Nieuw KB lawaai

juni 2006

Het nieuwe KB lawaai, dat sedert begin dit jaar van kracht is, legt onder meer nieuwe grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling vast.

Al te vaak wordt lawaai als onvermijdelijk beschouwd, een noodzakelijk kwaad. Er wordt geschat dat een derde van de Europese werknemers gedurende meer dan een vierde van hun tijd op het werk aan lawaai blootgesteld worden. Veertig miljoen werknemers in Europa moeten harder praten om gehoord te worden gedurende de helft van de tijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou meer dan de helft van de Europese bevolking in een lawaaierige omgeving werken en/of leven. Bij een derde van hen wordt de slaap verstoord door lawaai. Een derde van de gezondheidsproblemen op het werk betreft gehoorverlies… Goed lawaaibeheer voorkomt stress en daardoor ongevallen. En draagt bij tot pure productiviteitswinst.
Ook de Europese wetgever is hier niet ongevoelig voor. Daarom werd er door het Europese parlement in 2003 een nieuwe richtlijn uitgevaardigd. Het KB van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk is de omzetting van deze Europese richtlijn.

Maatregelen

Dit KB legt aan de werkgever(s) de veplichting op om te onderzoeken of de werknemers tijdens hun werk blootgesteld (kunnen) worden aan lawaairisico's. Het KB stelt tevens enkele algemene maatregelen voor ter voorkoming of vermindering van de blootstelling.
Tevens zijn er nieuwe grenswaarden en actiewaarden voor blootstelling vastgelegd:

 • Onderste actiewaarden voor blootstelling: dagelijks niveau van blootstelling LEX, 8h: 80 dB(A) en Ppiek: 112 Pa.
  Indien de waarden overschreden worden, is de werkgever verplicht om :
  • persoonlijke gehoorbeschermers ter beschikking van de werknemers te stellen;
  • de werknemers die aan lawaai worden blootgesteld en het Comité PBW moeten informatie en opleiding ontvangen inzake de risico's die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai.
 • Bovenste actiewaarden voor blootstelling: dagelijks niveau van blootstelling LEX, 8h: 85 dB(A) en Ppiek: 140 Pa.
  Indien deze waarden overschreden worden, is de werkgever verplicht om :
  • maatregelen te nemen om de risico's van blootstelling aan lawaai uit te schakelen of te minimaliseren;
  • passende V&G-signalisatie aan te brengen en de toegang tot arbeidsplaatsen waar werknemers kunnen worden blootgesteld aan lawaai te beperken;
  • ervoor te zorgen dat de werknemers hun persoonlijke gehoorbeschermers gebruiken.
 • Grenswaarden voor blootstelling: dagelijks niveau van blootstelling LEX, 8h: 87 dB(A) en piekgeluidsdruk: 200 Pa.
  Deze waarden, waarvoor bij de meting rekening werd gehouden met de dempende werking van de individuele gehoorbeschermers die de werknemer draagt, mogen niet worden overschreden. Als dat toch gebeurt, moet de werkgever:

  • maatregelen nemen om de blootstelling terug te brengen tot een lager niveau;
  • de redenen van de overmatige blootstelling vaststellen.

Werknemers die een activiteit uitvoeren waarbij ze worden blootgesteld aan meer dan 80 dB(A), worden onderworpen aan een gezondheidstoezicht. Hierbij worden deze werknemers ertoe verplicht zich te onderwerpen aan een audiometrisch onderzoek binnen het kader van een voorafgaandelijke gezondheidsbeoordeling. Ze moeten een periodieke gezondheidsbeoordeling krijgen binnen de 12 maanden die volgen op de eerste beoordeling.

Nadien verloopt het gezondheidstoezicht :

 • jaarlijks voor werknemers die worden blootgesteld aan 87 dB(A) of meer (zonder rekening te houden met de dempende werking van de individuele gehoorbeschermers die de werknemer draagt);
 • driejaarlijks voor werknemers die worden blootgesteld aan 85 dB(A) of meer;
 • vijfjaarlijks voor werknemers die worden blootgesteld aan 80 dB(A) of meer.

Het Comité PBW wordt geraadpleegd over en neemt deel aan de beoordeling van de risico's, het vaststellen van de te nemen maatregelen en de keuze van de individuele gehoorbeschermers. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden zijn er afwijkingen voorzien.

Franky De Witte
Senior consultant

Ook nieuw KB asbest

Op 23 maart ll. werd het koninklijk besluit van 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest officieel gepubliceerd. Dit nieuwe KB coördineert o.a. de reeds twintig jaar oude reglementaire A.R.A.B.-bepalingen met betrekking tot asbest.
Eye-catchers uit deze wetgeving zijn dat :

 • Vanaf nu de grenswaarde voor asbest in de lucht van 0,1 vezels/cm³ voor alle types asbest geldt;
 • De preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer hun schriftelijk advies moeten geven over de asbestinventaris;
 • Volgende activiteiten worden of blijven verboden:
 • Het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid, hogewaterdrukreinigers (helemaal nieuw in de lijst), luchtcompressoren, schuurschijven, en slijpmachines voor het bewerken, snijden of schoonmaken van objecten of ondergronden in asbesthoudend materiaal of ermee bekleed. Deze werktuigen zijn ook verboden voor het verwijderen van asbest;
 • Het gebruik van droge straalmiddelen voor dezelfde werkzaamheden.

In afwijking hiervan mogen slijpmachines en schuurschijven nog gebruikt worden bij de verwijdering van asbesthoudende lijmsoorten onder de voorwaarde dat deze machines uitgerust zijn met een individuele en rechtstreekse stofafzuiging met absoluutfilter.

Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs