ICB® zorgt voor transparante competenties van de projectmanager

februari 2012

De IPMA® competence baseline (ICB) beschrijft de bekwaamheid van een projectmanager aan de hand van 64 competentie-elementen (kennis + vaardigheden + gedrag), verdeeld over 3 competentiedomeinen (technische -, gedrags- en contextuele competenties).

IPMA® Competence Baseline

De IPMA competence baseline (ICB®) kan hierop een antwoord bieden. Dit model beschrijft de bekwaamheid van een projectmanager aan de hand van 64 competentie-elementen (kennis + vaardigheden + gedrag), verdeeld over 3 competentiedomeinen (technische -, gedrags- en contextuele competenties).

De ene projectmanager is de andere niet, de ene organisatie is de andere niet: het coördineren van één enkel project binnen een kleine organisatie vereist andere bekwaamheden dan het managen van de corporate projectenportefeuille met meerdere projecten en programma's binnen een multinationale onderneming. De ICB erkent deze diversiteit in ervaring en context door verschillende niveaus van bekwaamheden en ervaring te beschrijven.

 • IPMA Level-A®: Certified Projects Director
 • IPMA Level-B®: Certified Senior Project Manager
 • IPMA Level-C®: Certified Project Manager
 • IPMA Level-D®: Certified Project Management Associate

IPMA® Certificering

Verder is de IPMA Competence Baseline zodanig opgezet dat ze toelaat om projectmanagers op objectieve wijze te certificeren, volgens onderstaande vier niveaus.

Niveau

Toelatings-

Voorwaarden

Toetsing op

Certificeringsproces

Geldig-

heid

Fase 1

Fase 2

Fase 3

A

5 jaar ervaring met portfolio-, programma- of multiprojec-management, waarvan 3 jaar als  verantwoordelijke portfoliomanager van een organisatie, onderneming of business unit, of als programmamanager van belangrijke programma's.

Competentie

= kennis en ervaring

Aanmelding

CV

Zelf-beoordeling

Referenties

Projecten-overzicht

Project-rapport Directeur

Interview

5 jaar

B

5 jaar ervaring in projectmanagement waarvan 3 jaar als projectmanager verantwoordelijk voor complexe projecten

Project-rapport

C

3 jaar ervaring in projectmanagement, als projectmanager verantwoordelijk voor projecten met een beperkte complexiteit

Schriftelijk examen + kort project-rapport

D

Ervaring in projectmanagement is geen verplichting, maar de kandidaat heeft er alle belang bij dat hij zijn projectmanagement kennis reeds in zekere mate in de praktijk heeft toegepast.

Kennis

Aanmelding

CV

Zelf-beoordeling

Schriftelijk

 examen

10 jaar

Uit onderzoek is gebleken, dat de ICB een meer compleet competentiestelsel biedt dan enige andere methode voor projectmanagement. Ook sluit de competentiegerichte benadering van IPMA aan op de bevindingen uit het Chaos Report van de Standish Group. Uit jarenlang onderzoek naar het wel en wee van projecten blijkt dat een competente projectmanager in de top drie van succesfactoren voor projecten staat.

 1. Ondersteuning topmanagement
 2. Betrokkenheid belanghebbenden
 3. Competenties projectmanager

IPMA tegenover andere benaderingen

De ICB bevat of verdedigt geen specifieke methodes, technieken of hulpmiddelen. Een aantal ervan worden weliswaar beschreven, daar waar ze als voorbeelden de praktijk van de beschreven competenties verduidelijken en ondersteunen. Methodes, technieken en hulpmiddelen kunnen door de organisatie vastgelegd worden, of door de projectmanager gekozen worden in functie van de projectsituatie.
Op dit vlak verschilt IPMA dus sterk van andere projectmanagementbenaderingen en certificatieschema's zoals PMI en PRINCE2® /MSP®. IPMA is hiermee dus helemaal niet als tegenstrijdig, maar als complementair te beschouwen.

Helderheid

Het onderscheid naar niveau biedt inzicht in de kwaliteiten die de onderneming met haar projectmanagers in huis heeft. Voor een professionalisering van zowel de organisatie als de individuele medewerker, is transparantie in de vereiste en aanwezige competenties immers van groot belang. Bovendien creëert interne helderheid over de kennis en vaardigheden van de verschillende projectmanagers, ook duidelijkheid naar de klant. Daarnaast biedt IPMA-certificering projectmanagers een leerzaam bewustwordings- en reflectieproces, dat leidt tot verdere verdieping en professionalisering. Verder biedt IPMA-certificering nog de volgende voordelen:

 • Essentieel voor iedere projectmanager
  Het certificeringstelsel van IPMA bestaat uit vier niveaus. Hierdoor is er altijd een passende certificering, die kan meegroeien met de kennis en ervaring van de projectmanager.
 • Geschikt voor elke branche
  IPMA-certificering richt zich op competenties die horen bij projectmanagement binnen iedere bedrijfstak en is dus geschikt voor projectmanagers binnen alle branches.
 • Gericht op competenties
  IPMA-certificering toetst naast kennis ook vaardigheden en attitudes op het gebied van projectmanagement. Niet alleen de technische vaardigheden, maar ook de sociale vaardigheden en attitudes worden beoordeeld.
 • Objectief en transparant
  Biedt het cv van een projectmanager in kwestie voldoende garantie voor het slagen van een project? En kan de projectmanager zijn opdrachtgever ervan overtuigen over voldoende kennis en ervaring te beschikken om een project in goede banen te leiden? IPMA-certificering zorgt voor een onafhankelijke, externe beoordeling.
 • Erkend in meer dan 40 landen
  Het IPMA-certificaat geeft volgens internationaal vastgelegde beroepsnormen het kennis- en ervaringsniveau van een projectmanager aan. Een belangrijk voordeel voor de projectmanager die buiten België carrière wil maken.
 • Professionalisering van het vak
  Een certificaat is altijd het bewijs van aantoonbare recente ervaring; daarom heeft het een beperkte geldigheidsduur. Door hercertificering moet de projectmanager blijven aantonen dat hij de afgelopen periode serieus bezig is geweest op het gebied en het niveau waarop hij gecertificeerd is.
 • Competitief voordeel voor organisaties
  Door de loopbaanontwikkeling te baseren op het IPMA-certificatiesysteem worden organisaties aantrekkelijke werkgevers voor gecertificeerde projectmanagers en kunnen zij de beste projectmanagers op de markt aanwerven en behouden.

40.000 leden

IPMA (International Project Management Association) is een wereldwijde organisatie voor professionele projectmanagers. IPMA vertegenwoordigt 45 nationale organisaties op het internationale niveau. Ze heeft zich sinds 1965 vanuit Europa naar Noord- en Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden-Oosten verspreid, en het aantal vertegenwoordigde nationaliteiten groeit nog steeds. IPMA biedt zijn meer dan 40.000 aangesloten projectmanagers uit alle culturen en delen van de wereld de mogelijkheid om samen te werken, ideeën te delen en hun beroep verder uit te bouwen

Meer info: www.ipma.ch

 

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...