De hele groep betrokken

december 2013

Iedereen zal het al wel eens meegemaakt hebben. Je hebt een bedrijfsevenement, een teamdag, een focusgroep, een vergadering of een samenkomst waar je meer en betere betrokkenheid wenst dan in het verleden. Je wil dat het thema waarover je samenzit achteraf gedragen worden door de hele groep.

Iedereen zal het al wel eens meegemaakt hebben. Je hebt een bedrijfsevenement, een teamdag, een focusgroep, een vergadering of een samenkomst waar je meer en betere betrokkenheid wenst dan in het verleden. Je wil dat het thema waarover je samenzit achteraf gedragen worden door de hele groep.

Co-creatie

Organisaties moeten presteren. Presteren om op de korte termijn continuïteit en liefst opbrengst (financieel of maatschappelijk) te garanderen. Tegelijkertijd willen organisaties verbeteren. Verbeteren of ontwikkelen om ook in de toekomst continuïteit te garanderen.
Om organisatieplannen te ontwikkelen en uit te voeren is de participatie van collega's en/of medewerkers van levensbelang. Mensen enkel top-down sturen werkt niet meer, omdat daardoor de interne motivatie ontbreekt. Alles loslaten gaat dan weer te ver.
De oplossing ligt, zoals zo vaak, in het midden. Door op gerichte momenten, over doelbewuste thema's, co-creatie toe te staan en vervolgens te beslissen. De wijsheid van groepen kan immers erg bruikbaar zijn om tot oplossingen te komen.
Veel van onze hedendaagse organisaties moeten nog leren om co-creatief te werken. De komende generatie werknemers die nu in organisaties aan de slag gaan, verlangen niets anders. De klassieke communicatievormen uit het 'top-down'-leiden, geven te weinig gedragen resultaat.

Participatieve werkvormen

Er zijn door de jaren heen participatieve dialoogvormen ontwikkeld. Sommige zijn eenvoudiger, andere complexer van aard. We gaan even dieper in op Appreciative Inquiry en World Café.
Appreciative Inquiry (AI) is een fundamenteel andere manier van denken over ontwikkeling en verandering van mens en organisatie. Het vertrekt vanuit de positieve (werk)ervaringen van mensen. De energie aanboren bij de mens in de organisatie, door het stellen van de juiste vraag, leidt in de praktijk meestal tot aangename verrassingen. Een goede vraag verandert het denken in termen van problemen naar denken in termen van mogelijkheden. Het door persoonlijke betrokkenheid en waarderend onderzoek gecreëerde draagvlak betrekt iedereen in de organisatie bij de vraag wat er veranderen moet en hoe. Door het brede draagvlak kan de gewenste verbetering sneller geïmplementeerd worden, met een duurzaam resultaat op de lange termijn tot gevolg.

World Café

Het World Café is een creatief proces om een dialoog tot stand te brengen tussen grote(re) groepen van mensen en kennis uit te wisselen over een bepaald thema. Essentieel is de creatie van een informele sfeer. De groep wordt opgesplitst in kleinere groepjes die het gekozen onderwerp bespreken aan zogenaamde ‘cafétafels'. De samenstelling per gesprekstafel wisselt, omdat men in een aantal korte conversatierondes telkens doorschuift naar een ander groepje. Er blijft steeds één persoon aan de tafel zitten als gastheer. Hierdoor ontstaan snelle informatie-uitwisseling en kennisdeling. Alle ideeën worden nauwkeurig genoteerd. Op het einde van het proces verzamelt men de verschillende vellen papier en worden de resultaten gepresenteerd in een plenaire sessie.