Amelior blog van De Witte Franky

Artikel

Nieuwe lijst van geharmoniseerde normen in het kader van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Op 19 maart publiceerde het ‘Official Journal of the European Union’ het uitvoerings-besluit van 18 maart 2019 ((EU) 2019/436) van de Europese Commissie. Dit uitvoeringsbesluit is ter ondersteuning van machinerichtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad. Hierin zit ook een nieuwe lijst van geharmoniseerde normen onder de machinerichtlijn 2006/42/EG.

09/04/2019 - De Witte Franky
Artikel

Een harde Brexit… en de praktische implicaties voor de Belgische bedrijven op het vlak van machineveiligheid.

De beslissing van de Britten om de E.U. hard, halfhard, halfzacht of zacht te verlaten heeft op het vlak van machineveiligheid ook een aantal praktische implicaties. Enerzijds heeft het gevolgen voor de Belgische machinefabrikanten die exporteren naar het Verenigd Koninkrijk (zie deel 1) en anderzijds ook voor de Belgische bedrijven die Britse machines aankopen voor hun bedrijf in de E.U.

18/03/2019 - De Witte Franky

Hoe schrijf je een goede gebruiksaanwijzing?

Nieuwe machine, nieuw toestel? Het vooraf doornemen van de gebruikshandleiding kan ons veel miserie en tijdverlies besparen en de veiligheid bij het gebruik verhogen. Maar dan moet die handleiding wel goed zijn opgesteld.

06/03/2017 - De Witte Franky
Blogpost

Publicatie van nieuwe lijst met geharmoniseerde normen voor richtlijn 2014/34/EU of ATEX 114-richtlijn

Vorig jaar, op 20 april 2016, werd de nieuwe ATEX 114-richtlijn (2014/34/EU) van toepassing voor Ex-apparatuur. Hierdoor is de lijst met geharmoniseerde normen ook aangepast. Alle normen hebben nu een referentie naar de nieuwe ATEX-richtlijn.

03/02/2017 - De Witte Franky

Zijn we wel goed bezig? Respecteren we de Europese Machinerichtlijn?

Voor Pringles, een onderneming uit de Kellogg groep, verzorgde Amelior een 4-daagse opleiding rond de Europese Machinerichtlijn. Daardoor kregen de medewerkers de zekerheid dat ze de richtlijn begrijpen en correct kunnen toepassen.

26/08/2016 - De Witte Franky

Nieuwe lijst geharmoniseerde normen

Op 13 mei 2016 is in het publicatieblad van de Europese Unie de nieuwe lijst van geharmoniseerde normen gepubliceerd ter ondersteuning van de implementatie van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

08/06/2016 - De Witte Franky

Nieuwe Europese verordening rond persoonlijke beschermingsmiddelen

In het Europees Publicatieblad van 31 maart 2016 werd de E.U.-verordening 2016/425 van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad gepubliceerd. Deze nieuwe verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking. Dit is in de praktijk op 21 april 2016.

14/04/2016 - De Witte Franky

Samenvoeging EN ISO 13849 en EN IEC 62061 in de norm IEC/ISO 17305 gaat niet door !

Op 31 december 2011 was de industrie van de relatief simpele categorieën-indeling volgens de norm EN 954-1 overgestapt op een complexere aanpak met PL (Performance Levels of m.a.w. prestatieniveaus) in het geval van EN ISO 13849 en SIL (Safety Integrity Levels of m.a.w. veiligheidsintegriteitsniveaus) in het geval van EN IEC 62061. De overstap werd evenwel met ‘variabel' enthousiasme begroet. Eén van de punten die voor een aantal fabrikanten onduidelijk was, was de vraag ‘Wanneer bepalen we een PL of wanneer een SIL voor een besturingssysteem met een veiligheidsfunctie ?' Om een einde te maken aan de complicaties die gepaard gaan met het gebruik van twee verschillende normen, drong een samenvoeging van de EN ISO 13849 en IEC 62061 zich op. Deze is nu afgeblazen.

11/02/2016 - De Witte Franky

De norm ISO 13849-1 werd herzien !

De herziening van de norm ISO 13849-1 werd in december 2015 afgerond.

