Opmerkelijk: afvalverwerker haalt in 1 jaar tijd ISO 9001 én ISO 14001

oktober 2015

Om klanten en bewoners nog betere veiligheids- en milieugaranties te geven, besliste afvalverwerkingsintercommunale Imog te werken volgens de strenge ISO 9001- en ISO 14001-normen. Onder impuls van Amelior slaagde de organisatie er bijzonder snel in de bijhorende certificaten te behalen.

Bedrijven die afval verbranden, stoten onvermijdelijk schadelijke stoffen uit. Om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, legt het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, kortweg VLAREM, de afvalverbrandingsinstallaties een hele reeks kwaliteitseisen op. Imog wou de lat nog iets hoger leggen en besloot te gaan werken volgens de strenge ISO-standaarden.

Waarom koos Imog voor ISO 9001 en ISO 14001?

Stein Theys, preventieadviseur, milieucoördinator en ISO-systeemcoördinator: “Door te werken volgens de ISO-normen, hebben we de garantie dat iedereen alle metingen daadwerkelijk opvolgt. Dankzij de certificaten kunnen we klanten en bewoners zekerheid bieden. Bovendien kunnen we via de managementsystemen proactief werken. Ondanks het werk van de vele jaren komen via de systemen nog altijd verbeterpunten aan het licht.”

Zoals?

Stein Theys: “Uit gesprekken met buurtbewoners leerden we dat de aanvoer van afval heel wat geluidshinder veroorzaakt. Daarom pasten we de uren waarop onze vrachtwagens af- en aanrijden aan. Daarnaast slaagden we erin om ons energie- en waterverbruik te optimaliseren. Het is immers niet omdat we onze eigen energie produceren dat we niet spaarzaam moeten zijn. Wat we niet zelf verbruiken, steken we op het net. Op die manier verdienen we er zelf iets aan.”

Hoe kregen jullie de medewerkers mee?

Stein Theys: “In plaats van de nieuwe procedures van bovenuit op te leggen, hebben we geprobeerd de medewerkers zoveel mogelijk te betrekken. We hebben hen bijvoorbeeld gevraagd welke verbeterpunten ze zelf zagen. Daarnaast stelden we intern enkele auditors aan die we vervolgens bij Amelior opleiding lieten volgen. Gedurende het volledige ISO-traject hielden we de medewerkers op de hoogte over de gang van zaken. Uiteindelijk waren het de afdelingen zelf die de procedures neerschreven en implementeerden. Via het softwareprogramma Square brachten we die verschillende procedures samen in één model. Ieder departement en elke werknemer kan zo makkelijk de laatste en enig geldende instructies en procedures terugvinden. Het systeem kan ook een actiepuntenlijst genereren die voortvloeit uit de bevindingen van de interne audits.”

Jullie werken vaak met chemische producten. Is er gedacht aan noodprocedures?

Stein Theys: “Daar hechten we inderdaad veel belang aan. Iedereen moet bijvoorbeeld zeer goed weten wat er moet gebeuren in geval van een black-out. De kans bestaat dat de oven dan smelt. We integreerden verschillende noodprocedures om de oven op een veilige manier te laten uitbranden.”

Hoe garanderen jullie de veiligheid van externe medewerkers?

Stein Theys: “Ook dat is in ons systeem opgenomen. Het klopt dat we regelmatig externe medewerkers over de vloer krijgen, bijvoorbeeld wanneer we de installaties stilleggen voor onderhoud. Vroeger klaagden onze eigen medewerkers er al eens over dat zij zelf alles volgens de regels moesten doen en dat de contractoren zomaar wat konden doen. Dat is nu verleden tijd. Vooraleer de werken starten, is er een coördinatievergadering, waarbij we informatie en heel concrete actiepunten aanreiken. Een voorbeeld? Terwijl de kabels vroeger op de grond lagen en dus voor gevaarlijke situaties konden zorgen, laten we die nu ophangen. We voeren ook steekproeven uit om te zien of de contractoren op een veilige, kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke manier werken. We schakelen daarvoor onze eigen medewerkers in.”

Hoe houden jullie de buurt op de hoogte van jullie activiteiten?

Koen Delie, directeur externe zaken: “Dat ligt eveneens vast in onze procedures. Via afvalkranten, spotjes op de regionale televisiezender en bedrijfsbezoeken informeren we het grote publiek. Elk jaar tonen we aan duizenden bezoekers hoe we werken. Cijfers over uitstoot verschijnen op de lichtkranten voor en achter onze terreinen. Bij opendeurdagen organiseren we voor de omwonenden een voorbezoek, gekoppeld aan een informeel moment. Ook de lokale mandatarissen zijn dan aanwezig.”

Stein Theys: “Omwonenden kunnen hier 24/24 uur met klachten terecht. Die behandelen we prioritair. Naar geurklachten toe zijn er de laatste twee jaar belangrijke acties ondernomen, zoals afzuiging van de primaire lucht voor de verbrandingsinstallatie uit de stortbunker. Er zijn daar ook snellopende poorten geplaatst.”

Wat leerden jullie uit de certificatieaudit?

Stein Theys: “We kregen een opmerking rond ‘duidelijk meetbare doelstellingen'. Voor ons is dat inderdaad niet zo evident als voor een productiebedrijf, dat bijvoorbeeld een aantal producten per dag kan vooropstellen. Wij hebben dat wel kunnen omzetten naar verbruik van water, grondstoffen en scheikundige producten per behandelde ton afval.”

Hoe gaat het nu verder?

Johan Bonnier, algemeen directeur: “Met alle afvalverbrandingsinstallaties die het ISO-certificaat hebben gehaald, hebben we afgesproken dat de interne auditors elkaars installatie auditen. Met uiteraard het voordeel dat we van elkaar kunnen leren.”

Koen Delie, directeur externe zaken: “Medewerkers kunnen ook nu nog altijd verbetervoorstellen indienen. Ons systeem schrijft voor dat die binnen de drie weken met de siteverantwoordelijke en de dienst kwaliteit/veiligheid/milieu worden besproken. Over de actiepunten die daaruit voortkomen, wordt met de directie overlegd.”

3 ingrepen van Amelior die het verschil maakten

Terwijl Imog er op eigen houtje moeilijk in slaagde de ISO-certificaten te halen, lukte dat met de hulp van Amelior wel. Op welke momenten was de tussenkomst van Amelior doorslaggevend?

1. De start: het proces op de rails krijgen

Johan Bonnier, algemeen directeur van de afvalverwerkingsintercommunale Imog: “Zolang we de procedures van bovenuit aan de medewerkers opdrongen, slaagden we er niet in het de kwaliteits- en milieuzorgsystemen op de rails te krijgen. Amelior hielp ons de medewerkers meer in het proces te betrekken, waardoor we er uiteindelijk in geslaagd zijn om in nauwelijks een jaar tijd de ISO-standaarden met succes in te voeren. De inspanningen die we eerder leverden, waren een ideale basis.”

2. De grenzen verleggen: wat kan nog beter?

Stein Theys, preventieadviseur, milieucoördinator en ISO-systeemcoördinator: “Tijdens de kwaliteits- en milieuaspectenanalyse heeft Amelior ons onder andere op de energiebesparingsmogelijkheden gewezen. Alleen al daarom was het een slimme keuze om met Amelior in zee te gaan. Zien waar er nog mogelijkheden liggen, is niet evident. Omdat je er zelf dag in dag uit mee bezig bent, kamp je met een zekere bedrijfsblindheid. Je denkt dat je de grens hebt bereikt. Amelior opende onze ogen.”

3. Opleiding: medewerkers worden auditoren

En uiteraard speelde Amelior ook in dit verhaal een rol als opleider. Kraanmannen, operatoren en procesingenieurs volgden lessen in veiligheid. En de medewerkers die als interne auditor aan de slag gingen, kregen de nodige achtergrond aangereikt.