Nieuwe wetgeving inzake veiligheid en gezondheid

december 2007

De aftredende regering heeft in de maanden voor de verkiezingen diverse nieuwe K.B.'s en wetten gepubliceerd met betrekking tot de problematiek van veiligheid op het werk.
Diverse nieuwe K.B.'s zitten in de pipeline, maar de moeilijke regeringsvorming blokkeert enkele van deze dossiers. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en een kleine toelichting...

Het K.B. 27 april 2007 betreffende het ‘onthaal van nieuwe werknemers' (Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007).
 
Dit nieuwe koninklijke besluit brengt wijzigingen mee voor twee K.B.'s uit de CODEX met name :

 • Het K.B. Welzijnsbeleid (artikel 13, alinea 2, 8° toegevoegd; titel van afdeling III gewijzigd; artikel 16 bis toegevoegd);
 • Het K.B. Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (artikel 5, alinea 2, 9° gewijzigd; artikel 7, §1, 6° toegevoegd).
  Vanaf nu heeft de werkgever of een lid van de hiërarchische lijn dat door hem werd aangeduid de verplichting om gepaste maatregelen te nemen voor de organisatie van het onthaal van elke werknemer.
  Dit houdt dus praktisch in dat binnen het bedrijf :
 • Ofwel de werkgever een lid van de hiërarchische lijn aanduidt;
 • Ofwel dat de werkgever dit onthaal zelf organiseert.


(foto Vismedia)

Indien de werkgever zelf instaat voor de organisatie van het onthaal moet hij een ervaren werknemer aanduiden om de nieuwe werknemer te begeleiden, of moet hij deze werknemer zelf begeleiden. Daarenboven moeten de werkgever en de nieuwe medewerker een document ondertekenen en laten bijhouden waarin dit onthaal geregistreerd is en dat bevestigt dat de wettelijke taken zijn uitgevoerd.
Indien de werkgever zelf niet instaat voor het onthaal, kan hij de verantwoordelijkheid delegeren aan een lid van de hiërarchische lijn.
De nieuwe wettelijke taken inzake onthaal zijn :

 • Het organiseren van het onthaal van nieuwe medewerkers;
 • Het er zich van vergewissen dat de werknemer de instructies begrepen heeft en in de praktijk kan brengen;
 • Het waken over de naleving van de instructies;
 • Het ondertekenen van een document waaruit blijkt dat het onthaal georganiseerd werd en de nodige inlichtingen verstrekt werden
 • Het aanduiden van een ervaren werknemer, belast met de begeleiding van de beginnende werknemer.

Het K.B. van 8 mei 2007 inzake premiedifferentiatie inzake arbeidsongevallen.
 
Kleine en Middelgrote Ondernemingen met een miniem aantal arbeidsongevallen hebben het vaak moeilijk om bij hun arbeidsongevallenverzekeraar een lagere premie te bedingen.
Dit K.B. probeert hier een mouw aan te passen.
Het nieuwe K.B. voorziet in een automatische reductie van de verzekeringspremies (tot 15%) indien de KMO goede arbeidsongevallencijfers kan voorleggen.
Als het K.B. niet meer bijgestuurd wordt, gaat deze maatregel in op 1 januari 2009.
 
  

Het K.B. van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970. (Preventie van lage rugpijnen).
 
Lage rugpijn is één van de pijnlijke gevolgen van het manueel hanteren van lasten. Het komt vaak voor bij werknemers omdat vooral binnen de industriële omgeving het meest getild, getrokken en geduwd wordt. Door de publicatie van het nieuwe K.B. kunnen deze werknemers nu van de voordelen van een preventieprogramma genieten.
Dit nieuwe K.B. heeft als doel de verergering van de lage rugpijn te verhinderen of te voorkomen dat de lage rugpijn chronisch zou worden. Let op: dit nieuwe K.B. is niet uitgevaardigd door de FOD WASO maar wel door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.
Werknemers die problemen hebben met lage rugpijn moeten zich opgeven (kandidaat stellen) bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer om van dit preventieprogramma te kunnen genieten. Het moet gaan over mechanische lage rugpijn met of zonder worteluitstraling of de werknemer moet een chirurgische ingreep van de lendenwervelkolom ondergaan hebben.
Het preventieprogramma werd opgebouwd rond een revalidatieprogramma. Er is evenwel ook ruimte voorzien voor ergonomisch advies. De kosten van het programma worden gedragen door het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ). Het K.B. trad in werking op 21 juni 2007.
 
 


Lage rugpijn is een van de pijnlijke gevolgen van het manueel hanteren van lasten. Het komt vaak voor bij werknemers omdat vooral binnen de industriële omgeving het meest getild, getrokken en geduwd wordt. (foto Volvo)
 

De Wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, titel IX (B.S. 23.7.2007 - Ed. 1) - aanpassing wetgeving rond werken met derden (
Belgisch Staatsblad van 3 juni 2007).

