High Level Structure als leidraad voor ISO 14001 en nieuwe ISO 45001

juli 2014

In het artikel van juni 2013 informeerden we u eerder over de gemeenschappelijke structuur (‘High Level Structure’ of ‘HLS’) en de identieke basiseisen en -terminologie voor de managementsysteemnormen die het hart vormen van het plug-in model waarop onderwerp- en sectorspecifieke aanvullingen kunnen worden gegeven. In dat kader schetsen wij hieronder de wijzigingen in de ISO 14001 en de ontwikkeling van de nieuwe ISO 45001.

De steeds luidere roep om managementsystemen geïntegreerd toe te passen was de aanleiding voor ISO om twee commissies op te richten. Een Strategic Advisory Group (SAG) en de Joint Technical Coordination Group (JTCG). Managementsysteemnormen worden voortaan volgens een ‘plug-in model' ontwikkeld. Onderwerp- en sectorspecifieke normen worden als modules ontwikkeld en zijn “inplugbaar” in de kern. Voorbeelden van specifieke normen zijn b.v. ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement. ISO/TS 16949 (automobiel) is dan weer een voorbeeld van een sectorspecifieke norm voor kwaliteitsmanagement. Daarnaast worden specifieke richtlijnen ontwikkeld voor bepaalde systeemelementen zoals ISO 19011 voor auditing van managementsystemen. Tot slot zijn er zgn. generieke richtlijnen om het IMS te verbeteren of te verdiepen. B.v. ISO 31000 en ISO 26000. Ze hebben betrekking op (bijna) alle onderdelen van een managementsysteem. Deze figuur geeft een visuele weergave.

Zo ook is de nieuwe versie van ISO 14001 voor milieumanagement en de nieuwe ISO 45001 voor management van welzijn op het werk (Health & Safety) opgebouwd volgens de HLS.

Nieuwe versie van de ISO 14001 op komst

Nadat in augustus 2013 de tweede CD-versie (Committee Draft) is uitgebracht, was de verwachting dat in het voorjaar 2014 de DIS-versie (Draft International Standard) zou worden gepubliceerd. Omdat er veel commentaar kwam op de tweede CD-versie, heeft het proces wat vertraging opgelopen. Ondertussen is de ISO-werkgroep opnieuw bij elkaar geweest en is een zodanig resultaat geboekt dat de volgende versie recent in juli is gepubliceerd. Het feit dat deze versie een zogenaamde DIS-versie is, betekent dat het moeilijker wordt om grote wijzigingen in de tekst aan te brengen.

Belangrijkste wijzigingen:
 • Een andere opbouw van de hoofdstukken in de norm. Deze worden straks gelijk voor alle managementsysteemnormen; de zogenaamde High Level Structuur. Zie figuur 2 – Integrated Management System

   


  Dit betekent dat alle managementsysteemnormen dezelfde hoofdstukopbouw hebben en voor een groot deel dezelfde tekst. Voor elk onderwerp (welzijn op het werk, milieu etc.) wordt deze basistekst aangevuld. Grofweg bestaat de uiteindelijke norm voor circa de helft uit de HLS-tekst en voor de helft uit specifieke aanvullingen.

 • Identificeren van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie die mogelijk van invloed kunnen zijn op het milieubeleid.
 • De betrokkenheid van het topmanagement is explicieter gemaakt.
 • De ketenbenadering wordt op verschillende plaatsen sterker verwoord.
 • De introductie van het begrip ‘risico'.
 • Prestatie-indicatoren moeten worden gebruikt om de realisatie van doelstellingen beter te kunnen volgen.
 • De wijze waarop de naleving van wet- en regelgeving moet worden beoordeeld is uitgebreider beschreven.
 • Externe communicatie en de kwaliteit van de milieuinformatie krijgt meer aandacht.
 • Ontwikkeling ISO 45001 (opvolger OHSAS 18001)

  De ISO-werkgroep heeft een eerste working draft (WD) voor de opvolger van OHSAS 18001 voorgelegd aan de nationale normcommissies. Inmiddels is de Committee Draft (CD) ook gepubliceerd en is het proces van Draft International Standard (DIS)gestart.

  Deze nieuwe ISO norm is, evenals de ISO 14001- en ISO 9001-norm, opgebouwd volgens de zogenaamde High Level Structuur (HLS).

  Uw ISO 14001 en/of OHSAS 18001-certificaat

  ISO 14001:2004 en OHSAS 18001:2007 zijn nog steeds geldig en organisaties hebben nog steeds voordeel bij implementatie en certificatie tegen respectievelijk ISO 14001:2004 en OHSAS 18001. Certificaten volgens tegen ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007 blijven geldig tot ruim na de publicatie van ISO 14001:2015 respectievelijk ISO 45001:20xx. Naar verwachting zal een transitieperiode voorzien worden van 2 à 3 jaar na publicatie. U kunt met uw certificerende instelling afstemmen in hoeverre u al rekening kunt (gaan) houden met de wijzigingen in de nieuw te publiceren ISO 14001 / ISO 45001. Amelior kan u hierbij ondersteunen. U vindt in deze figuur de tijdslijn van de revisie van ISO 14001 en de ontwikkeling van ISO 45001.

  In vervolgartikels en via infosessies houden we u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen en wijzigingen.