10/02/2016 - De Witte Franky

ISO 14120: nieuwe norm voor afschermingen

Er zijn heel wat verschillen tussen de nieuwe norm ISO 14120 en de bestaande EN 953, normen die betrekking hebben op het ontwerp, de constructie en de selectie van vaste en beweegbare afschermingen. Dat heeft zijn gevolgen voor de machinefabrikanten.

25/01/2016 - De Witte Franky

Wijzigingen in de machinerichtlijn naar aanleiding van het in voege treden van de verordening rond land- en bosbouwtrekkers

Een van de doelstellingen van de nieuwe verordening, die op 1 januari 2016 in voege is getreden, is dat alle belanghebbenden van deze verordening een duidelijk begrip hebben van het verband tussen deze verordening en Richtlijn 2006/42/EG, om overlapping te voorkomen en duidelijk vast te stellen aan welke voorschriften een bepaald product moet voldoen.

18/01/2016 - De Witte Franky

Filters en filtersystemen nu ook met CE-markering

Toen de machinerichtlijn 2006/42/EG gepubliceerd werd, bevatte (en nu nog steeds) een bijlage V waarin een indicatieve lijst van de veiligheidscomponenten bedoeld in artikel 2, onder c)

18/01/2016 - De Witte Franky

Interessante nota rond ergonomie en machineveiligheid

Bij het uitvaardigen van de machinerichtlijn in de jaren negentig was het de bedoeling enkel nog veilige machines op de markt te brengen. Of de E.U. daar nu in geslaagd is of niet dat laat ik even diplomatisch in het midden. Maar in het kader van deze ‘veilige machines' had Europa ook aandacht voor de ergonomische aspecten van de machines.

18/01/2016 - De Witte Franky

Nieuwe Europese economische richtlijnen op komst in april 2016 – wees er klaar voor !

In 2014 werden er een ganse reeks economische richtlijnen herschikt, goedgekeurd en vervolgens gepubliceerd. Het waren (zijn) economische richtlijnen die een belangrijke rol spelen bij het produceren en verhandelen van producten. Het ging om een herschikking van deze richtlijnen volgens het zogenaamde ‘Nieuw Wetgevend Kader’.

18/01/2016 - De Witte Franky

Interessante nota rond noodstoppen

In het najaar van 2015 is er een interessante nota gepubliceerd in kader van machinerichtlijn MD WG 2010-03 EN rev. 2 goedgekeurd door de ‘Machinery Working Group’.

07/01/2016 - De Witte Franky

Nieuwe verordeningen van toepassing vanaf 1 januari 2016 op twee- en driewielers alsook land- en bosbouwtrekkers.

Tot eind december 2015 waren voor gemotoriseerde twee- en driewielers en sommige lichte vierwielers de richtlijn 2002/24/EG en voor land- en bosbouwtrekkers de richtlijn 2003/37/EG van toepassing. Deze richtlijnen werden op 1 januari 2016 vervangen door respectievelijk verordeningen 168/2013/EU en 167/2013/EU.

06/01/2016 - De Witte Franky

Zo goed als nieuw…

Door de economische recessie schrikken ondernemingen terug voor grote investeringen, zoals de vervanging van een machinepark. Steeds meer bedrijven opteren voor het zogenaamde ‘retrofitten’ van bestaande machines. Terecht, want een goed uitgevoerde retrofit biedt niets dan voordelen.

19/06/2015 - De Witte Franky

De nieuwe EMC*-richtlijn

De nieuwe E.M.C-richtlijn 2014/30/EU, die in voege zal treden op 20 april 2016, verplicht fabrikanten nog steeds om een E.M.C.-beoordeling te maken. Dit laatste is helemaal niet verwonderlijk. *E.M.C. : ElektroMagnetische Compatibiliteit.

07/04/2015 - De Witte Franky

Fase 1 van de omzetting van de herschikte drukapparatuurrichtlijn 2014/68/EU gepubliceerd in het Belgisch staatsblad

Op 24 februari 2015, werd in het Belgisch Staatsblad het nieuw Koninklijk Besluit van 16 februari 2015 gepubliceerd tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 13 juni 1999 betreffende het op de markt brengen van drukapparatuur.

