Drastische afvalkostreductie bij alcatel bell

december 2004

Als de evolutie van het eerste kwartaal 2004 zich doorzet zal de fabriek van Alcatel Bell in Geel de afvalkost met de helft verminderd hebben in 2005. Integraal afvalbeheer met een zorgvuldig gekozen partner ligt aan de basis van dat succes.

Alcatel Bell fabriceert en test in de fabriek van Geel elektronische printkaarten voor netwerken. Daarbij genereert ze veel afval, voornamelijk afkomstig van de verpakking van de toegeleverde onderdelen.  Dat afval werd door diverse ophalers/ verwerkers afgevoerd: AVR (restafval), Indaver (PVC-sticks, PS-spoelen, PC-trays, chemie), Sita (papier/karton, hout), van Gansewinkel (keukenafval), …  Economisch en ecologisch geen optimale situatie. Vandaar de beslissing om de verantwoordelijkheid voor al deze activiteiten, vanaf ophaling in de fabriek tot en met de finale verwerking, te groeperen bij één en dezelfde partner via een integraal afvalbeheer (IAB).

Het project had als doel de kost per ton met minstens 20% te doen dalen en de afvalstromen te optimaliseren in functie van sorteer- en verwerkingmogelijkheden (betere inschaling op de ladder van Lansinck).

Zorgvuldige partnerkeuze

Om een goed beeld te krijgen van de afvalstromen voerde men eerst een aantal specifieke onderzoeken uit:

  • de samenstelling van het kantoorafval;
  • de samenstelling van het restafval uit de fabriek;
  • de samenstelling van het keukenafval (afgevoerd als restafval);
  • de ophaalfrequentie van de verschillende verzamelplaatsen in de fabriek, en de vulgraad van deze verzamelpunten.

Eind 2003 werd aan 4 mogelijke partners een offerteaanvraag gestuurd. In dit uitgebreide document werd een beschrijving van de fabriek gegeven, samen met de bestaande afvalstromen: de hoeveelheid, het aantal afvoerbewegingen, de gebruikte recipiënten, enz. De in te dienen offerte bestond uit 3 voorgeformateerde delen:

  • een uitgeschreven voorstel, met de voorgestelde aanpak en structuur;
  • een lijst met gerichte vragen rond invoering en organisatie;
  • een excelfile waarin alle tarieven en operationele targets overzichtelijk konden worden weergegeven.

De realisatie van het IAB werd uiteindelijk toegewezen aan de firma van Gansewinkel. Het voorstel was volledig, en bevatte naast enkele creatieve verbetervoorstellen ook uitdagende doelstellingen op het vlak van de performantie-indicatoren en een erg concurrentieel voorstel voor de ophaling in de fabriek.

In een eerste berekening op basis van de verwerkte hoeveelheden van 2003 zou men op een kostreductie uitkomen van om en bij de 40 % in 2005 (zie tabel 1)

Meer succes dan verwacht

Vanaf maart werd gestart met de overdracht van afvalstromen. Stelselmatig werden de recipiënten voor de gesorteerde plastics en hout op het containerpark vervangen door deze van van Gansewinkel. De opslagplaats voor het chemisch afval werd geïnventariseerd en opgeruimd. Voor de vaste persinstallaties voor papier/karton en restafval werden onderhandelingen gestart voor overname. Ondertussen is men voor alle afvalstromen overgeschakeld op de IAB-parner.
De laatste fase in het project is de overdracht van de interne ophaling aan van Gansewinkel eind 2004. Dit kon niet eerder wegens contractuele verplichtingen met de huidige partner. Op basis van de facturen van de eerste 3 kwartalen van dit jaar ligt de afvalkost al 20 % lager dan begroot. Als men deze evolutie doorrekent, komt men in 2005 uit op een halvering van de afvalkost ten opzichte van 2003.
Op ecologisch vlak zijn er al direct verbeteringen meegenomen bij de overgang naar IAB. Zo wordt het organisch keukenafval nu als composteerbaar afval afgevoerd. Er liggen ook nog plannen op tafel voor een verdere opsplitsing en een betere verwerking van het restafval uit de fabriek. Dit zal leiden tot minder verbranding, en meer hergebruik. Als eindresultaat wordt gemikt op een behoorlijke verbetering in de ladder van Lansinck.

Ludo Wouters
Environment & Quality
Alcatel Bell Geel

 

De verzamelplaats in de fabriek

Keukenafval: oude situatie:

Keukenafval: nieuwe situatie:

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs