Leergang voor de professionele trainer-consultant

maart 2012

In deze tijden van verandering is er een enorme behoefte aan mensen die leerprocessen willen en kunnen begeleiden. De vraag naar goed opgeleide professionele trainers en consultants in alle sectoren is groot. Daarom ontwikkelde Amelior een unieke jaaropleiding.

Als trainer-consultant staat u iedere keer weer voor een aantal uitdagingen: de exacte leerbehoefte van de opdrachtgever correct analyseren, een adequaat adviesvoorstel formuleren, het ontwerpen van een leertraject, het faciliteren van de leeroplossingen, de keuze voor de juiste methodiek, een maximaal rendement bereiken.
De nieuwe jaaropleiding voor trainers-consultants van Amelior omvat de nieuwste methoden, technieken en inzichten op het gebied van professioneel advies én het uitvoeren ervan. In deze leergang worden alle facetten van het trainers- en consultancyvak bekeken; hoe de juiste leerprocessen te ontwerpen, te begeleiden én te evalueren. Deelnemers kunnen zich ontwikkelen tot echte “leer-inspirator”.

Compleet gamma leervormen

In dit praktijkgericht, gevarieerd en hands-on leertraject staat het leren van en met elkaar centraal. Gedurende de opleiding wordt gebruik gemaakt van een compleet gamma van leervormen. Elke module wordt afgesloten met een intervisie waarop praktijkopdrachten worden gebracht en deelnemers elkaar kunnen observeren, gericht feedback geven en krijgen, persoonlijke en algemene leerpunten (na)bespreken en vastleggen. Dit wordt versterkt door het inbouwen en stimuleren van kennisuitwisselingsmomenten en een electronisch leerplatform.
De opleiding richt zich dan ook vooral naar mensen die reeds enige ervaring hebben in het opleidingsvak en die daadwerkelijk belast zijn met het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van leeractiviteiten. We beogen vooral (toekomstige) trainers-consultants die

 • alle aspecten van het trainersvak willen leren kennen 
 • willen leren om leeractiviteiten in organisaties op te zetten en leerprocessen in groepen te begeleiden 
 • zich willen professionaliseren binnen hun vakgebied als trainer-consultant in hun organisatie, als trainer-consultant binnen een opleidingsbureau, als freelance trainer-consultant of als opleidingsverantwoordelijke die zelf ook opleiding geeft

Portfolio

Om een maximaal leereffect te garanderen en te komen tot een homogene doelgroep, wordt bij inschrijving gevraagd om een portfolio op te stellen die gedurende het traject verder aangevuld wordt met “bewijsstukken” van nieuw verworven of verder ontwikkelde competenties. Daarnaast ontvangen potentiële kandidaten een competentiescan waarin gepeild wordt naar de huidige competenties als trainer-consultant. Door deze checklist in te vullen én via het portfolio worden de ontwikkelingsbehoeften en opleidingswensen in kaart gebracht én besproken tijdens het intakegesprek. Deze competentiescan zal tevens een van de instrumenten zijn die de vertrekbasis vormt voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan dat doorheen het geheel van de opleiding verder wordt aangevuld.

Doordachte hoofdmodules

Het totale programma omvat vijf hoofdmodules voorafgegaan door een persoonlijk intakegesprek, een kennismakingsavond en de Type Dynamics Indicator. Via het voortraject leren cursisten zichzelf nog beter kennen, krijgen ze de kans kennis te maken met hun medecursisten, de docenten en raken ze vertrouwd met de leerdoelen, werkvormen en het verloop van het programma. De vijf hoofdmodules streven elk specifieke leerdoelen na en zijn tot stand gekomen door stil te staan bij de taken, competenties, verantwoordelijkheden van een trainer-consultant.

 • module 1 (detect): analyse- en diagnosefase (van leerbehoefte naar leerproces) In deze module werken we aan de analytische en diagnostische vaardigheden van een trainer. Strategisch opleidingsmanagement houdt rekening met de context van de organisatie en maakt gebruik van de juiste analysetechnieken. Het is dan ook belangrijk dat een trainer-consultant inzicht heeft in de werking en evolutie van een organisatie en over basiskennis beschikt van geijkte managementsystemen en people management. Verder worden vaardigheden aangeleerd i.f.v. het analyseren van een leerbehoefte, het kunnen inschatten van het draagvlak en de randvoorwaarden voor het slagen van de leeroplossing.
 • module 2 (advice): adviesfase (van leerproces naar adviesvoorstel) Hier werken we aan de adviesvaardigheden van een trainer-consultant die er voor zorgen dat adequate leeroplossingen kunnen aangereikt worden die een antwoord bieden op de leerbehoeftes van de opdrachtgever én die daarenboven leiden tot een duurzame oplossing voor de organisatie. Leeroplossingen en organisatieadvies kunnen formuleren en omzetten in een adviesvoorstel én dit dan ook nog eens passend, professioneel en overtuigend kunnen brengen, daar gaat het om in deze module.
 • module 3 (design): ontwerpfase (van adviesvoorstel naar het ontwerpen van een leertraject) Accelerated Learning, leerstijlen volgens Jung, activerende en innoverende werkvormen, een trainingsplan opstellen, ... zijn slechts enkele van de thema's die in deze module aan bod komen. Na afloop kunnen de deelnemers adequate leertrajecten en leerinterventies methodisch ontwerpen en/of optimaliseren, afgestemd op de gedetecteerde noden van de organisatie. De ontwerpvaardigheden vormen de basis van dit onderdeel.
 • module 4 (deliver): interventiefase (van ontwerp naar kennisoverdracht) De didactische en communicatieve vaardigheden van een trainer-consultant zijn misschien wel de meest belangrijke vaardigheden. Leerprocessen en –interventies dienen immers op een professionele, inspirerende en innoverende manier gefaciliteerd te worden. Dit is dan ook wat er beoogd wordt met module 4.
 • module 5 (improve): evaluatiefase (van kennisoverdracht naar continue verbeterprocessen) In deze laatste module worden het doorlopen traject, de persoonlijke ontwikkeling en de verworven competenties geëvalueerd.

Wat maakt deze leergang uniek?

 • het werken met 'echte' klanten of opdrachtgevers;
 • de formele en informele intervisiemomenten;
 • de mogelijkheid tot het lopen van stage; 
 • de kans opgenomen te worden in het 'freelance trainer-consultants'-netwerk van Amelior;
 • het all-in karakter van de opleiding.

Een eerste editie van deze leergang start op 8 mei 2012. Maar ook inhouse kunnen wij deze opleiding integraal of aangepast organiseren voor uw interne trainers.

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...