VMW gaat voor ISO 14001

maart 2000

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werkt aan een ambitieus project. Men wil voor niet minder dan 80 productie-eenheden een ISO 14001-milieucertificaat halen.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) neemt deel aan een project voor invoering van een milieuzorgsysteem, financieel gesteund door LIFE, het financieringsinstrument voor milieu-initiatieven van de Europese Gemeenschap. Bedoeling van de EG is de lage implementatiegraad van milieuzorg- en kwaliteitssystemen in Europa op te krikken via subsidiëring van de consultancykosten die gepaard gaan met de invoering ervan. De EG koos voor Vlaanderen de tandem Amelior/WES uit om bedrijven via een groepsformule te begeleiden naar ISO 14001 en ISO 9001/2.

Het einddoel van de VMW is al haar productie-installaties te laten certificeren volgens de ISO 14001-milieunorm. En dat is geen geringe klus, gezien het hier gaat om niet minder dan een tachtigtal vestigingen. Bruno Jeurissen, coördinator milieuzorg bij de Hoofddirectie Brussel: "Daarom ook hebben wij gekozen voor een planmatige aanpak. Eerst komt er een pilootproject, met name onze installatie te Kluizen (O. Vl.). Dat is met een productie tot 35.000 m3 drinkwater per dag ook een van onze grootste productie-eenheden. Daarna volgen nog een aantal kleinere proefprojecten. Ondersteund door de opgedane kennis gaan we dan fasegewijs de overige installaties aanpakken, met een vijfjarenplan in het achterhoofd. Maar daarrond moeten nog concrete afspraken worden gemaakt. Bovendien zal het niet zo zijn dat we het handboek van Kluizen klakkeloos zullen kunnen omzetten in een handboek dat bruikbaar is in de andere vestigingen. Er zijn wel gemeenschappelijke punten, maar de productieprocessen verschillen soms grondig van installatie tot installatie. Het slib in Kluizen wordt bijvoorbeeld gecentrifugeerd, in West-Vlaanderen wordt het geperst."

Eerst milieuzorgsysteem

De VMW legt zich in eerste instantie toe op het halen van een ISO 14001-milieucertificaat, en niet op een ISO 9001 kwaliteitssysteem. Ludwig Muylaert, preventieadviseur/milieucoördinator bij de Gewestelijke Directie Oost-Vlaanderen: "Op kwaliteitsvlak zijn we immers al gebonden aan wettelijke normen."

Het milieubeleid van de VMW dateert van 1985. De eerste milieubeleidsverklaring dateert van 1994, dus nog voor er sprake was van milieuheffingen, milieuvergunningen, Vlarem, Vlarea, Vlarebo… Voorheen werd enkel gecontroleerd welke invloeden anderen op de VMW-productie hadden. Daarna kwam het interne en externe milieubeleid aan bod, dat voorzag in het controleren en vermijden van de schade die men zelf aan het milieu kon berokkenen.

Een andere motivatie om van de bedrijfsinterne milieuzorg een onderdeel van het beleid van de VMW te maken is het vervullen van de wettelijke verplichtingen. Omwille van Vlarebo bijvoorbeeld is men verplicht een 'oriënterend bodemonderzoek' te verrichten. Dat doet de VMW al ettelijke jaren. Ludwig Muylaert: "Wij zijn leveranciers van drinkwater, we kunnen ons niet veroorloven om bij manier van spreken onze eigen bronnen te bevuilen. Maar we deden dat op onze eigen manier, via losse initiatieven. Terwijl een ISO 14001 richtlijnen biedt om dat in een uniforme en gestructureerde vorm te gaan gieten."

Pilootproject

Het pilootproject voor de invoering van een milieuzorgsysteem is gestart in februari 1999. Voor een stuk kan men steunen op bestaande instructies uit het veiligheidshandboek, waaraan dan milieuaspecten worden toegevoegd en geactualiseerd.

Het is de bedoeling veiligheid en milieu meer en meer te integreren om op langere termijn misschien te kunnen komen tot één zorgsysteem, waarin ook kwaliteit zit vervat. Een voor de hand liggend voordeel is de vermindering van de papierberg.

Een belangrijke stap op weg naar ISO 14001 is bijvoorbeeld de bepaling van significante milieuaspecten. Daarin moet elk mogelijk milieurisico worden geanalyseerd en minimum getoetst aan de wettelijke voorschriften."Laten we zeggen dat we voor 90% in orde waren, maar dat toch een aantal kleine bijsturingen noodzakelijk bleken," aldus Ludwig Muylaert. "Zo was in Kluizen onze brandbeveiliging wel volledig in orde, maar het wettelijk vereiste advies van de brandweer was er niet."

Uiteraard brengt de opbouw van het milieuzorgsysteem een pak werk mee. "Laten we eerlijk zijn," zegt Ludwig Muylaert."Niet iedereen staat om bijkomend werk te springen. Maar de medewerkers op de vloer zijn eerder pro dan contra. Zij beseffen immers dat zij straks op strikte richtlijnen zullen kunnen terugvallen om zonder vrees hun job te doen. Ik ben overigens opgetogen over de steun die we van CKZ/WES krijgen. Zij stellen ons documentatie en voorbeelden ter beschikking en de strikte timing stimuleert ons om door te werken."

 

WATERGIGANT
De VMW is actief in alle Vlaamse provincies, uitgezonderd Antwerpen. De coördinatie gebeurt vanuit de Hoofddirectie Brussel, de exploitatie vanuit vier gewestelijke directies, die provinciaal operationeel zijn. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is een (Vlaamse) overheidsinstelling, met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap en met als vennoten naast het Vlaams Gewest en de Vlaamse provincies, ook de gemeenten die door de VMW worden beleverd. In totaal worden een klein miljoen gezinnen beleverd, waaraan in '98 voor 5, 9 miljard BEF werd gefactureerd. Datzelfde jaar bedroeg het beschikbare drinkwatervolume 153 miljoen m3. Het personeelsbestand schommelt rond de 1.500. De vier Gewestelijke Directies hebben elk een eigen preventieadviseur/milieucoördinator. Het globale milieubeleid wordt gecoördineerd vanuit de Hoofddirectie Brussel door de coördinator milieuzorg, bijgestaan door een coördinatiecommissie milieuzorg o.l.v. de directeur-generaal.