De milieucoördinator na VLAREL

december 2011

Op 19 november 2010 keurde de Vlaamse regering het nieuwe Vlaamse reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu – kortweg VLAREL – definitief goed. Daarmee werden ook in VLAREM bepalingen met betrekking tot erkenningen aangepast.

De aanleiding tot dit besluit was de Europese verplichte omzetting van de Dienstenrichtlijn. Deze richtlijn wil het dienstenverkeer vrij maken binnen de Europese Unie. Dat betekent dat Vlaamse milieudeskundigen gemakkelijker zullen kunnen inspelen op andere Europese opportuniteiten, maar ook dat buitenlandse dienstverleners makkelijker toegang tot de Vlaamse markt krijgen. Al moeten we dit laatste wel nuanceren: de uitgebreide regelgeving en een taalbarrière zijn alleszins obstakels.
Het besluit tracht de meeste erkenningen leefmilieu te bundelen. Uiteraard zijn de erkende milieudeskundigen en MER/VR-deskundigen betrokken en natuurlijk ook de (externe) milieucoördinatoren. Maar het besluit regelt ook de erkenning van een aantal technici (gasvormige of vloeibare brandstoffen), laboratoria en opleidingsinstellingen. Voor de laboratoria treedt VITO op als referentielabo.
De eerste stap in de aanpassing van de milieuhygiëneregelgeving aan de eisen van de dienstenrichtlijn was het decreet van 27 maart 2009 inzake erkenningen. De tweede stap was de definitieve goedkeuring op 19 november 2010 van het besluit tot vaststelling van het Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL). Het VLAREL is op 1 februari 2011 gepubliceerd en op 1 januari 2011 in werking getreden.

Gevolgen voor de milieucoördinator

De erkenningsvoorwaarden wijzigen niet. De milieucoördinator voor inrichtingen van de categorie A moet nog altijd een natuurlijke persoon zijn. Hij/zij moet een graad van master of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en over een getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het eerste niveau (of van het overgangsniveau) beschikken. Ook de milieucoördinator B moet een natuurlijke persoon zijn met minstens de graad van bachelor (of een daarmee gelijkgestelde graad) bezitten en een getuigschrift van aanvullende vorming voor milieucoördinatoren van het tweede niveau.
Hoewel men ook vroeger de technische kennis moest bewijzen, wordt nu expliciet opgelegd dat zowel milieucoördinator A als milieucoördinator B minstens één jaar praktische ervaring in het beheersen en voorkomen van milieuhinder op bedrijfsniveau moet hebben.
Erkenningen worden voor onbepaalde termijn verleend. Nieuw in dit besluit zijn de gebruikseisen. Omdat elke erkenning voor onbepaalde duur geldig zal zijn, moeten er ook kwaliteitseisen ingebouwd worden in de erkenning. Algemeen mag de erkende deskundige objectief en onafhankelijk werken. Financiële banden, bestuursmandaten of –functies of verwantschap met opdrachtgevers moeten te allen tijde vermeden worden. Bovendien moet elke erkende persoon beschikken over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, inclusief beroepsaansprakelijkheid. Aan deze laatste eis moet uiterlijk zijn voldaan op 1/1/2012.Verder moet de erkende milieucoördinator zich permanent bijscholen. Jaarlijks moet die bijscholing nog altijd 30 uur bedragen. De erkenning van de milieucoördinator vervalt van rechtswege als de eisen wat betreft bijscholing niet worden vervuld.

Opleidingen

Het nieuwe besluit regelt de organisatie van de opleidingen. Ook opleidingscentra die een opleiding voor milieucoördinator of milieudeskundige willen organiseren, moeten een erkenning aanvragen. Er worden voorwaarden opgelegd aan de docenten die kennis delen via deze opleidingen. Verder valt ook op dat men een opvolgingscommissie voor de programma-inhoud van deze opleidingen eist. Binnen deze commissies moet plaats voorzien worden voor het afdelingshoofd van de Afdeling Milieuvergunningen of een afgevaardigde.

Praktijkgerichte opleidingen

Amelior leidt via zijn aanbod van open trainingen op het vlak van milieu jaarlijks honderden mensen op. Het paradepaardje binnen onze milieu-opleidingen zijn uiteraard onze langlopende erkende opleidingen tot milieucoödinator A en B. De precieze inhoud van het programma is omschreven in het decreet bedrijfsinterne milieuzorg.

Wat vinden de deelnemers van onze opleidingen?
Dirk Van Waes, van de organisatie Locks: “De opleiding wordt zoveel mogelijk naar de praktijk toe gericht, gedoceerd door mensen uit de praktijk die stuk voor stuk specialisten zijn in hun vak en bereid zijn om specifieke problemen van cursisten in het lessenpakket te integreren. Het is geen schoolse opleiding. Door de aanpak van Amelior wordt het groepsgevoel tussen de cursisten versterkt, waardoor het niet als een last wordt ervaren om naar de les te gaan."
Luc Van Waes, van de Vlaamse Overheid, Departement Bestuurszaken: “De opleiding wordt gedoceerd vanuit een praktijkgerichte benadering een vormt een goede leidraad met relevante achtergrondinformatie voor een beginnende milieucoördinator. Opvallend zijn de sterke expertise en de bereidheid tot ondersteuning van de docenten.
Reeds erkende milieucoördinatoren zijn verplicht ten minste 30 uur per kalenderjaar bijscholing te volgen. Amelior voorziet een ruim aanbod van workshops en trainingen over specifieke milieutopics. De zesmaandelijkse upgrade voor milieucoördinatoren houdt je op de hoogte van de milieu- en energieactualiteit. Daarbij komen onderwerpen als managementsystemen, technologie en wetgeving aan bod, maar ook vaardigheden als communicatie.
Stippen we nog even aan dat de basisopleiding milieubeheer specifieke milieuaspecten behandelt zoals de bodemproblematiek, het gebruik van gevaarlijke producten, afvalwater, ruimtelijke ordening,…. De opleiding bestaat uit 12 afzonderlijke modules.