BRC global standard - consumer products een veiligheidscertificaat voor alle leveranciers van consumentenproducten

november 2003

Inleiding

In Augustus 2003 heeft het British Retail Consortium (BRC), de Britse beroepsvereniging van distributeurs, een norm gepubliceerd die een betere veiligheid en beheersing van alle consumentenproducten moet garanderen. Consumentenproducten omvatten een breed gamma, waaronder tabaksproducten, kledij, keuken- en huishoudmateriaal, speelgoed, doe-het-zelf materiaal, zeep en andere persoonlijke verzorging, elektronisch materiaal, benodigdheden voor huisdieren… Deze norm moet de Britse distributeurs toelaten beter tegemoet te komen aan de wetgeving inzake productaansprakelijkheid, die alle mogelijke voorzorgen ("due diligence") eist om fouten, schade of letsel te vermijden. Tot op heden werd het evalueren van de competentie van toeleveranciers door iedere distributeur afzonderlijk gedaan via (dure) audits ter plaatse. Nu kan een derde partij (certificerende organisatie) deze taak overnemen op basis van deze norm.

De BRC-familie

In de voedingssector werden leveranciers van Engelse distributeurs sedert 1990 regelmatig geaudit door kwaliteitsmedewerkers van distributeurs. In een tweede fase werden onafhankelijk bureaus geaccrediteerd door één of meerder distributeurs om leveranciers volgens hun lastenboek te auditen De kost hiervan liep zeer hoog op, niet alleen voor de distributeurs maar ook voor de klant (de kwaliteitsmanager van een groot voedingsbedrijf telde zo 56 klantenaudits op één jaar). In 1998 werd de eerste BRC-norm voor de voeding gepubliceerd (voluit genoemd Technische standaard voor bedrijven die voedingsmiddelen leveren ten behoeve van huismerken in de detailhandel). Deze was in eerste instantie gericht op de "private label" voedingsproducten ofwel huismerken, omdat deze de naam van de distributeur droegen. Deze norm kende een vliegende start, vooral wegens de grote purchasing power van de Britse grootdistributie, die terloops gezegd de helft van hun producten uit het "continent" halen. Deze norm bestaat uit een checklist met 190 vragen en is zeer dynamisch, vergeleken met bijvoorbeeld ISO 9001. In 2002 was reeds de derde versie tot stand gekomen, met telkens enkele bijkomende eisen. Ook de naam is in 2003 aangepast om het "universele" karakter te accentueren: BRC Global Standard - Food. 

De tweede telg van de BRC-familie kwam er in 2001 en was gericht op het hygiënisch produceren van verpakkingsmaterialen bestemd voor de voedingssector. (Technical Standard for Companies Manufacturing and Supplying Food Packaging Materials for Retailer Branded Products) In samenwerking met het Institute of Packaging (IoP) heeft BRC de eisen voor verpakkingsbedrijven via hetzelfde systeem van checklist samengevat. Er werd een onderscheid gemaakt in de eisen tussen producenten van verpakkingsmateriaal in rechtstreeks contact met voedingsmiddelen en andere: het is immers duidelijk dat men strenger moet zijn voor bv. zuivelverpakkingen dan voor de omkartons. Dezelfde principes en indeling zijn nu toegepast voor het opstellen van een norm voor alle andere consumentenproducten: de BRC Global Standard - Consumer Products. Gegevens over deze standaarden zijn beschikbaar op de website van BRC: (http://www.brc.org.uk/Techstds.asp)

Inhoud van de BRC Global Standard - Consumer Products

De norm bestaat uit 5 hoofdstukken: 

Quality Management System 

Dit hoofdstuk is gebaseerd op ISO 9001:2000 en bevat o.a. kwaliteitsbeleid, organisatie, documentenbeheer,…. Eigen accenten zijn leveranciersbeheer, specificaties en Codes of Practice, beheersing van incidenten en terugroepen van producten

Factory Environment Standards 

Dit hoofdstuk bevat de eisen naar o.a. infrastructuur, uitrusting, onderhoud, sociale ruimtes, risico op contaminatie, laboratorium, ongediertebestrijding, transport en distributie. In functie van de productgroep en het daarmee verbonden risico kunnen strenge of minder strenge eisen opgelegd worden voor productie, sociale ruimtes en risico op chemische, fysische of biologische contaminatie.

Product Control 

Dit hoofdstuk omvat niet alleen de productgerelateerde onderdelen van ISO 9001 (ontwerp, analyse, verpakking, vrijgave, afwijkende producten, …), maar ook risico-analyse en detectie van vreemde stoffen. In functie van de productgroep variëren de eisen voor ontwerp (testen op houdbaarheid en betrouwbaarheid (reliability), maar vooral deze van risico-analyse: bij productgroepen zoals kinderkledij, speelgoed, reinigingsproducten, producten voor persoonlijke hygiëne eist de norm een formele risico-analyse. Deze neemt bijna letterlijk de tekst van de wetgeving(1) op HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) over die in de voedingssector vereist is.

