CE-markering bij machines: hoe wordt het aangebracht?

juni 2020

CE-markering bij machines: hoe wordt het aangebracht?

CE-markering is op machines en de ge-lijkgestelde producten onder de machine-richtlijn is in het merendeel van de geval-len het resultaat van auto-certificatie. Wie een machine maakt moet dus vaak zelf instaan voor de veiligheidsevaluatie en risicobeoordeling van zijn product.

Wie brengt CE-markering op een machine aan ?

In het merendeel van de gevallen wordt de CE-markering aangebracht door de fabri-kant van de machine. De reden hiervoor is dat de fabrikant ook wettelijk niet verplicht wordt om een derde partij onder de arm te nemen bij het veilig ontwerpen van zijn machine. De machinerichtlijn voorziet immers de mogelijkheid, met uitzondering van de bijlage IV-machines, dat een fabrikant voor zichzelf het ganse certificeringsproces kan en mag doorlopen zonder de tussenkomst van een onafhankelijke keuringsinstantie of derde organisatie.

 

Wat zijn de basiseisen voor een fabrikant ?

Machines en gelijkgestelde producten onder de machinerichtlijn zoals veiligheids-componenten moeten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheids-eisen.

 Vooraleer een machine of een gelijkgesteld product op de markt te brengen, moet de fabrikant één van de voorziene conformiteitbeoordelingsprocedures volgen en een technisch (constructie)dossier samenstellen inclusief een handleiding.

Vervolgens stelt de fabrikant een EG-verklaring van overeenstemming op en brengt hij de CE-markering op de machine aan.

Indien de fabrikant of zijn in de gemeenschap gevestigde gevolmachtigde niet aan de bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan, rusten deze verplichtingen op iedereen die de machine of gelijkgesteld product in de handel brengt.

Dezelfde verplichtingen gelden voor bedrijven die machines, machineonderdelen, gelijkgestelde producten of veiligheidscomponenten van verschillende herkomst assembleert of die een machine of installatie voor zijn eigen gebruik vervaardigt.


Waar loopt het dan verkeerd ?

Wanneer een fabrikant bovenstaande stappen niet diep uitwerkt of enkel het mini-mum minimorum onderneemt om aan de fundamentele veiligheids- en gezondheids-eisen te voldoen, ontstaan er bij de oplevering van een machine vaak discussies rond veiligheid en de inhoudelijke waarde van een CE-markering erop. Ze zijn vaak het resultaat van een vreemde situatie alsook een gebrek aan veiligheidsoverleg voor. In het geval van autocertificatie is de fabrikant zowel rechter als partij. En kent u een verkoper die zijn eigen product gaat afschieten ? Waarschijnlijk niet… in machineveiligheid is vaak ook het geval.

CE-markering op een machine is spijtig genoeg niet zaligmakend. Het is geen vrijgeleide voor een maximale machineveiligheid.

De eisen die opgelegd worden via bijlage I van de machinerichtlijn zijn fundamenteel (zie bewoording in de wetgeving zelf) maar zeer elementair. In bijlage I worden enkel algemene bepalingen beschreven en opgelegd. De concrete invulling van die funda-mentele veiligheids- en gezondheidseisen kan men terugvinden in de Europese ge-harmoniseerde normen inzake machineveiligheid. Maar normen zijn niet wettelijk dwingend. De toepassing ervan geeft de fabrikant wel het vermoeden van confor-miteit. Anders gezegd ze geven de fabrikant bijkomende maximale juridische bewijs-last in geval van een ingebrekestelling of rechtszaak.

Maar uiteindelijk is het de fabrikant zelf die beslist of hij ze volgt of niet. Dit kan dus bij de eindgebruiker verwachtingen opwekken die uiteindelijk niet worden ingelost.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in de veiligheidstechnieken niveau I. Hij heeft een ruime praktijkervaring als consultant in het begeleiden van bedrijven naar betere veiligheidsprestaties of het optimaliseren van het veiligheidsbeleid. Alsook een passie voor risicoanalyse en in het bijzonder machineveiligheid. Als trainer heeft hij ervaring in diverse sectoren (metaalnijverheid, nutsbedrijven, openbare instellingen, voedingsindustrie, productie van verpakkingsmaterialen in kunststof, papier en karton, bouwmaterialen, ...).


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...