Inspelen op veranderende wetgeving

februari 2006

U bent er waarschijnlijk van op de hoogte. Op 1 januari 2006 trad de nieuwe wetgeving rond de arbeidsongevallensteekkaart in voege. Maar de wetgeving is nog niet in werking getreden of ze is al veranderd… Codebijsturing, bijlage-veranderingen enz: het maakt de opvolging van deze materie er niet gemakkelijker op.

Net als industriële processen is ook onze veiligheidswetgeving voortdurend in beweging. Nieuwe risico's of noodzaak tot wijziging in aanpak van bestaande risico's liggen aan de basis van nieuwe Europese richtlijnen en de hieruit voortvloeiende Belgische wetgeving. Maar nieuwe wetgeving uitschrijven is één punt, ze opvolgen een ander. Bent U op de hoogte van alle van toepassing zijnde wetgeving op uw bedrijf ? In het merendeel van de gevallen moet men eerlijkshalve 'NEE' antwoorden. De complexiteit en de diversiteit van de vele wetgevingen rond arbeidsveiligheid, brandveiligheid, gezondheid alsook de raakvlakken met de milieumaterie hebben ervoor gezorgd dat betrokkenen (lees hier ook verantwoordelijken) het vaak zelf niet meer weten.
Daarom is het van het grootste belang dat alles systematisch aangepakt wordt en dat er door de interne preventieadviseur een actieplan 'veiligheid' opgesteld wordt. Dit actieplan moet als doel hebben de bestaande bepalingen te implementeren, maar ook de nieuwe wetgeving op te volgen en op zijn beurt ook praktisch in te passen in het dagelijkse beleid van de onderneming. Maar het is onmogelijk een degelijk werk af te leveren indien niet op voorhand een 'foto' gemaakt wordt van de actuele situatie. Hierbij zullen enerzijds technische aspecten aan bod komen (machineveiligheid, werkpostveiligheid, instructies,…) en anderzijds ook zogenaamd 'soft skill'-aspecten (hoe leeft het veiligheidssysteem, wat is de houding en de mening van de medewerkers, vertonen de medewerkers een veiligheidsgedrag, enz.).
Dergelijke nulaudits kunnen zowel door interne medewerkers als externe organisaties uitgevoerd worden. Hierbij moet technische verificatie hand in hand gaan met de menselijke aspecten van de arbeidstaak. Belangrijk is evenwel dat deze audits moeten gebeuren op basis van interviews waarbij gepeild wordt naar de bruikbaarheid van, de visie rond en de weerstanden van de medewerkers t.o.v. het bestaande veiligheidssysteem. Deze peiling kan ook een aantal opleidingsbehoeften aan het licht brengen. Denken we maar aan de softskills (vaardigheden) van de interne preventieadviseur zelf …

Rapportering

Belangrijk is evenwel dat de bevindingen en aanbevelingen schriftelijk gerapporteerd worden en dat dit rapport aan de stuurgroep of algemeen directeur wordt voorgesteld. In het merendeel van de gevallen zal dit rapport ook kunnen dienen als basis voor het ontwikkelen van een actieplan voor het (de) komende jaar (jaren). De diverse actiepunten kunnen dan tevens gebruikt worden als 'benchmarks' voor het te voeren beleid.

Bijsturing en benchmarking is evenwel geen eindpunt. De wetgeving evolueert verder en moet dan ook constant opgevolgd worden. Daarom moet er binnen het bedrijf ook bepaald worden wie zich bezig houdt met het opvolgen van de nieuwe wetgeving inzake veiligheid. In het merendeel van de gevallen zal dit de preventieadviseur zelf zijn. Maar die moet ook de nodige middelen krijgen om deze taak tot een goed einde te brengen. Logistieke ondersteuning onder de vorm van gespecialiseerde tijdschriften, abonnementen, internettoegang en mogelijkheid tot bijscholing, moeten de preventieadviseur in staat stellen om deze taak goed waar te nemen.
In bepaalde bedrijven is men reeds zo ver geëvolueerd dat men een eigen documentair systeem is gaan opstellen rond de op de onderneming van toepassing zijnde wetgeving.

Digitalisering

Digitalisering van een dergelijk systeem biedt dan weer extra gebruiksmogelijkheden. Bij het gebruik van een intern of extern ontwikkelde PC-tool kan via voorgeprogammeerde velden de noodzakelijke informatie ingegeven worden. Men kan ook links leggen naar andere al of niet externe websites. Deze links kunnen op hun beurt aanvullende wetgeving of informatie bevatten betreffende het onderwerp waar ze naar verwijzen. Een dergelijke aanpak is zeer onderhouds- en gebruiksvriendelijk. Aanpassingen kunnen vlug gecorrigeerd of ingegeven worden. Iedereen die een paswoord heeft kan inloggen op het systeem en kan het register consulteren. Kortom: voor eenvoudige vragen die een vlug en vaak eenvoudig antwoord vergen, hoeft men niet meer de veiligheidsman in de firma te contacteren.
Het digitale wetgevingsregister is de informatietool van het bedrijf en de zorgmanagers veiligheid en milieu in het bijzonder. Het bespaart tijd en dus ook… geld.

Snellere arbeidsongevallenaangifte

Het Koninklijk Besluit van 3 juli 2005 (Belgische Staatblad 11/08/2005) wijzigt het vroegere Koninklijk Besluit van 12 maart 2003 zodat vanaf 1 januari 2006 de termijn van de aangifte van een arbeidsongeval aan de verzekeraar naar 8 (kalender)dagen (in de plaats van 10 werkdagen) teruggebracht wordt. Hou hiermee dus rekening bij de aangifte van uw arbeidsongevallen.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs