VCA-traject verhoogt veiligheidsbewustzijn bij schildersbedrijf Pattyn

juni 2006

Om veiliger te werken heb je niet alleen een goed managementsysteem nodig, maar ook de betrokkenheid van de medewerkers. Via de gang naar een VCA-certificaat, en begeleid door Amelior, bereikte schildersbedrijf Pattyn beide.

Schildersbedrijf Pattyn Albert & Cie nv uit Gullegem is zowel actief in de industriële, de openbare als de privé-sector, wat betekent dat er naast gebouwen ook wordt gewerkt aan constructies als bruggen, tunnels, machines en draagstructuren. Naast het klassieke 'schilderen' voert het ook activiteiten uit als zandstralen en waterstralen, aanbrengen van anti-graffiti systemen, van brandwerende en akoestische bespuitingen , van speciale verfsystemen voor de voedingsindustrie enz. Er werken een veertigtal mensen.

Meer vraag naar VCA

Dergelijke activiteiten zijn niet risicoloos. "Het vermijden van arbeidsongevallen en persoonlijke letsels was dan ook de hoofdreden waarom we beslist hebben op een gestructureerde manier aan veiligheid te werken via het VCA-systeem," aldus bedrijfsleider Pedro Pattyn. "Anderzijds is er ook een trend in de aannemerswereld merkbaar, waarbij meer en meer organisaties naar een VCA-certificaat vragen. Dat is bijvoorbeeld nu al het geval in de petrochemische sector, andere sectoren zullen volgen."
Gezien eerdere positieve ervaringen lag het voor de hand dat Amelior de begeleiding naar VCA voor zijn rekening zou nemen. Preventieadviseur Wouter De Mets: "In een eerste fase werd ik wegwijs gemaakt in VCA, dan kreeg ik een algemeen raamwerk aangereikt, dat als basis diende om onze eigen specifieke aanpak in procedures en instructies neer te schrijven." VCA vraagt bijvoorbeeld onder meer of er op directieniveau regelmatig vergaderingen over veiligheid doorgaan. "Maar als klein bedrijf vergaderen wij informeel verschillende keren per dag, bij manier van spreken in de gang. We hebben dat ook zo op papier gezet."
Aan de risicoanalyse en -inventarisatie werd heel wat tijd besteed. "Pedro had op voorhand al een groot deel van de risico's neergeschreven, waarna ik het geheel heb gefinaliseerd. Maar het vergt inderdaad heel wat denkwerk en organisatie om na te gaan welke risico's er bestaan, welke maatregelen al genomen zijn en welke er eventueel bijkomend kunnen worden genomen. We hebben daar ook de medewerkers bij betrokken, door hen bijvoorbeeld te vragen welke problemen ze ondervonden bij het gebruik van een machine, " licht Wouter De Mets toe.

Implementatie

In het najaar vorig jaar is de daadwerkelijke implementatie van de VCA gestart, met onder meer de jaarlijkse keuring van het materiaal en de driemaandelijkse keuring van de hoogtewerkers. Ook de maandelijkse toolbox-meetings zijn opgestart. "Een ideale manier om eens een kwartiertje aan veiligheid te besteden en de arbeiders zelf verbeteringsvoorstellen te laten formuleren, die anders misschien niet aan de oppervlakte zouden komen," vindt Wouter De Mets. "Ook al moet je als preventieadviseur de tijd nemen om je goed voor te bereiden op de thema's die je zult behandelen. In januari was er een toolbox-meeting over roken op het werk, en dan weet je dat je zult worden bestookt met vragen over wanneer en waar het wel en niet mag."
De preventieadviseur is ook zeer te spreken over de VCA-methodiek rond werkplekinspecties. Samen met een van de arbeiders en aan de hand van een checklist wordt alles tot het kleinste detail nagegaan. Zijn alle lampen in goede staat, zijn alle ladders gekeurd, is de stelling goed opgesteld, kent iedereen de pictogrammen...
"Zo'n grondige inspectie brengt toch zaken aan het licht die je bij andere controles over het hoofd zou zien. Ik stel trouwens vast dat men die inspecties niet als negatief ervaart. Integendeel, de medewerkers voelen zich betrokken, ze geven vlot opmerkingen," aldus nog Wouter De Mets.
"Als je bij werkplekinspecties meermaals defecten aan elektrische haspels vaststelt, kun je nagaan of die van mindere kwaliteit zijn of dat ze misschien verkeerd worden gebruikt. Je kunt dan actie ondernemen," licht Pedro Pattyn verder toe. "Een bijkomend voordeel vind ik het feit dat je door de opbouw van de documentatie van het systeem verplicht bent tot een vorm van inventarisatie waardoor je een volledig beeld krijgt van alle gereedschap en materiaal waarover je beschikt. Je weet bovendien wat je in huis hebt en wat er zich op de werven bevindt."
Het stralen van stalen constructies als silo's, tanks en bruggen is een activiteit met een behoorlijke milieu-impact. Enerzijds moet de stofontwikkeling binnen de perken worden gehouden, anderzijds zit men met afvalstoffen als al dan niet loodhoudende verfresten. Wouter De Mets: "Ook daarvoor vraagt VCA trouwens een procedure, maar deze pasten we voordien al grotendeels toe, zodat we niet veel hoefden te veranderen aan onze manier van werken. Die procedures variëren uiteraard naargelang het soort afval: verdunners, verfketels met of zonder verf, bouwafval enz."

Snelle resultaten

Het invoeren van VCA vergt natuurlijk een investering in tijd en middelen. Pedro Pattyn: "Maar het systeem biedt het voordeel dat je, bijvoorbeeld via de aanschaf van veilig materiaal en het informeren van de medewerkers, meteen concrete verbeteringen realiseert. Je ziet vlugger resultaat dan wanneer je een ISO-systeem aan het invoeren bent."
Terugkijkend op het VCA-traject vindt Wouter De Mets dat de arbeiders veel vlotter over veiligheidsaspecten durven praten dan vroeger. "Terwijl ze er vroeger nauwelijks bij stil stonden, het leek wel of het niet voor hen was. De communicatie rond het VCA-initiatief en zeker de tweedaagse opleiding basisveiligheid die de VDAB heeft gegeven hebben in feite de omslag naar veiligheidsbewustzijn ingeluid. En die beweging is onderweg versterkt doordat ze merkten dat de directie rekening hield met hun opmerkingen, al was het maar door het beschikbaar stellen van betere veiligheidshandschoenen als ze daarom vroegen."
Dat groeiende veiligheidsbewustzijn zorgt er ook voor dat de medewerkers makkelijker veranderingen aanvaarden, zoals het feit dat ze geen stelling meer mogen bouwen vooraleer ze daarrond veiligheidsinstructies hebben gekregen. Stringentere instructies zijn er nu trouwens ook voor delicate activiteiten als het werken in besloten ruimten, bijvoorbeeld tanks.