Situational Leadership® 3.0 voor leiderschap in tijden van verandering

oktober 2013

‘Situational Leadership' van Hersey & Blanchard domineert al meer dan 35 jaar wereldwijd de leiderschapstrainingen. Het model bestaat al heel lang en was het eerste dat in de bedrijfswereld echt bekend raakte. De nieuwste versie biedt een antwoord op de uitdagingen van vandaag.

Het model vertrekt van drie belangrijke premissen:

  • één unieke stijl van leidinggeven die effectief is in om het even welke omstandigheid bestaat niet;
  • de situatie waarin je moet leidinggeven wordt bepaald door een hele reeks van variabelen: de tijdsdruk, de bedrijfscultuur, de aard van de taak, de persoonlijkheid van de leider en van de medewerker(s), ... Als leidinggevende is het onmogelijk rekening te houden met al die factoren. Er is echter één factor die cruciaal is, met name de relatie tussen leider en ‘volger'. Het succes van de leidinggevende wordt daarom in grote mate bepaald door het juist inschatten van het maturiteitsniveau van de medewerker(s);
  • van de leidinggevende wordt dan ook de bereidheid en de bekwaamheid verwacht om zijn stijl aan te passen, afhankelijk van de noden van de medewerker(s).

Hieruit volgen drie stappen om met dit diagnostisch model aan de slag te gaan in de praktijk:

  1. Wat verwacht ik van mijn medewerker(s)? Wat is de prestatienorm? Wanneer ben ik tevreden? 
  2. Hoe zit het met het maturiteitsniveau van mijn medewerker? Is hij bekwaam (ervaring, kennis, vaardigheid) om de taak te verrichten? En is hij daarenboven ook bereid (motivatie, betrokkenheid) om de taak ter harte te nemen? 
  3. En welke stijl van leidinggeven is nu het meest adequaat, rekening houdend met bovenstaande objectieve indicatoren? In welke mate dien ik vooral taakgericht of eerder relatiegericht gedrag te vertonen als leider?

De troeven van Situational Leadership

Situational Leadership 3.0 toont meer dan ooit aan dat leiderschap over 'invloed' gaat. En dat leidinggeven meer is dan een hiërarchische positie. Meer en meer ligt de nadruk op het meekrijgen van mensen in de context van projecten, in coaching, in mentorship, in samenwerking met collega's.

De American Management Associaton verrichtte onderzoek bij 1.200 senior business en human resources kaderleden uit meer dan 40 landen over hun bevindingen over ‘leiders'. Belangrijke vaststelling is dat 53% van de bevraagden een leider ziet als iemand die invloed kan uitoefenen, een groep in beweging kan krijgen, topprestaties kan neerzetten, ongeacht de hiërarchische positie in een organisatie.

Verwachtingen van de nieuwe generatie

Gen Y verwacht, meer nog dan andere generaties, autonomie en meesterschap (cfr. Daniël Pink). Met Situational Leadership® kan iedere leidinggevende dit op een georganiseerde manier realiseren. Maturiteit objectiveren en bespreekbaar maken en daardoor medewerkers actief responsabiliseren en uitdagen om te groeien, is de doelstelling. Leiderschap is dus invloed. Rollen en posities worden minder belangrijk. Reversed mentoring en shadow-coaching zijn voorbeelden van ‘peer coaching' waarbij het belang heeft het maturiteitsniveau nauwkeurig en onbevooroordeeld in te schatten en de eigen stijl aan te passen. Situational Leadership® is de tool die toelaat passend te reageren in functie van de reële behoeften van het team of het individu. In onze snel evoluerende en veeleisende maatschappij is het concept méér dan ooit actueel.

De nieuwe filmpjes in versie 3.0 tonen hier mooie voorbeelden van. Zo is er een voorbeeld van peer-coaching dat duidelijk het belang van de 'correcte' inschatting van de maturiteit en het gebruik van de juiste stijl illustreert.

Verder laat het programma toe om aan te sluiten bij de nieuwe ideeën over 'leadership' die men terugvindt bij de jonge generatie, die nu haar intrede doet in de arbeidsmarkt en meer en meer zelf ook een leidinggevende rol gaat opnemen.

Een opleidingsprogramma over deze nieuwste versie van ‘Situational Leadership®' kan uitgerold worden over 1 dag of 2 dagen (idealiter), kan aangevuld worden met nieuwe inzichten over leadership en toegepast worden op de cases en leervragen van de deelnemers.

Deze nieuwe versie 3.0 werkt zoals de vorige met een 360° feedback waardoor de deelnemer zicht krijgt op de perceptie van de eigen stijl van leidinggeven en mogelijke blinde vlekken.

Door de eenvoud en het praktisch toepasbare karakter van het model is het geschikt voor alle soorten leiders, gaande van meestergasten, ploegbazen, supervisors, tot managers, directieleden en professionals die mensen coachen of projecten leiden.

Een terugblik op situationeel leiderschap

In mei 1969 ontwikkelde Dr. Paul Hersey samen met Ken Blanchard, initieel werknemer en later business partner bij Center for Situational Leadership, het model van Situationeel leidinggeven, een diagnostisch model van leidinggeven gebaseerd op bevindingen van Korman.
In 1979 verliet Blanchard het Center for Situational Leadership om samen met zijn echtgenote de Ken Blanchard Companies op te richten. Hij publiceerde o.a. “The one minute manager”, het best verkochte managementboek aller tijden, geschreven in samenwerking met Spencer Johnson. Wat later bracht hij eveneens zijn eigen versie van Situationeel Leiding Geven (SLII®) op de markt. In se zijn er geen fundamentele verschillen tussen de benadering van Blanchard en Hersey. Wel verschillen beiden van mening aangaande de al of niet lineaire, evolutionaire en voorspelbare ontwikkeling van nieuwe medewerkers.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...