De vernieuwde ISO9001:2015 norm komt er aan!

mei 2013

Herschikken van documenten of een nieuw elan voor het kwaliteitsdenken?

Al wie met kwaliteitsmanagement bezig is zal het wel reeds via allerlei kanalen vernomen hebben. De globaal meest aanwezige norm voor kwaliteitsbeheersing in een organisatie is aan zijn zoveelste herziening toe. De ISO9001 standaard evolueert van zijn huidige versie 2008 naar versie 2015.

Om helemaal precies te zijn: de vernieuwde norm zal volgens de huidige planning gepubliceerd worden in september 2015. En ook dat tijdstip wordt dan nog als “waarschijnlijk” betiteld door het betrokken “ISO Technical Commitee TC176”. De reden van deze onduidelijkheid zal je misschien begrijpen als je weet dat de norm in kwestie zich momenteel nog in “Committee Draft” status bevindt en nog 3 belangrijke horden dient te nemen vooraleer hij finaal rijp is voor publicatie.

Figuur 1 : Voorlopige tijdslijn volgens ISO/TC176

Het is dus echt wel voorbarig van nu reeds van de daken te gaan schreeuwen dat we perfect weten wat er op ons afkomt. De eerste DIS versie verschijnt pas maart 2014 en voorlopig is het dus behelpen met de informatie die wel beschikbaar is. Wat wel reeds duidelijk is, de upgrade van 2015 zal in tegenstelling tot deze van 2008 niet beperkt blijven tot een cosmetische ingreep. De verandering zal sowieso gevolgen hebben voor alle organisaties die in de toekomst dit certificaat willen behouden of verwerven. “Is dit dan nodig?” kunt u zich de vraag stellen.

De voorzitter van ISO/TC176, Nigel H. Croft, stelt het als volgt : De 21e eeuw is er een van continu toenemende uitdagingen. Organisaties kunnen zich niet langer permitteren om geen rekening te houden met volgende evoluties in het bedrijfsleven:

 • Toenemende klantenverwachtingen op vlak van betrouwbaarheid van producten en diensten
 • De globalisering van de markt eist het gebruik van gestandaardiseerde Kwaliteitsmanagementsystemen
 • Kwaliteitsmanagement standaarden worden in alle sectoren gebruikt
 • De roep om alsmaar efficiëntere processen (“Lean” benadering) 
 • Toenemende complexiteit van de Kwaliteitsmanagement technieken 
 • Toenemende druk vanuit de wet- en regelgeving voor wat betreft de publieke gezondheid en veiligheid
 • Meerdere management systemen en programma's vloeien in elkaar over
 • De geloofwaardigheid van “Third Party Certification”

De nieuwe ISO9001:2015 moet een antwoord kunnen bieden op alle bovenstaande uitdagingen. Vandaar dat de sleuteldoelstellingen voor de werkgroep als volgt naar voor geschoven werden:

 • De eisen moeten stabiliteit bieden voor minstens de 10 komende jaren
 • De focus op effectief proces management moet behouden blijven
 • Compatibiliteit met andere management systemen
 • Implementatie in organisaties moet gefaciliteerd worden
 • Beoordeling van organisaties moet gefaciliteerd worden
 • Vereenvoudigd taalgebruik moet het begrijpen en interpreteren van de eisen bevorderen

Dit klinkt allemaal heel veel belovend. Maar is dit ook realistisch te noemen? ISO9001 heeft in de voorbije decennia de wereld veroverd. Momenteel zijn meer dan 1.100.000 bedrijven gecertificeerd. Een groot aandeel van de nieuwkomers is te vinden in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). U begrijpt dat de uiteindelijke norm een compromis zal zijn tussen alle geuite verwachtingen vanuit deze grote diversiteit van invalshoeken. “The Sky is the Limit” klinkt mooi maar zal helaas geen optie zijn.

Wat kunnen we dan wel verwachten ?

Het ISO/TC176 heeft aangegeven concreet de volgende aandachtspunten te hanteren:

 • Risicomanagement moet nadrukkelijker zichtbaar worden
 • Meer focus op productconformiteit (de klant moet tevreden zijn over de geleverde producten en diensten)
 • Meer aandacht voor financiële middelen en informatie hierover
 • Onderhoud van infrastructuur en middelen
 • Betere afstemming met de huidige praktijk van zaken doen
 • Procesmanagement
 • Kennismanagement
 • Competentiebeheer
 • Toeleveringsketen/outsourcing
 • Life cycle management
 • Tijd, snelheid, wendbaarheid
 • Impact van technologie en veranderingen in informatiemanagement als e-commerce, etc.
 • Rol van top management
 • Communicatie
 • Verbetering en innovatie
 • Uitbreiden van het concept ‘klant'
 • Meer aandacht voor kwaliteitsgereedschappen
 • Structuur (nagaan of de structuur van de organisatie wel aangepast is aan haar doelstellingen )

Het is nu reeds duidelijk dat er een meer formele en meer gestructureerde onderbouwing van de bovenstaande thema's verwacht zal worden. De aantoonbaarheid zal zwaarder doorwegen bij het doorlopen van assessments.

