Lean, Six Sigma of Lean Six Sigma?

oktober 2010

Nadat het afgelopen decennium in de Verenigde Staten het Six Sigma programma furore heeft gemaakt, voeren momenteel steeds meer Europese bedrijven dit programma in. Met name de laatste tijd wordt dit ook gedaan in combinatie met de theorie van Lean Thinking. Een organisatie die Lean Six Sigma (LSS) invoert, kiest ervoor om systematisch mogelijkheden te onderzoeken voor kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en doorlooptijdreductie.

Om dit efficiënt na te streven, biedt Lean Six Sigma doortimmerde statistische onderzoeks- en experimenteermethodieken. Lean Six Sigma projecten worden dan ook uitgevoerd door Black of Green Belts en worden intern gecoacht door Champions.

Lean Six Sigma is momenteel dan ook de meest gepropageerde verbetermethodiek die in de praktijk de combinatie is van de krachtige verbeterinstrumenten Lean en Six Sigma. Die combinatie vormt juist de kracht om beide technieken “geïntegreerd” in uw organisatie toe te passen, inspelend op uw héél specifieke behoeftes.

De keuze van het LSS-project zelf, zal in grote mate het kader bepalen waarbinnen het LSS-project wordt uitgevoerd, hetzij volgens Lean hetzij volgens Six Sigma of een gezonde combinatie van beiden. Bepaalde projecten neigen dus bijgevolg hoofdzakelijk naar lean, andere projecten zullen daarentegen meer de benadering van Six Sigma vereisen.

Bijgevolg zal elk LSS-project een andere invulling krijgen waarbij de combinatie Lean en Six Sigma afhankelijk is van de projectselectie binnen uw organisatie zelf.

Na een grondige doorlichting in uw organisatie, worden een aantal heel specifieke tools doelgericht geselecteerd in functie van het te doorlopen traject, eerder dan een volledige waslijst van tools die achtereenvolgens worden doorlopen.

Uniek maatwerk

Elk LSS-project is uniek maatwerk omdat elk project en elke klant heel specifiek zijn. Geen enkel project is principieel vergelijkbaar of kopieerbaar, maar de rijke ervaring van de Amelior-consultants heeft bijgedragen tot het welslagen van deze unieke benadering en reeds zijn waarde bewezen in diverse sectoren & industrieën!

De krijtlijnen waarbinnen onze Ameliorconsultants opereren in de context van een LSS-project, zijn gestoeld op volgende kernwoorden:

Samenwerking: de consultants stippelen op basis van hun voorkennis en ervaring, uiteraard na een grondige screening binnen uw organisatie, een route uit om uw objectieven van het project te behalen. Zij zijn dus in hoofdzaak de organisatoren van het verbeterproces en bieden de tools aan waar nodig, maar altijd in overleg met de klant.

Multidisciplinair: als een project verschillende afdelingen in het bedrijf omvat, wordt doorheen deze afdelingen gewerkt. Hiervoor kan u van de consultants een hoog inlevingsvermogen verwachten in de verschillende afdelingen: productie, research, labo, verkoop, aankoop, logistiek, administratie, …

Analytisch of intuïtief : analytisch vermogen kan aantonen wat er wel en wat er niet is en vormt de grondslag van het project en bevestigt uiteindelijk de voorgelegde resultaten. Met intuïtie kan men creatief zijn en forse doorbraken realiseren. De combinatie van beide is kenmerkend voor een geslaagd LSS-project.

People management: bij veranderingen wordt al te vaak op weerstand gestoten omdat veranderingen aanvaarden nu eenmaal niet de sterkste kant is van de mens. De consultants zijn zich hiervan bewust en nemen dit menselijke aspect gedurende het ganse traject met zich mee. Indien nodig worden consultants-specialisten in people management bij het project betrokken.

Een doordachte projectselectie

Een project kan door uw organisatie voorgelegd worden en de haalbaarheid ervan wordt door onze consultant geëvalueerd. De evaluatie houdt rekening met volgende aspecten:

 •  Kan het probleem opgelost worden met de LSS-methodiek?
 •  Is de omvang van het project realistisch?
 • Is er een verbeterteam gevormd rond het project?
 •  Zijn er voldoende middelen & resources vrijgemaakt voor het project?
 • Zijn de rollen in het project duidelijk geformuleerd?
 •  Zijn de verwachtingen van de “outcome” van het project realistisch?
 •  Is de tijdspanne waarin het project afgerond moet worden realistisch?
 • Zijn de besparingen terugverdienbaar in functie van de ingeschatte investeringen?

Mogelijks kan uw bedrijf een aantal potentiële projecten oplijsten en wordt in overleg met de consultant gezamenlijk het project geselecteerd.

Indien de grootste verliesposten binnen uw organisatie nog niet in kaart zijn gebracht, zal de consultant in kwestie op basis van een vrijblijvend assessment uw organisatie doorlichten en op basis daarvan een aantal potentiële projecten aanbrengen.  

