw bedrijf kan organiseren op dit vlak en kosten kan besparen.
 • U weet nu welke administratieve verplichtingen er gelden aangaande afvalwaterproblematiek en welke zuivering noodzakelijk is voor uw type afvalwater.
 • U kan milieuzorg in uw bedrijf aanpakken op ene gestructureerde en continue wijze met aandacht voor financiële, technische en uiteraard milieuaspecten.
 • U heb inzicht in de verschillende aspecten van de stedenbouwwetgeving en de impact van de ruimtelijke ordening op de milieuvergunnigsproblematiek.
 • U leert op een doordachte manier de verschillende milieu aangiftes opmaken rekening houdend met het wettelijk kader.
 • U krijgt inzicht in de diverse aspecten van luchtverontreiniging en de bijbehorende internationale en Vlaamse wetgeving.
 • U krijgt inzicht in de krachtlijnen van de Waalse bodemsaneringswetgeving, afvalstoffenwetgeving en milieuvergunningsprocedure.

Kortom, u buigt de milieulast om tot een milieu-uitdaging die u bovendien als troef zal kunnen uitspelen.

Voor wie?

Met dit vormingsprogramma richten we ons in de eerste plaats tot bedrijfsleiders, milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en –assistenten uit alle sectoren die in meer of mindere mate in aanraking komen met milieuaspecten. Ook andere verantwoordelijken met affiniteit voor het milieugebeuren komen in aanmerking. De opleiding is geschikt voor alle takken van de industrie, KMO's, overheidsinstellingen, (productie)bedrijven, aannemers, etc.
U kan deze opleiding aanwenden om invulling te geven aan artikel 4.4.2 van uw milieuzorgsysteem ISO 14001.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules kunt volgen of één of meerdere aparte modules. Wel raden wij aan om de eerste module te volgen, zeker cursisten die nog geen of weinig basiskennis hebben op milieugebied. De kennis van deze eerste module is immers noodzakelijk voor het volgen van de latere modules.

Module 1: Het ABC van de Vlaamse milieuwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Basismodule met overzicht van de milieuwetgeving:
 • Opbouw en structuur van de Vlaamse milieuwetgeving
 • Bevoegheidsverdeling, administraties, overheden
 • Overzicht huidige wetgeving:
  • de omgevingsvergunning (omgevingsvergunningsdecreet en uitvoeringsbesluiten)
  • milieuvoorwaarden (decreet algemene bepalingen milieubeleid, Vlarem II en III)
  • bodemsanering (bodemdecreet en Vlarebo)
  • materialen en afvalstoffen (materialendecreet en Vlarema)
  • afvalwater, gevaarlijke stoffen, erkenningen, …
  • bedrijfsinterne milieuzorg

Module 2: De omgevingsvergunningsaanvraag (inclusief melding)
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Op 23.02.2017 (voor aanvragen op gewestelijk en provinciaal niveau, en ook reeds voor enkele gemeenten) en op 01.02.2018 (voor alle aanvragen op gemeentelijk niveau) is de nieuwe omgevingsvergunning in werking getreden. De omgevingsvergunning integreert onder meer de vroegere milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning. Cursisten worden vertrouwd gemaakt met de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure(s):
 • Gewone procedure en vereenvoudigde procedure
 • Toelichting nieuwe aanvraagformulieren (o.a. via oefening, voorbeelden, nuttige tips)
 • Werking van het omgevingsloket (cf. verplichte digitale indiening van aanvragen)

Module 3A: Gevaarlijke stoffen: eigenschappen en vergunningsplicht
Spreker: Mevr. Isabel DOBBELAERE, Amelior

 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen (relatie met REACH en CLP)
 • Interpretatie Safety Data Sheets
 • Opslag van gevaarlijke stoffen: vergunningsplicht en indeling in VLAREM I
 • Praktische oefeningen
 • Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen: omvorming safety data sheet tot veiligheidsinstructiekaart of andere hulpmiddelen
Mee te brengen: Safety Data Sheets van producten die u in gebruik hebt of wilt gebruiken


