Persbericht: Grotere uitstraling van het Investors in People keurmerk over de landsgrenzen heen

januari 2018

Persbericht: Grotere uitstraling van het Investors in People keurmerk over de landsgrenzen heen

Oprichting van Investors In People Benelux

Om Investors in People een ruimere naambekendheid te geven, gaan IIP België en IIP Nederland vanaf heden een nauwe samenwerking aan onder de naam IIP Benelux. Beide nationale instanties blijven het unieke aanspreekpunt in het eigen land maar slaan de handen in elkaar om alle geïnteresseerden nog beter te bedienen en verder op weg te helpen naar de verdere professionalisering van hun beleid en beleidsuitvoering, gekoppeld aan een excellente omgang met medewerkers. Deze stap beantwoordt mede aan de behoefte van de bedrijven die een Benelux-structuur hebben en ook daarbuiten willen opereren.

Niets dan voordelen

De grensoverschrijdende samenwerking biedt voor meer dan honderd gecertificeerde organisaties én organisaties die met dit internationale model voor organisatieontwikkeling en people management (willen gaan) werken veel voordelen: grotere naambekendheid, betere employer branding, nog meer specialisten die klaarstaan, meer expertise en een grensoverschrijdende kennisdeling.

IIP Benelux wordt tevens een belangrijke speler op het Europese vasteland, met Duitsland en Frankrijk als potentiële groeimogelijkheden. Dit allemaal passend binnen de internationale groeistrategie zoals ze door de internationale eigenaar (IIP CIC in Londen) is uitgewerkt.

 Sinds het ontstaan van het internationale Investors in People label in 1991, is het model reeds aan de zesde versie toe. Wereldwijd zijn 14.000 organisaties gecertificeerd in 74 landen. Karakteristiek aan het keurmerk zijn de centrale plaats van de ambitie van de organisatie en die van de mensen in de realisatie ervan. Voor de certificering van een organisatie wordt gerefereerd aan een geheel van drie principes (leading – supporting – improving) met negen indicatoren, op hun beurt onderverdeeld in telkens drie thema's. Vier maturiteitsniveaus geven de organisaties - zowel economische, sociale, publiekrechtelijke als overheidsinstanties - de mogelijkheid te groeien in hun prestaties.

Investors in People versterkt de focus van uw organisatie en bevordert verbetering en vernieuwing

Investors in People ziet de benadering van High Performance en Outperformance als praktisch middel om organisaties te laten doorgroeien in belangrijke waarden als kennis, innovatie, kwaliteit, financiële gezondheid, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Uit het onderzoek voor de ontwikkeling van de nieuwe standaard is gebleken dat zes factoren het meest bepalend zijn voor de groei in prestatie en efficiency. Deze zijn:

  • Krachtige en inspirerende leiders.
  • Aanwezig zijn van krachtige kernwaarden.
  • Erkennen en waarderen van prestaties.
  • Structuur van het werk.
  • Continu verbeteren en vernieuwen.
  • Adopteren van duurzame praktijken.

 

Organisaties die in houding en gedrag de bovenstaande factoren laten zien, presteren op een hoger efficiëntieniveau dan organisaties die dat niet of beperkt doen. Uit het onderzoek is gebleken dat organisaties die zich op drie of meer van deze principes focussen aanmerkelijke betere efficiëntieprestaties behalen, namelijk acht procent boven het gemiddelde. Zij scoren ook het hoogst op het vlak van medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid.

De ambitie van IIP Benelux is de leidende gemeenschap te zijn op het gebied van lange termijn organisatorisch succes waarin competente, betrokken en gemotiveerde mensen een centrale plaats innemen.

Kernwaarden hierbij zijn:

  • Samenwerken en delen (het geheel is meer dan de som der delen).
  • Vertrouwen in elkaar en in de organisatie.
  • Geloof in mensen.
  • Authenticiteit/eerlijkheid.

Unieke zelftest en quick scan

Organisaties die zich al even op een snelle manier willen toetsen aan de basisbeginselen van de IIP Standaard kunnen daarvoor op de website terecht waar IIP Benelux een unieke zelftest heeft ontwikkeld.

Middels het invullen van een paar vragen krijgen organisaties een beeld op de stand van zaken in hun organisatie. IIP Benelux kan daarna verder helpen bij het verbeteren van de organisatie en bij het eventueel behalen van het unieke en gerenommeerde keurmerk.

Practische informatie

Nieuwe website: www.iipbenelux.eu

 

IIP Benelux in België

 

IIP Benelux in Nederland

Pascal Engels

pe@amelior.be

00 32 478 34 50 41

Wil Swinkels

swinkels@iipnl.nl

0031 85 876 9192

0031 65 119 5343