Enkele milieu- en veiligheidsdeadlines, nam u al de juiste actie ?

februari 2015

Met de start van het nieuwe jaar worden enkele wettelijke beslissingen uit het verleden van kracht en ook de komende maanden staan er enkele op de agenda. Hierna volgt een niet-volledig overzicht van belangrijke milieu-, veiligheids- en gezondheidsdeadlines waarbij actie verwacht wordt. Amelior kan u daarbij helpen.

1 januari 2015

De audit- en benchmarkconvenant werden in 2014 door de Vlaamse regering omgezet in een Energiebeleidsovereenkomst voor energie-intensieve bedrijven. Dit zijn bedrijven met een primair energieverbruik van > 0,1PetaJoule per jaar. 1 PJ komt overeen met 10 tot de 12e kilojoule (kJ) of 277.777 MWh. Op volgende website vindt u een rekenblad om het verbruik aan primaire energie in uw bedrijf te bepalen : www.agentschapondernemen.be/download/file/fid/3258. Aan de bedrijven die vrijwillig tot deze EBO toetreden belooft het Vlaams gewest om geen bijkomende maatregelen op te leggen gericht op verdere energie-efficiëntie of CO2-reductie. Daarvoor dienen deze bedrijven wel een energiedeskundige aan te stellen voor 1/5/2015 en binnen de 9 maanden een energieplan op te maken waarvan de maatregelen met korte terugverdientijd worden uitgevoerd. Meer info op www.energiesparen.be/energiebeleid/voor-bedrijven/energiebeleidsovereenkomsten-2015-2020

De risicoanalyse en de preventieve maatregelen voor oude elektrische installaties moesten uitgevoerd zijn tegen 31/12/2014. Het KB elektrische installaties van 4 december 2012 legt deze verplichtingen op aan zogenaamde oude installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen ten laatste op 1 oktober 1981 (voor de elektrische installaties van inrichtingen die geen elektriciteitsdienst hebben) of ten laatste op 1 januari 1983 (voor de andere installaties).

Heeft u nog koelinstallaties met HCFK's als koelmiddel ? Dan mag er sinds 1/1/2015 geen koelmiddel meer worden toegevoegd, in het geval er bvb. een lek optreed. HCFK's zijn de chloorfluor-koolwaterstoffen zoals R22. Tot 31/12/2014 mochten erkende koeltechnici uw koelinstallatie nog komen herstellen en gerecycleerde R22 toevoegen, zoals voorzien in de Europese verordening 1005/2009/EG betreffende ozonlaag afbrekende stoffen. De overgangsperiode voor het gebruik van gerecycleerde HCFK's die startte op 1/1/2010 is nu afgelopen. U dient uw koelinstallaties echter niet stil te leggen. Maar best neemt u actie voordat er een lek optreedt !

Daarnaast treedt Europese verordening 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen in voege vanaf 1/1/2015. Belangrijkste verplichting is dat de controle op lekdichtheid van verplicht wordt voor alle installaties die gefluoreerde koelgassen bevatten zoals R134A, R404A, R407C, R410A. Hieronder vallen ook warmtepompen en koelwagens. Er is een jaarlijkse verplichte controle op lekdichtheid voor iedere installatie die meer dan 5 ton CO2-equivalent van deze gefluoreerde koelgassen bevat

Einde van de 1e overgangstermijn voor de modernisering van de liften. De liften die na 1 april 1984 in gebruik werden genomen, dienen op dit moment te voldoen aan het KB van 9 maart 2003. Deze modernisering van ‘oude' liften is in gang gezet om alle liften (zowel liften voor uitsluitend privégebruik als deze op de werkplaats) veilig te maken. Om de veiligheid te garanderen aan de gebruikers, alsook aan derden (monteurs, onderhoudspersoneel, inspecteurs of controleurs), moeten liften aan een aantal technische eisen voldoen. De liften ouder dan 1984 komen nu aan bod voor modernisering. Ziehier het tijdschema en de wetgeving.

De nieuwe wetgeving voor pesticiden wordt van kracht. Het gaat hier over het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden en het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten. Het pesticidengebruik wordt hiermee sterk aan banden gelegd, in sommige gevallen zelfs verboden. Vanaf 1 januari 2015 mag immers geen enkele openbare dienst, school, ziekenhuis, kinderdagverblijf of zorginstelling nog pesticiden gebruiken voor het regulier onderhoud. Daarnaast moeten terreinbeheerders het pesticidengebruik verplicht registreren voor alle verharde terreinen groter dan 200 m². Dit kunnen zowel bedrijventerreinen als parkings zijn, want het toepassingsgebied volgens art. 3 zijn ‘terreinen die beheerd worden in het kader van een openbare dienst of in het kader van een commerciële activiteit'. Naast registratie is er ook een verplichting tot een minimumgebruik van pesticiden voor alle verharde terreinen groter dan 200 m². Meer informatie voor wie de gebruiksbeperkingen gelden en voor welke terreintypes, leest u op www.zonderisgezonder.be.