Module 3B: Gevaarlijke stoffen: opslag en interpretatie VLAREM II voorwaarden
Spreker: Mevr. Isabel DOBBELAERE, Amelior

Let op: voorkennis uit hetgeen aan bod komt in module 3A is vereist (hoeft niet noodzakelijk gevolgd te zijn maar voorkennis omtrent gevaren en VLAREM II moet er wel zijn)

 • Opslag van gevaarlijke stoffen: VLAREM II en andere relevante wetgeving zoals KB Ontvlambare stoffen
 • Praktische oefeningen omtrent inkuiping en afstandsregels
 • Instructies aan werknemers om veilig om te gaan met gevaarlijke stoffen (aankoop, opslag, handelingen, verwijdering)
 • Calamiteiten en andere noodsituaties
Mee te brengen: plan met inventaris gevaarlijke stoffen (eigenschappen, hoeveelheden)

Module 4: Bodemproblematiek
Spreker: Dhr. Johan CEENAEME, OVAM

 • Bodemsanering in Vlaanderen
 • Wetgeving: belangrijkste documenten
 • Oorzaken van verontreiniging
 • Verschillende fasen van het bodemonderzoek
 • Wetgeving in geval van verplaatsing van grondpartijen
 • Bodemattest
 • Onderzoekstechnieken: case-study
 • Saneringstechnieken: reinigingsmethoden voor bodem en grondwater

Module 5: Afvalbeheer
Spreker: Dhr. Jan CLYNCKE, PV Cycle

Toelichting over:
 • Wettelijke verplichtingen
 • Afvalsorteringen en -preventie
 • Opslag en verwerking van afval
 • Afvaltransport

Module 6: Problematiek afvalwater en grondwater
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

 • De heffing op lozing van afvalwater en winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Lozingsvoorwaarden en voorwaarden voor winning van grondwater en oppervlaktewater
 • Wasinstallaties vrachtwagens en hun laadruimtes: voorwaarden, reductie waterverbruik en afvalwaterzuivering

Module 7: Energiebeheer
Spreker: Dhr. Dirk VAN DEN BROECKE, Dvdb Consulting

 • Energiezorg, energieboekhouding, energieverbruik, energieaudit
 • Hoe Energie-efficiëntie verbeteren?

Module 8: Interne milieuzorg als opportuniteit
Spreker: Dhr. Dirk VAN DEN BROECKE, Dvdb Consulting

 • Algemene principes van interne milieuzorg
 • Continu verbeteren van het eigen bedrijf op het vlak van milieuprestaties en milieukosten
 • Algemene organisatie van milieuprestaties en milieukosten

Module 9: Het ABC van de Waalse milieuwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

 • Eerste kennismaking met de Waalse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Waalse milieuwetgeving:
  • le code de l’ environnement (livre I en livre II)
  • le permis d’ environnement
  • le permis unique
  • la déclaration
  • de aanvraagprocedure
  • de milieuvergunningsvoorwaarden
  • de Waalse milieuoverheden
  • afval en verpakkingen
  • afvalwater & grondwaterwinning
  • lucht
  • bodem
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Module 10: Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

 • Eerste kennismaking met de Brusselse milieuwetgeving
 • Het ABC van de Brusselse milieuwetgeving:
  • ingedeelde inrichtingen en de milieuvergunning
  • milieuvergunningsvoorwaarden en handhaving
  • afval
  • afvalwater en grondwater
  • bodem
  • lucht
  • gevaarlijke producten
  • geluid

Module 11: Milieuhandhandhaving
Spreker: Mr. Tom MALFAIT, LDR Advocaten

Met het nieuwe Milieuhandhavingsdecreet en Milieuhandhavingsbesluit is het handhavingslandschap in het Vlaamse Gewest grondig hertekend. Er werd geopteerd voor een uitgewerkt systeem van bestuurlijke handhaving – met bestuurlijke geldboetes en maatregelen – naast het systeem van de strafrechtelijke handhaving. Alle schendingen van de milieuwetgeving worden hierbij onderverdeeld in twee basiscategorieën: milieumisdrijven en milieu-inbreuken. Bovendien werden een aantal nieuwe organen opgericht (de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer bij LNE, het Milieuhandhavingscollege, de Hoge Raad voor de Milieuhandhaving), die eveneens een belangrijke rol spelen bij de milieuhandhaving in het Vlaams Gewest.
In deze module wordt stilgestaan bij deze belangrijke wijzigingen en bij de gevolgen voor de praktijk. In een eerste deel worden de theoretische concepten toegelicht, in een tweede deel worden deze toegepast aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.


Module 12: Ruimtelijke ordening
Spreker: Mr. Bart DE BECKER, advocaat-vennoot Lexeco Advocaten

Een overzicht van de verschillende aspecten van de stedenbouwwetgeving (planning, vergunningen, handhaving) zoals van toepassing sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact van de ruimtelijke ordening op de milieuvergunningsproblematiek.


Module 13: Milieuaangiftes
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

Deze module geeft een overzicht van de belangrijkste milieu-aangiftes die van uw organisatie verwacht wordt. Er wordt op een praktische manier toegelicht hoe u deze op een correcte wijze kan opmaken.
 • Situering van de diverse milieuaangiftes en de wetgeving hieromtrent
 • Integraal milieujaarverslag
 • Bespreking van de diverse aangiftes afvalwater
  • Captatie oppervlaktewater
  • Heffing op waterverontreiniging
  • Heffing op winning grondwater
Doorheen de verschillende andere modules in deze basisopleiding komen deze aangiftes uiteraard ook aan bod, maar minder uitgebreid dan in deze module. Deze module geeft een totaal overzicht, maar kan enkel doorgaan in het voorjaar tussen 1 februari en 15 maart.


Module 14: Lucht
Spreker: Dhr. David KNIGHT, Vlaamse Overheid, Departement LNE

 • Soorten polluenten en hun bronnen en effecten
 • Internationaal luchtkwaliteitsbeleid (Kaderrichtlijn lucht, IED richtlijn, NEC richtlijn)
 • Vlaams luchtkwaliteitsbeleid (Vlarem II)

Module 15: Waalse Gewest: procedure milieuvergunning en enige vergunning (permis unique)
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

In deze module worden op praktische wijze de krachtlijnen van de Waalse milieuvergunningswetgeving (cf. decreet van 11 maart 1999) geschetst en toegelicht:
 • Milieuvergunningsplicht, aangifteplicht, indelingslijst ('arrêté-liste')
 • Bevoegde en betrokken overheden
 • Verloop van de vergunningsprocedure (aanvraag, openbaar onderzoek, adviezen, beslissingstermijnen, beroep)
 • Verplichtingen exploitant - Algemene en sectorale milieuvoorwaarden
 • Integratie van milieuvergunning en bouwvergunning via de zogenaamde enige vergunning ('permis unique')
 • Bijzondere procedures
 • Register van wijzigingen
Via praktische voorbeelden, oefeningen en aanbevelingen wordt de cursist ook vertrouwd gemaakt met de indelingslijst en de formulieren die in het kader van het vergunningstraject van belang zijn.


Module 16: Waalse Gewest: bodemsaneringswetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

In deze module worden op praktische wijze de krachtlijnen van de Waalse bodemsaneringswetgeving (decreet van 5 december 2008 betreffende het bodembeheer) geschetst en toegelicht:
 • Toepassingsgebied; relatie en onderscheid met de afvalwetgeving
 • Definities en begrippenkader (o.a. bodem, historische en nieuwe verontreiniging, normen, enz.)
 • De databank betreffende de bodemtoestand en het 'bodemcontrolecertificaat'
 • 'Triggers' voor bodemonderzoek
 • Saneringsplicht en vrijstelling (bevrijding) van saneringsplicht
 • De bodemonderzoeken en het verloop van de bodemsaneringsprocedure
 • Codes van goede praktijk
 • Verplichtingen en aandachtspunten bij overdracht van grond en stopzetting van exploitatie