Maar de essentiële basisvereisten voor een potentieel geschikt  LSS-project zijn alvast projecten:

 •  waarvan we een grote opbrengst verwachten, concreet betekent dit  opbrengsten van minimaal 50 000 euro;
 •  waar men binnen uw organisatie reeds geruime tijd mee worstelt (vnl. chronische problemen) en geen oplossing voor vindt.

De Amelior Roadmap

Een typisch LSS-project doorloopt 5 stappen en omvat ongeveer 13 dagen over een periode van ongeveer 4 maanden. Bij het begin van het project wordt zoals reeds meegegeven de projectaanpak besproken en worden de mijlpalen en deadlines vastgelegd. Om het welslagen van het LSS-project te garanderen, is het uiteraard essentieel dat zowel de consultant als de betrokkenen binnen uw organisatie zich houden aan de vooraf gemaakte afspraken en mijlpalen binnen elke stap.

1. De voorbespreking (1 dag)

 • Situering van de noodzaak;
 • Oplijsting bestaande methodieken;
 • Oplijsting bestaande KPI's;
 • Toelichting onderkende en aanwezige knelpunten;
 • Toelichting aanwezige en onderkende sterktes;
 • Aanbreng LSS-methodiek en QCDISME.

2. Diagnose en masterplan (3 dagen)

 • Bepalen van het/de pilootgebied(en) of methodieken of technieken a.d.h.v. een uitvoerige screening (3 dagen);
 • Introductie van QCDISME en de keuze van de piloot KPI's;
 • Data verzamelen plus aanleren van de vereiste technieken;
 • Keuze maken van de verbeterdoelen en concretiseren ervan;
 • Continu verbetermethodiek aanleren;
 • Presentatie piloot charter.

3. Evaluatie en voorbereiding workshop (1 dag)

 • Controle van de voorbereidingen;
 • Vastleggen van de te gebruiken data;
 • Vastleggen van de nog uit te voeren activiteiten en te verzamelen data in functie van de uit te voeren workshop.

4. Workshop (5 dagen)

 • ‘learning by doing' op de werkvloer;
 • Uitvoeren van het verbeterproject  (DMAIC-R);
 • Dagelijkse evaluatie van de vorderingen en de leerpunten;
 • Opmaken actiepunten en uitvoeringsplanning;
 • Uitwerken introductie- en beheersplan;
 • Presentatie aan het management.

5. Opvolgen en evalueren (3 dagen)

 • opvolgen van de status van het project;
 • nemen van tussentijdse beslissingen ivm de bijsturing;
 • evalueren en uitrollen van de resultaten.

Ingebouwde garanties

Zoals reeds vermeld moet het uitvoeren van een LSS-project leiden tot een doorbraak met een jaarlijkse besparing van minimaal 50 000€ tot zelfs boven de 500 000€.

Amelior biedt u de garantie dat na afloop van de uitvoering van het complete LSS-traject van 13 dagen, de uiteindelijke realisatie ervan zal leiden tot een minimale jaarlijkse kostenbesparing van 30 000€.

Amelior staat dan ook garant dat, indien het beoogde meetbare resultaat van de kostenbesparing niet aan deze minimaal vooropgestelde doelstelling voldoet, u helemaal niks betaalt.

U kan contact opnemen met Amelior voor een vrijblijvende afspraak of meer informatie en prijzen met betrekking tot:

 • Training & coaching van Green en/of Black Belts
 • Ondersteuning en advies bij selectie & uitvoering van LSS-projecten
 • Ontwikkeling van een Lean Six Sigma Roadmap op maat van uw organisatie
 • Uitwerking van een LSS-project volgens de Amelior-roadmap (13 dagen) binnen uw organisatie

Wilt u bovendien gratis onze ‘LSS assessment voor profiel-analyse' en/of het projectselectieformulier ontvangen, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar info@melior.be

 

Meer info...

 

Waste en variantie

De sterkte van LEAN bestaat vooral in het wegwerken van WASTE (non value added) activiteiten (o.a. verminderen van procestijd, verbeteren van leveringsprestaties, verminderen van operationele kosten, wegwerken van overbodige stocks, …)

De kracht van SIX SIGMA daarentegen bestaat in het begrijpen, het meten en verminderen van de VARIANTIE (of spreiding) van uw proces, met als doel het verminderen van de procesvariatie, het reduceren van het foutniveau en het elimineren van de ‘cost of poor quality'.

 

De tools

Lean:

5S, Pull productie, Process Mapping, One piece flow, Value Stream Mapping, Cell lay-out, Productie nivellering, Kaizén, Werkstandaards, Poka Yoke, Visueel management, SMED, Continu verbeteren, TPM (OEE/MTBF/MTTR), Teamwerk, Supply Chain Management, …

Six Sigma:

Process Mapping, Cost of Quality, SIPOC, ANOVA, CTQ (CTx), Multi Variance, SPC,    Hypothesis Testing, FMEA, Regressie analyse, DOE, Statistiek, QFD, MSA Gauge R&R, DFSS, Root Cause Analyse, …

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...