Het EPC (energieprestatiecertificaat) voor publieke gebouwen wordt vanaf 1 januari 2015 ook voor gebouwen vanaf 250 m² verplicht. Het gaat hier dan meer specifiek over publiek toegankelijke gebouwen gebruikt door de federale, Vlaamse, provinciale, gemeentelijke overheden, maar ook deze van onderwijsinstellingen, welzijnsvoorzieningen en gezondheidsvoorzieningen. Als er meerdere gebouwen op dezelfde site liggen en als er minstens één gemeenschappelijke teller is voor elektriciteit, aardgas of stookolie, dan moet één EPC voor de gebouwen samen opgemaakt worden. Meer info op http://www.energiesparen.be/epcpubliek/toepassingsgebied.

1 juni 2015

De Vlarem trein 2013 wijzigt diverse besluiten, waaronder Vlarem I en II. Het maakt echter vooral de Vlaamse milieuwetgeving conform met de nieuwe etikettering van producten volgens de CLP-verordening. Hierbij staat CLP voor de Engelse afkorting van de classificatie, de etikettering en de verpakking van stoffen en mengsels. Dit is belangrijk voor de aanvraag of wijziging van uw milieuvergunning. Vanaf 1 juni 2015 is het systeem van indelen in Vlarem als volgt : als er een gevarenpictogram op het etiket van een gevaarlijke stof staat, is het vergunningsplichtig. Geen etiket is geen vergunningsplicht. Indien er meer dan één pictogram op het etiket staat, dient men ook de overeenkomstige 2e of 3e rubriek aan te vragen.
Een groot stuk van de Vlarem trein 2013 wordt van kracht op 1 juni 2015. Vanaf die dag moeten alle gevaarlijke producten (zowel de zuivere stoffen als de mengsels) over een indeling (en dus ook etikettering) volgens de CLP-verordening beschikken. Deze wijzigingen hebben ook een (kleine) impact op de stockage, inkuiping, veiligheidsafstanden tussen producten die met elkaar reageren, keuring en natuurlijk ook de etikettering van de vaste houders van gevaarlijke stoffen.

1 december 2015

Grote bedrijven, dit zijn de bedrijven (op één site, want gebonden aan een milieuvergunning) met meer dan 250 werknemers of bedrijven met een omzet van 50 miljoen € én een balanstotaal van 46 miljoen €) moeten een energieaudit laten uitvoeren. Het is wel degelijk én bij de laatste 2 voorwaarden in tegenstelling tot wat in Vlarem II, art. 4.9.2.1 staat, waar een foutje is geslopen bij de omzetting van de Europese richtlijn 2012/27. De eerste energieaudit moet uitgevoerd worden voor 1 december 2015. Het resultaat ervan dient via een webapplicatie opgeladen te worden naar de website van het Vlaams energieagentschap. Meer info op www.energiesparen.be/verplichte_energieaudit_GO

De Vlarem trein 2013 verplicht elke exploitant om tegen 1 december 2015 te beschikken over een document waarin vermeld wordt onder welke subrubrieken van de nieuwe indelingslijst (bijlage 1 van Vlarem 1) aangepast aan de nieuwe etikettering volgens de CLP-verordening, het bedrijf valt. Dit slaat dan voornamelijk op de opslag van gevaarlijke stoffen. Dit document dient men ter beschikking te houden van de toezichthoudende overheid. Enkel Seveso-inrichtingen dienen dit document te aangetekend op te sturen naar de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Wacht niet om deze ‘vertaaloefening' te maken, maar maak hem al voor 1 juni 2015. Zo kan u nog anticiperen op het effect ervan op uw milieuvergunning. Zie meer info in het artikel 'Opslag van gevaarlijke stoffen, de Vlarem trein 2013 heeft wel wat gevolgen'

Ben BREEUR is Ingenieur Elektromechanica en behaalde zowel een niveau 1 Preventieadviseur als niveau A Milieucoördinator. Vanuit zijn achtergrond heeft hij een ruime ervaring in diverse sectoren (technisch onderhoud, petrochemie, pharmacie, voeding, energievoorziening, printing, …) en ook als consultant veiligheid, gezondheid en milieu kan hij bouwen op een brede ervaring.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...