Competentiegerichte leertrajecten op maat

maart 2012

Een open training kan niet elke opleidings- of ontwikkelingsbehoefte oplossen. De sterkste leermomenten creëert u integendeel wanneer het leren zo dicht mogelijk bij de praktijk gebeurt en dus zo dicht mogelijk bij de specifieke situatie van uw organisatie.

Standaardproblemen en -oplossingen bestaan niet. Dankzij duurzame competentiegerichte leertrajecten op maat worden de deelnemers écht competenter in de uitoefening van hun functie. Tijdens deze trajecten speelt Amelior maximaal in op het competentieniveau van de deelnemers en bouwt verder op reeds eerder verworven competenties.
Er kunnen competentiegerichte leertrajecten ontwikkeld worden voor elke opleidings- of ontwikkelingsbehoefte. Dit op maat van uw organisatie en uw medewerkers, zodat écht gewerkt wordt aan het verhogen van die competenties waarmee uw organisatie vooruit geraakt.

Projectaanpak in vier stappen

1. Analyse

In een eerste stap bakenen we samen met de opdrachtgever de doelgroep af.Welke doelgroep hebben we voor ogen met dit opleidingstraject? Over hoeveel deelnemers gaat het, wat is hun voorkennis, welke zijn hun eerder verworven competenties, hoe zit het met hun motivatie om te leren, welke functie voeren ze uit...? En hoe zit het met de strategische kerncompetenties van de organisatie?
In overleg worden daarna de doelstellingen van het opleidingstraject afgesproken. Welke competenties willen we de deelnemers aanleren? Welk niveau van competent gedrag dienen de deelnemers te bereiken? Deze fase resulteert in een korte competentielijst waaraan tijdens het traject gewerkt zal worden. P>

2. Ontwerp

Op basis van deze input ontwerpen we een opleidingstraject op maat van de organisatie en de deelnemers. We houden maximaal rekening met de doelgroep (voorkennis, eerder verworven competenties) en de te bereiken competenties. Alles wat in het traject gepland wordt, heeft als einddoel het bereiken van een duurzaam leereffect bij alle deelnemers.
Binnen het traject kunnen, naargelang de noodzaak, diverse methodieken gebruikt worden: opleidingen, individuele coaching, intervisie (ervaringsuitwisseling), praktijkopdrachten, stages, werken met portfolio, werkplekleren, ... In functie van het opleidingstraject worden verschillende trainers/coaches ingeschakeld.
Pas na volledige consensus over het ontwerp, de aanpak, de inhoud, de timing en het budget gaan we van start met het project.

3. Uitvoering

Het opleidingstraject wordt conform de overeenkomst uitgevoerd. Er is doorlopend tussentijdse evaluatie mogelijk tussen de projectleider en de opdrachtgever.

4. Evaluatie

Periodiek wordt het verloop van het traject geëvalueerd met de deelnemers en/of de opdrachtgever, zodat eventueel bijgestuurd kan worden. Na afronding is het mogelijk dat bijkomende afspraken gemaakt worden in verband met verdere opvolging en nazorg.

Amelior competence approach

Een duurzaam competentiegericht leertraject is geen standaardopleiding. Opdrachtgevers krijgen de garantie dat de deelnemers competenter worden in hun functie. Het traject beperkt zich dus niet tot het aanbieden van losstaande kennis, vaardigheden en attitudes. We gaan gedurende het programma, samen met de deelnemers, aan het werk om hun competenties te verbeteren.

Kenmerken van de 'Amelior Competence Approach':

  1. Het traject duurt minimaal enkele maanden aangezien écht gewerkt wordt aan het verbeteren van de afgesproken competenties.
  2. In een eerste fase, het voortraject, wordt gemeten wat de startcompetenties zijn van de deelnemers.
  3. Binnen elk traject is het nodig om enkele vaardigheden in te oefenen en/of om enkele inzichten te verkrijgen. Dit doen we aan de hand van opleidingsdagen.
  4. Het is wenselijk dat er doorheen het traject gewerkt wordt met een ‘Persoonlijk Ontwikkelings Plan' (POP). Dit POP zorgt voor een opleidingstraject op maat van de individuele deelnemer.
  5. Om te garanderen dat de deelnemers de competenties onder de knie krijgen, dienen ze ingeoefend te worden in de praktijk, op het werkveld. Dit praktijkbad duurt verschillende weken, zodat er voldoende tijd is om te oefenen.
  6. Tijdens dit praktijkbad kunnen de deelnemers kunnen rekenen op individuele coaching door een Amelior-coach en eventueel door een interne coach binnen de organisatie. Meestal gebeurt dit via e-mail of telefonisch.
  7. Na elke onderdompeling in de praktijk wordt een intervisiemoment ingelast waarbij men de praktijkervaringen uitwisselt met de groep, de trainer/coach van Amelior en eventueel een praktijkdocent (ervaren rot uit het werkveld). Tijdens dit intervisiemoment heeft elke deelnemer ook recht op een face-to-face coaching met de Amelior-coach, waarbij de vorderingen en het POP worden besproken.
  8. Indien gewenst kan aan het leertraject een formele (individuele) evaluatie van de vorderingen en de resultaten van de deelnemers worden gekoppeld.
  9. Na het beëindigen van het volledig competentietraject wordt het effect van dit programma gemeten: de return on investment (ROI).

Dit artikel werd geschreven in opdracht van Amelior.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...