Module 17: Waalse Gewest: afvalstoffenwetgeving
Spreker: Mr. Mario DEKETELAERE, advocaat bij Baker McKenzie

In deze module worden op praktische wijze de krachtlijnen van de Waalse afvalstoffenwetgeving (decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen) geschetst en toegelicht:
 • Doelstellingen en toepassingsgebied
 • Begrip 'afvalstof' en 'afvalstoffenlijst'
 • Het beheer van afvalstoffen: preventie, verwerking, terugnameplicht
 • Secundaire grondstoffen
 • Vergunningsplicht en/of erkenningen bij verwerking en ophalen van afvalstoffen
 • Grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen
 • Het afvalbeheerplan
 • Bevoegde overheden en toezichthouders
 • Bijzondere bepalingen inzake o.a. stortplaatsen, afvalolie, verwijdering gevaarlijk afval, ziekenhuisafval, dierlijk afval,verbranding van afval
 • Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Belastingen op (de verwerking van) afvalstoffen

Attest voor bijscholing milieucoördinator

Deze opleiding is erkend door LNE voor de wettelijke 30-uren opleidingsplicht voor de milieucoördinator. Alle deelnemers ontvangen na afloop dan ook een officieel attest.

Praktisch

Duur: 0.5 dag/module (17 modules in totaal)
Start op: dinsdag 18 september 2018, Nazareth
woensdag 20 februari 2019, Melle
Inschrijven
Prijs: vanaf €270

Inlichtingen

"Ik neem graag met u contact op voor meer info, als u mij via onderstaande knop uw gegevens bezorgt. U kan me ook gerust bellen."

Lander PLATTEAU
+32 (0)56 23 20 65

Contacteer mij

Inschrijven

Data Plaats
Vanaf dinsdag 18 september 2018, van 14u00 tot 17u00
VanderValk Hotel Nazareth
Autostrade E17, 9810 Nazareth
Klik hier voor een plannetje
Toon op kaart
Vanaf woensdag 20 februari 2019, van 14u00 tot 17u00
Adequat Business Center
Brusselsesteenweg 159 - 9090 Melle
Tel.: 09/324 11 50

Toon op kaart
Prijs

  Lid Amelior Not for profit lid1 Niet-lid
Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum €305 €270 €360
Prijs €340 €300 €400

 • Bovenvermelde prijs is de prijs per module.

   

 • Amelior is een geregistreerde dienstverlener binnen de KMO-portefeuille. Dit betekent dat een opleiding voor 30% of 40% wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap, mits u aan de voorwaarden voldoet en ten laatste 14 dagen na startdatum de aanvraag indient. Interessant! Meer info over de voorwaarden en modaliteiten vindt u hier of op de betreffende site. Het erkenningsnummer van Amelior voor open opleidingen is: DV.O104132
 • Bovendien komen het overgrote deel van opleidingen in aanmerking voor steun van Alimento (van toepassing op bedrijven uit de voedingsindustrie).
 • Amelior biedt tot slot advies en volumekorting aan organisaties die een substantieel deel van hun opleidingsinvesteringen bij ons willen plaatsen. Contacteer ons via info@amelior.be of het contactformulier. We maken graag met u een afspraak om de juiste keuzes te maken uit het aanbod en om voordelige tarieven af te spreken.
Heeft u een aantal medewerkers die deze training zouden kunnen volgen? U bepaalt volledig zelf waar en wanneer u deze opleiding organiseert, als u kiest voor een incompany training. Ook de inhoud en desgewenst de taal kan eventueel afgestemd worden op uw noden.

Incompany trainingen bieden u een aantal klantgerichte voordelen:
 • economisch interessanter;
 • training op maat: oefeningen, voorbeelden en praktijkgevallen uit uw bedrijf;
 • flexibiliteit qua organisatie: plaats en tijdstip worden afgesproken;
 • mogelijkheid om de opleiding eventueel in een andere taal aan te bieden.

Meer info aanvragen kan u hier