Amelior blog betreffende Milieuwetgeving

Enkele milieu- en veiligheidsdeadlines, nam u al de juiste actie ?

Met de start van het nieuwe jaar worden enkele wettelijke beslissingen uit het verleden van kracht en ook de komende maanden staan er enkele op de agenda. Hierna volgt een niet-volledig overzicht van belangrijke milieu-, veiligheids- en gezondheidsdeadlines waarbij actie verwacht wordt. Amelior kan u daarbij helpen.

04/02/2015 - Breeur Ben

Laatste REACH registratiegolf treft KMO´s

Het acroniem REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is al goed ingeburgerd sinds het van kracht werd in 2007. Maar toch hebben veel bedrijven, en met name de KMO´s, nog veel vragen over hun verplichtingen. Meer zelfs, ze beseffen niet altijd dat ze zelf ook hun rol moeten opnemen in het REACH-verhaal.

13/01/2015 - Beerens Herlinde

Fusie milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning een feit

Op 23 oktober 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is een officieel startschot gegeven aan de fusie tussen de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning (of verkavelingsvergunning). Dit decreet is echter nog maar een kaderdecreet dat nog uitvoeringsbesluiten nodig heeft voor de volledige omzetting ervan in de praktijk.

23/10/2014 - Breeur Ben

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening

Deze Vlarem-trein 2013 wijzigt diverse besluiten, waaronder Vlarem I en II en zijn bijlagen alsook het Vlarel (Vlaams reglement inzake erkenningen betreffende het leefmilieu). Het maakt de Vlaamse milieuwetgeving conform met de nieuwe etikettering van producten volgens de CLP-verordening. Ook op vlak van veiligheid is er een impact, gezien de omzetting van de Seveso III-richtlijn, de geactualiseerde brandvoorschriften voor schouwspelzalen en muziekactiviteiten en de risicotoetsing voor LPG-tankstations.

15/09/2014 - Breeur Ben
CLP

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs