ISO 50001: internationale norm voor energiemanagement

augustus 2011

Voor energiemanagement verscheen op 15 juni 2011 een nieuwe norm, de ISO 50001. De norm zal vele organisaties helpen om hun energie-efficiëntie te verhogen, hun werkingskosten te reduceren en hun impact op de klimaatsveranderingen te verminderen. Voor bedrijven en organisaties die streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is de energienorm een belangrijke troef.

ISO 50001 is gebaseerd op de Europese energienorm EN 16001 die in 2009 gepubliceerd is. Alhoewel de twee normen inhoudelijk grotendeels gelijk lopen zijn er toch verschillen: de internationale norm is ruimer en eist onder andere het opstellen van een ‘energy base-line', het opnemen van energieverbruik als criterium bij ontwerp en bij aankoop van goederen en diensten, enz. Door zijn mondiale erkenning is ISO 50001 interessant voor internationale organisaties die ook buiten Europa actief zijn.

Besparingen van 3 à 5 procent

ISO 50001 biedt een kader voor een systematisch beheer van het energieverbruik. Met een sterke focus op energieverbruik en continu verbeteren zal de norm bijdragen tot een verhoogde efficiëntie en bewust omgaan met de beschikbare energiebronnen. De norm vraagt niet alleen aandacht voor technische verbeteringen aan de installaties, maar focust evenzeer op organisatorische maatregelen en een aanpassing van het gedrag van de medewerkers. Organisaties die de norm implementeren kunnen doorgaans rekenen op een besparing in hun verbruik van 3 à 5 %.
Het managementsysteem zorgt er daarenboven voor dat de inspanning en de bijhorende besparingen niet eenmalig zijn. De verankering van de verbeteringen zorgt voor een blijvende aandacht en het formuleren van jaarlijkse doelstellingen is de motor achter het continu verbeteren van de energieprestaties. Naast de financiële voordelen en de pluspunten op vlak van milieu is ook de verbetering van het imago van de organisatie een belangrijke drijfveer om de norm te implementeren.

Integreerbaar in andere systemen

De fundamenten van de opbouw van een energiemanagementsysteem zijn de energiebalans en de energieaspectenanalyse. Door een analyse van de actuele toestand wordt inzicht verworven in de verbruiken en de mogelijke verbeteringen, wat leidt tot het opstellen van een eerste concreet actieplan voor energiebesparing.
De opbouw van het systeem is gelijkaardig met de structuur van de andere managementsystemen. Daardoor is er een grote compatibiliteit met ISO 14001 (milieu), ISO 9001 (kwaliteit) en OHSAS 18001 (veiligheid). ISO 50001 kan geïmplementeerd worden als een geïntegreerd geheel met een van de andere normen, waardoor de administratieve lasten van het systeem minimaal kunnen gehouden worden. De inspanningen voor het implementeren van ISO 50001 betalen zich bovendien ruimschoots en op korte termijn terug door de gerealiseerde energiebesparingen.

ISO 50001 en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een bedrijfsvoering waarbij economische, sociale en milieu-overwegingen centraal staan in een proces van continu verbeteren. Dit begrip van duurzaam ondernemen sluit aan bij de zogenaamde 3 P's: profit, people, planet. Profit staat voor de economische dimensie van ondernemen: op een winstgevende manier goederen en diensten voortbrengen. People is de sociale dimensie: de gevolgen van het ondernemen voor mensen binnen en buiten de onderneming. Planet staat voor de milieudimensie: de effecten van het ondernemen op het natuurlijk leefmilieu.

Het verband tussen ISO 50001 en duurzaam ondernemen is eenvoudig. Als een bedrijf minder energie verbruikt resulteert dit in een milieuwinst en een financiële winst. Het thema ‘duurzame energie' is vandaag een hot item en krijgt terecht veel aandacht in de pers, het bedrijfsleven en de overheid. De focus ligt dikwijls op duurzame en hernieuwbare energieproductie, maar men mag niet vergeten dat er ook belangrijke efficiëntiewinsten te realiseren zijn door energiebesparende maatregelen.

Door implementatie van ISO50001 krijgt de organisatie inzicht in haar mogelijkheden voor energiebesparing en zal ze jaar na jaar haar energieverbruik reduceren door het systematisch energiemanagement te integreren in haar dagdagelijkse werking.

Dirk VAN DEN BROECKE is afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Scheikunde. Tijdens zijn professionele carrière was hij o.a. werkzaam als Hoofd Operaties bij Fina Antwerp Olefins, als productiemanager bij AMI Semiconductor en als plantmanager bij SCA Packaging Belgium. Op dit moment is Dirk als consultant energie, ecodesign en duurzaam ondernemen actief bij Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...