(1)Koninklijk Besluit van 7 februari 1997 inzake de algemene levensmiddelenhygiëne (gebaseerd op EEG richtlijn 93/43) HACCP is systeem voor het borgen van voedselveiligheid gebaseerd op risico-analyse en het beheersen van kritieke controlepunten (CCP's).

Process Control 

In dit hoofdstuk komen naast de gewone procescontrole (o.a. grondstoffen, in-process) ook hoeveelheidcontrole, procesvalidatie, referentiemonsters en calibratie aan bod. Een apart onderdeel gaat over speciale behandelingen voor het vermijden van contaminatie en over herwerking van producten.

Personnel 

Dit hoofdstuk bestaat uit enerzijds persoonlijke hygiëne (werkkledij, juwelen, roken, eten en drinken, handen wassen, …), anderzijds uit opleiding en training. Beide onderdelen hebben bijkomende eisen wanneer het om risicoproducten gaat.

De productgroepen 

De 30 verschillende productgroepen waarop deze standaard van toepassing is worden in onderstaand kader vermeld. Binnen deze groepen worden afzonderlijke producten vermeld met het niveau van eisen waaraan ze moeten voldoen. 

 • Tabak en toebehoren 
 • Kledij, schoeisel en naaigerief 
 • Decoratie en doe-het-zelf 
 • Meubelen en decoratie 
 • Tapijt en vloerbedekking 
 • Huistextiel 
 • Huishoudapparatuur 
 • Glas, bestek en keukenmateriaal 
 • Gereedschap en tuinmateriaal 
 • Niet-duurzaam huishoudmateriaal 
 • Geneesmiddelen en voedingssupplementen (vrije verkoop) 
 • Medisch materiaal 
 • Persoonlijke hygiëne 
 • Juwelen en uurwerken 
 • Reismateriaal 
 • Telefoon en fax 
 • Audio en video materiaal 
 • Fotografie 
 • IT-materiaal 
 • Opnamemateriaal (audio en video) 
 • Materiaal voor ontspanning 
 • Auto- en fietsonderdelen 
 • Spelen en hobby 
 • Tuinproducten 
 • Materiaal voor huisdieren 
 • Boeken 
 • Dag- en weekbladen 
 • Schrijfgerief 
 • Seizoensproducten en geschenken 
 • Brandstoffen

De producten waar de hoogste eisen aan gesteld worden kunnen in twee categorieën ingedeeld worden: 

 • deze die enerzijds rechtstreeks op de huid of intern toegepast worden (persoonlijke hygiëne, medische en paramedische producten, huishoudproducten, …) 
 • producten die bestemd zijn voor risicogroepen (kinderkledij en -schoeisel, speelgoed, hobby, …): hier worden vooral een doorgedreven ontwerp en risico-analyse vereist.

De 7 onderdelen van de Standard die het verschil maken in de BRC Global Standard - Consumer Products 

 1. Productie in de werkplaats 
 2. Sociale ruimtes 
 3. Risico op contaminatie (fysisch, chemisch en microbiologisch) 
 4. Risico-analyse 
 5. Ontwerp en ontwikkeling 
 6. Persoonlijke hygiëne 
 7. Opleiding van personeel

De toekomst 

Onze ervaringen uit de voedingssector met de BRC Standaard laten ons toe de impact van deze norm in te schatten op producenten van consumentenproducten. Na creatie van de BRC Food in 1998 zijn de eerste deadlines voor Britse voedingsbedrijven gesteld op eind 2001: bedrijven die tegen die datum geen BRC certificaat hadden werden door sommige Britse distributeurs bedreigd met schrapping van de lijst van leveranciers. Nu hebben reeds enkele Belgische grootdistributeurs de deadline voor het halen van een BRC Food gelegd op december 2003. Rekening houdend met het overwicht van de grootdistributie als klantengroep en met de leercurve van de BRC Food, durf ik volgende voorspellingen doen:

 • Vóór eind 2005 is er een nieuwe versie van de BRC Global Standard - Consumer Products, waarin aanvullende eisen zullen worden gesteld. 
 • Vanaf eind 2004 zullen leveranciers van consumentenproducten door sommige Britse distributeurs verplicht worden om zich te laten certificeren ten opzichte van de BRC Global Standard - Consumer Products, willen ze in de toekomst nog aanvaard worden als leverancier. Vanaf eind 2005 zal deze verplichting uitgebreid worden tot leveranciers aan sommige Belgische distributeurs.