02/03/2015 - De Witte Franky

Nieuwe lijsten Europese geharmoniseerde normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.) en ATEX

Op 12 december 2014 zijn via een mededeling nieuwe lijsten van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen gepubliceerd.

15/12/2014 - De Witte Franky

CE-markering volgens EN1090: wanneer wel en wanneer niet?

De afgelopen maanden kreeg ik van klanten steeds vaker de vraag of overstapjes, bordessen en leuningen aan machines apart CE-gemarkeerd moeten worden volgens de bouwproductenverordening en in het bijzonder de EN1090. Het correcte antwoord hierop in het kort is NEE.

13/10/2014 - De Witte Franky

Nieuw in de veiligheidswetgeving

Hieronder vindt u kort samengevat de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van wetgeving en regelgeving rond veiligheid. Meer uitgebreide informatie vindt u in de specifieke artikels.

02/06/2014 - De Witte Franky

Drukvaten van eenvoudige vorm: nieuwe richtlijn

De herschikte richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm is van toepassing : op drukvaten van eenvoudige vorm, die nieuw zijn op de markt van de Unie wanneer ze in de handel worden gebracht. Dit houdt in dat het ofwel nieuwe drukvaten van eenvoudige vorm zijn gemaakt door een in de Unie gevestigde fabrikant, ofwel drukvaten van eenvoudige vorm, nieuw of tweedehands, die worden ingevoerd uit een derde land. op alle leveringsvormen, inclusief verkoop op afstand (bv. aankoop via het internet).

08/04/2014 - De Witte Franky

De nieuwe laagspanningsrichtlijn is er!

Meer dan een eeuw na het ontstaan is het elektrisch materiaal nog steeds in volle ontwikkeling en dit om de samenleving meer voordelen te brengen. Het is echter van belang dat er veilige apparatuur op de Europese markt gebracht wordt. Als het basisproduct intrinsiek veilig is dan is de kans groot dat de apparatuur ook veilig zal gebruikt worden.

08/04/2014 - De Witte Franky

Nieuwe ATEX-richtlijn

De nieuwe ATEX-richtlijn 2014/34/EU van het Europees parlement en de raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, is de herschikking van de vroegere ATEX-richtlijn volgens het nieuwe Europese wetgevingskader. Ze wordt van toepassing op 26 april 2016.

08/04/2014 - De Witte Franky

Nieuwe Blauwe Gids (Blue Guide) is gepubliceerd

Recentelijk werd door Europa de nieuwe ‘Blauwe Gids' gepubliceerd over CE-markering.

07/04/2014 - De Witte Franky

De nieuwe antimanipulatienorm ISO 14119

De internationale norm EN ISO 14119 heeft betrekking op de delen van afschermingen die blokkeerhulpmiddelen bedienen, maar levert daarom niet alle specifieke vereisten op voor sleutelblokkeersystemen. De nieuwe norm vervangt de EN 1088.

05/03/2014 - De Witte Franky

De antimanipulatienorm ISO 14119 is er.

De nieuwe norm EN ISO 14119 is de opvolger van de norm EN 1088. ISO 14119:2013 Safety of machinery -- Interlocking devices associated with guards -- Principles for design and selection ISO 14119:2013 Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Criteria (principes) voor ontwerp en selectie.

19/02/2014 - De Witte Franky

ISO 7010, nieuwe norm pictogrammen. Verandert er iets voor veiligheid?

Grafische symbolen zijn van vitaal belang voor het geven van informatie wanneer geschreven woorden niet of ontoereikend zijn. Daarom werd er door de I.S.O. (International Organization for Standardization) een internationale norm ontwikkeld (ISO7010) rond grafische symbolen en pictogrammen en dit met als doel de taal- en andere barrières over gans de wereld te helpen overwinnen.

28/02/2013 - De Witte Franky

Nieuw koninklijk besluit over algemene basiseisen voor arbeidsplaatsen.

Op 5 november 2012 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een nieuw koninklijk besluit met betrekking tot de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden.

30/11/2012 - De Witte Franky

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.