Laatste REACH registratiegolf treft KMO´s

januari 2015

Het acroniem REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) is al goed ingeburgerd sinds het van kracht werd in 2007. Maar toch hebben veel bedrijven, en met name de KMO´s, nog veel vragen over hun verplichtingen. Meer zelfs, ze beseffen niet altijd dat ze zelf ook hun rol moeten opnemen in het REACH-verhaal.

REACH verplicht immers niet alleen leveranciers om informatie te verzamelen en te delen over de stoffen die ze op de markt brengen. Ook gebruikers van deze stoffen zijn in sommige gevallen verplicht om informatie over de eigenschappen en risico´s van deze stoffen te verzamelen en door te geven. Om een veilig gebruik te garanderen zijn bovendien alle actoren in de productieketen verplicht om informatie over de stoffen én de toepassingen ervan te verspreiden. Zo hebben ook producenten en invoerders van voorwerpen hun processen moeten aanpassen. Bovendien maakt de steeds wijzigende lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) de naleving van de communicatieverplichting niet eenvoudig.
In de toekomst mogen enkel stoffen of preparaten die geregistreerd zijn conform REACH nog geproduceerd en gebruikt worden in de Europese Unie. Om een stof te registreren moet een dossier ingediend worden bij ECHA, het Agentschap van Chemicaliën van de Europese Gemeenschap.

Begin ruim voor de deadline

Omwille van de grote hoeveelheid stoffen die geregistreerd moet worden, werd de registratieprocedure stapsgewijs aangepakt volgens tonnage en graad van risico van de stoffen.
De volgende, en meteen ook de laatste registratiedeadline, verloopt op 31 mei 2018. Deze registratiefase is bedoeld voor chemische stoffen die gefabriceerd of geïmporteerd worden in lage volumes, van 1 tot 100 ton per jaar.
Aangezien het om kleinere tonnages gaat, wordt deze deadline heel belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen, de KMO´s. Nadat alle grote chemische bedrijven hun huiswerk gemaakt hebben om de grote volumes te registreren, is het nu dus de beurt aan de KMO´s.
Als we weten dat drie vierde van de 800 chemiebedrijven in België KMO´s zijn, zal deze laatste registratiegolf nog heel wat voeten in de aarde hebben.
Hoewel 2018 nog niet meteen voor de deur staat, kunnen we u alleen maar adviseren zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen om alles in kaart te brengen.

Zes stappen

De pré-registratie moet gebeuren ten laatste op 31 mei 2017. Maar voordat u zover bent, is er nog een berg werk te verzetten. We zetten de verschillende stappen voor u op een rij :

  1. Inventariseer uw stoffen
  2. Vind uw mederegistranten
  3. Maak afspraken met uw mederegistranten
  4. Beoordeel gevaren en risico´s in functie van gebruik
  5. Stel uw registratiedossier op in IUCLID (softwareapplicatie om gegevens over de eigenschappen van stoffen vast te leggen, uit te wisselen en te beheren ter voorbereiding van diverse documenten)
  6. de ultieme stap: de registratie zelf

Mogelijke valkuilen

Wanneer u niet REACH-conform aan de slag gaat, kan dit grote gevolgen hebben voor uw organisatie. Heeft u bijvoorbeeld al eens gedacht aan het volgende :

* Uw leverancier koopt aan buiten de EU: vergeet u niet te checken of hij de registratieplicht volbracht heeft? En of ook uw gebruik geregistreerd is? Zoniet zal u dit product niet meer kunnen gebruiken in de toekomst en zal u alternatieven moeten overwegen.

*Als u een product (mengsel, voorwerp) vervaardigt of invoert, kan het zijn dat hierin stoffen aanwezig zijn die afzonderlijk geregistreerd moeten worden.

* Er zijn al een aantal REACH-inspectierondes geweest en deze zullen de komende jaren zeker verdergezet worden. En ze zullen zich zeker ook toespitsen op de registratie van de kleine tonnage-stoffen.

*Er zullen steeds nieuwe stoffen ter beoordeling voorgelegd worden aan de lidstaten en u zal straks misschien bepaalde stoffen niet meer mogen gebruiken in uw productieproces. Ook hier zal u op zoek moet gaan naar alternatieven.

*Wat zijn concreet de verplichtingen van mijn bedrijf als downstream user?

Als bedrijf is het cruciaal om uw rol en positie in de productieketen te kennen, want dit zal, samen met de specifieke risico´s van de desbetreffende stof, uiteindelijk uw verplichtingen in het REACH-verhaal bepalen.

ECHA wil de KMO ´s al een duwtje in de rug geven en voorziet voor de laatste registratieronde een speciale subsite : http://echa.europa.eu/nl/reach-2018

 

Studiedag

Aan alle verplichtingen binnen REACH voldoen is een grote uitdaging. Wilt u graag meer duidelijkheid, ondersteuning? Dan bent u bij Amelior aan het juiste adres. Zo voorzien we onder meer een infosessie “Voorbereiding voor REACH-registratie van 2018”, die plaats vindt op 23 juni 2015 van 14u tot 17u in hotel Serwir te Sint-Niklaas. Klik hier voor meer info

 Dr. Herlinde Beerens studeerde scheikunde en behaalde daarna een doctoraat in de scheikunde aan de Universiteit Gent. Ze was gedurende 5 jaar werkzaam bij het Centrum voor Externe Veiligheid en vuurwerk (RIVM, Bilthoven (NL)) als wetenschappelijk adviseur externe veiligheid. Sinds juli 2007 is ze manager vormings- en opleidingsprogramma's bij Amelior en verantwoordelijk voor de opleidingen in de domeinen Veiligheid en Milieu.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Tags

REACH