Zoals reeds eerder aangegeven zal ook de stem van de opkomende economieën gehoord worden. Om deze “starters” de kans te geven om in te stappen in gecertificeerd kwaliteitsmanagement, wordt overwogen om vergelijkbaar met de vroegere ISO9001, 9002 en 9003 meerdere ambitie- niveaus aan te brengen. Het helpt deze organisaties om een realistische basis te leggen om vooruit te geraken in hun huidige economische context.

Uniforme hoofdstukindeling

Misschien denkt u wel dat u er reeds helemaal klaar voor bent met uw eigen organisatie. Dan ligt de uitdaging mogelijk in het afstemmen (lees “integreren”) van de verschillende aanwezige managementsystemen in uw bedrijf.

Werkgroepvoorzitter Nigel H. Croft gaf reeds eerder aan dat het een betrachting is van de nieuwe versie om dit integratieproces te vergemakkelijken door de hoofdstukindeling uniform te maken voor de belangrijkste managementsystemen. We denken dan meer specifiek aan ISO14001 (Milieu), OHSAS 18001 (Veiligheid), ISO27001 (Informatie).

De indeling volgens de onlangs geïntroduceerde HLS (High Level Structure) wordt als volgt:

 1. Scope
 2. Normative References
 3. Terms and Definitions
 4. Context of the Organization
 5. Leadership
 6. Planning
 7. Support
 8. Operations
 9. Performance Evaluation
 10. Improvement

Het huidige hoofdstuk 4, gericht op de opbouw en inrichting van het systeem, beheersing van de documentatie en registraties wordt opgenomen in andere hoofdstukken.

Het nieuwe hoofdstuk 4 (Context of the Organization) bevat eisen omtrent het in kaart brengen van de Stakeholders en hun specifieke verwachtingen.

Hoofdstuk 5 (Leadership) zal mikken op het “doen van de goede dingen” eerder dan het “goed doen van de dingen” zoals vroeger wel eens het geval durfde te zijn.

Hoofdstuk 9 (Performance Evaluation) wil in het Managementsyteem een duidelijke link met het beleid en de doelstellingen zien. Eveneens moet het monitoren van en het actief inspelen op de resultaten voldoende aandacht krijgen.

Hoofdstuk 10 (Improvement) wil in lijn met hoofdstuk 9 nog meer aantoonbaar zien hoe er aan verbetering van de organisatie gewerkt wordt.

Zoals u begrijpt is het weinig zinvol om nog meer details en verwachtingen te willen formuleren omtrent de in opbouw zijnde nieuwe versie. De weg is nog lang en de uitdaging groot.

De consultants van Amelior volgen de evolutie van deze norm op de voet. Elke indicatie, wijziging en/of informatie die voldoende belangrijk is om te communiceren, zal via de geijkte kanalen tot bij u komen. Op de gepaste en meest zinvolle moment zullen er door Amelior infosessies georganiseerd worden waarin toelichting zal gegeven worden omtrent de nieuwe versie en de mogelijke implicaties voor uw organisatie. Mocht u in afwachting toch nog vragen of onduidelijkheden hebben, aarzel niet om ons te contacteren. We maken er een punt van om u zo snel mogelijk te helpen en duiding te geven.

Patrick CANOOT is Industrieel Ingenieur en werkte jarenlang bij Volvo Cars waar hij o.a. in de functies van Maintenance Engineer, Supervisor Onderhoud en Supervisor Productie betrokken was bij diverse toepassingen van onderhouds- en kwaliteitstechnieken en bij TPM. De laatste jaren was Patrick als gecertificeerd 6Sigma Black Belt ingeschakeld bij het systematisch aanpakken van chronische proces- en productproblemen. Op vandaag is Patrick binnen Amelior Senior Consultant in het domein Kwaliteit en maakt hij er een uitdaging van om op zeer pragmatische wijze cursisten in de loop van opleidingstrajecten tot effectieve procesverbetering te brengen.



Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...