Ceca: energieverbruik daalt met 20 procent

augustus 2012

Toen Ceca Belgium na de implementatie van ISO 50001 de balans opmaakte, bleek het energieverbruik beduidend te zijn verminderd na een aantal eerder kleine investeringen en quick wins.

Paul Bouchier, energie manager van het chemiebedrijf Ceca Belgium, volgde naar aanleiding van het Vlaamse Auditconvenant (zie kader) de langlopende opleiding energiemanagement bij Amelior. “Voor ons was de stap naar het energiemanagementcertificaat ISO 50001 vrij klein. Enerzijds had ik als eindwerk van de opleiding al een energieplan opgesteld. Anderzijds waren de energieaspecten al in de bestaande ISO-systemen geïntegreerd (het bedrijf is zowel ISO 9001, ISO 140001 als OHSAS 18001, en ISO 22000 gecertificeerd nvdr). Bijvoorbeeld op het vlak van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, structuur, enz. Aan de bestaande indicatoren voor onder meer productie en veiligheid hebben we energie-indicatoren toegevoegd. Voor kwaliteit moet je een onderhoudsstructuurplan hebben, we hebben daar ook energie in geïntegreerd. Het enige echt zware werk dat nog restte was de energieaspectenanalyse. In feite was de ISO 50001-certificatie een valorisatie van het geleverde werk. En certificatie zorgt er ook voor dat het systeem behouden en verbeterd wordt.”

Voordelen van de jeugd

Ceca Belgium (Zwijndrecht) is een jong bedrijf. Ook dat heeft geholpen om vlot de ISO 50001 te halen: “Alles loopt bijvoorbeeld via een procescomputer en is dus gemakkelijk te monitoren. Bovendien is het bedrijf is opgestart rond 2000 met jonge werknemers, waardoor sensibilisatie gemakkelijker was.
Verschillende acties hebben dat energiebewustzijn aangewakkerd. Periodiek worden sensibilisatieopleidingen gegeven en dagelijkse en maandelijkse rapporten worden aan iedereen verdeeld. Bovendien zijn verschillende tools voor iedereen altijd toegankelijk, zoals onder meer apparatuur voor ultrasone meting, thermografische camera, mobiele Kwh-meter, energiecalculator …Er bestaan ook verschillende werkgroepen voor uitwerking van energie-efficiënte projecten als optimalisatie van stoomtracing en opsporen van energieverlies.
“En omdat we alles uitbesteden kan ik voor een probleem altijd beroep doen op specialisten. Ik wil wel nog eens benadrukken dat de bereikte energie-efficiëntie en het halen van ISO 50001 te danken zijn aan de medewerking van elke CECA-werknemer.”

Verfijning

De bestaande opvolging van het energieverbruik werd tijdens het ISO 50001-traject sterk geoptimaliseerd. Via de procescomputer krijgt iedereen dagelijks rapporten met diverse gegevens. Op energievlak stonden daar vroeger de verbruiken in. Paul Bouchier: “Nu gaan we daar een stap verder in en signaleert het rapport bijvoorbeeld anomalieën in verbruik. Maandelijks wordt er in Excel nu ook een energierapport gemaakt dat niet alleen de gegevens bevat maar ook duidelijk maakt welke acties er moeten worden ondernomen. En verbetervoorstellen en energieverliesmeldingen worden nu op een meer gestructureerde manier behandeld en strikter opgevolgd.
Ceca Belgium voerde ook het gebruik van zogenaamde graaddagen in: zo kan men zien of een hoog verbruik al dan niet te wijten is aan de buitentemperatuur.
Ceca kreeg bij de certificatieaudit geen opmerkingen. Dat was mede te danken aan de pre-audit die Amelior verrichtte en die toch nog enkele kleine manco's aan het licht bracht. “Zo had ik bijvoorbeeld geen langetermijnvisie voorzien,” aldus Paul Bouchier.

Vanwaar die 20 procent?

De belangrijkste verbetering vindt Paul Bouchier dat iedereen nu energiebewust is, met als resultaat een massa ideeën rond energie- efficiëntie en energieverliesmeldingen. Kleine investeringen met grote payback en quick wins hebben geleid tot een daling van 20 procent van het verbruik tussen 2009 en 2011. In het energiebeheersprogramma zijn overigens ook de utilities als “energie” gedefinieerd: N2, proceswater, demiwater.

Enkele belangrijke quick wins waren te danken aan:

  • het uitdienstnemen van hogedruk warmwaterpompen; membraampompen en ventilators;
  • het automatiseren van continu draaiende pompen en roerwerken;
  • opsporen van energievernietiging: koelen en verwarmen gelijktijdig (HVAC vs chauffage, koeltoren vs verwarmingsweerstand);
  • uitdienstnemen van niet-noodzakelijke stoomtracing;
  • preventieve controles: ultrasoon, thermografisch, vollast/nullast audit, isolatiecontrole, lekcontroles;
  • procesoptimalisaties;
  • uit dienst nemen van verbruikers indien niet noodzakelijk.

Ceca

Ceca is een dochteronderneming van de Franse Arkema Group, een wereldspeler in de specialty chemicals. Het bedrijf ontwikkelt en produceert adsorbentia, chemische tussenproducten en additieven.
Ceca Belgium (Zwijndrecht) telt 44 medewerkers die enkel core business activiteiten uitvoeren. Zaken als onderhoud, IT, HR enz. worden volledig uitbesteed.
De groep Arkema is actief in meer dan 40 landen en telt 15.700 medewerkers en 9 onderzoekscentra. Arkema realiseert een jaarlijkse omzet van € 5,9 miljard,

Auditconvenant

Ondernemingen die tot het Auditconvenant toetreden, laten vrijwillig een audit uitvoeren om hun energiebesparingspotentieel in kaart te brengen. Bovendien engageren zij zich om alle rendabele energiebesparende maatregelen effectief uit te voeren. Naast de winst van een lagere energiefactuur zullen de toegetreden bedrijven, op verzoek van de Vlaamse overheid, verlaagde heffingen verkrijgen qua accijnzen, bijzondere accijnzen, controleretributie en de bijdrage op de energie. Ook kunnen ze degressiviteit genieten op de federale bijdrage voor elektriciteit. Het Auditconvenant is gericht op middelgrote energie-efficiënte bedrijven, voor grote bedrijven bestaat een Benchmarkingconvenant