 
Deze wet hield diverse wijzigingen in de Welzijnswet in. Eén van de wijzigingen was de aanpassing van de hoofdstukken 3 en 4 van de Welzijnswet respectievelijk met betrekking tot:

 • de bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen;
 • de bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten.

Door de aanpassingen is de Wet welzijn in vorm gewijzigd. De nieuwe versie van deze wet kan gevonden worden op de website van de FOD WASO (www.meta.fgov.be)
Vooral te onthouden is dat de preventieadviseur bovenstaande nieuwe bepalingen moet aftoetsen aan zijn bestaande procedure ‘Werken met derden' en indien noodzakelijk zijn procedure, bijhorende documenten of risicoanalyses bijsturen.

 

Het K.B. van 8 juni 2007 tot wijziging van het bestaande K.B. rond de bescherming van de werknemers bij de blootstelling aan asbest.

Op 16 maart 2006 werd een koninklijk besluit uitgevaardigd betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest. Hierdoor moeten bij het werken met asbest bijzonder strenge voorzorgmaatregelen worden genomen. Maar voor de correcte toepassing van dit K.B. waren nog diverse onduidelijkheden. Daarom werd er een nieuwe K.B. uitgevaardigd ter verduidelijking van de vroegere versie, het K.B. van 8 juni 2007.
Bepaling van de rustpauzes
Bij het bepalen van de rustpauzes bij het dragen van ademhalingstoestellen zal beroep moeten gedaan worden op de deskundigheid van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Deze bepaling is analoog met de organisatie van de arbeidstijd in hermetisch afgesloten zones waar de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bepaalt of er langer dan 2 uur ononderbroken in mag worden gewerkt.
De techniek van de couveusezak ook toegelaten in bepaalde afgesloten ruimten
Door dit nieuwe K.B. zal in bepaalde gevallen het gebruik van de techniek van de couveusezak ook toegelaten worden in afgesloten ruimten. Stringente voorwaarde voor de toepassing van deze maatregel zijn de resultaten van de risicoanalyse. Indien uit de risicoanalyse blijkt dat de toepassing van deze techniek betere garanties biedt voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers dan de techniek van de hermetisch afgesloten zone, dan is het gebruik hiervan toegelaten.
Let wel: bovenstaande bepalingen zijn evenwel geen vrijgeleide om voor het verwijderen van asbestbevattende isolatie rond leidingen in gesloten ruimte steeds de techniek van couveusezak te gebruiken.
Keuze van de beschermkledij
Doordat in het verleden problemen (hittegerelateerde aandoeningen) waren gerezen met niet-doorlatende overalls, laat het nieuwe K.B. toe om bij de keuze van de beschermkledij ook rekening te houden met de omgevingstemperatuur en de te leveren inspanningen i.p.v. het risico op blootstelling aan asbest in ogenschouw te nemen.
Verplichte concentratiemetingen asbestvezels in omgevingslucht voor de aanvang van de werken
Het K.B. voorziet in de afschaffing van de verplichte meting van de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht vóór aanvang van de werken en dit naar analogie met de techniek van de hermetisch afgesloten zone.
De voormeting zal enkel nog moeten gebeuren wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat deze voormeting echt vereist is, zoals dit het geval zou kunnen zijn bij voorbereidende werkzaamheden.
 

Het K.B. van 13 juni 2007 wijzigt de wet van de arbeidsongevallen - nu ook van toepassing op stagiairs.

Elke leerling of student die in het kader van een leerprogramma georganiseerd door een onderwijsinstelling, daadwerkelijk arbeid verricht bij een werkgever, in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever, en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring, zal in de toekomst door de wet op de arbeidsongevallen gedekt worden.
De toepassing van de wet is evenwel beperkt tot arbeidsongevallen in de enge zin van het woord.
De aanpassingen in de wet voorzien niet in de tegemoetkoming in:

 • ongevallen op de weg van en naar het werk ;
 • ongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Er is wel een tegemoetkoming voorzien ingeval van een overlijden of een arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt de uitkering van de verzekeringsmaatschappij berekend op het gemiddelde loon van de meerderjarige werknemers in de categorie waartoe de stagiair zou hebben behoord als hij door de onderneming in dienst zou zijn genomen.
De verzekeringsmaatschappij staat in voor de betaling van de kosten voor medische verzorging die na de uitkering door de ziekte-invaliditeitsverzekering ten laste van de stagiair (het slachtoffer) blijven.
Binnen het kader van deze problematiek wordt de school of de inrichtende macht (indien de school geen rechtspersoonlijkheid heeft) als de werkgever beschouwd.
De wettelijke tekst kan terug gevonden worden in het Belgisch Staatsblad (www.just.fgov.be).

De wetgeving rond pesten op het werk anders benaderd

 • Publicatie van de wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (BS 6.6.2007);
 • Publicatie van de wet van 6 februari 2007 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (BS 6.6.2007);
 • Koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S. 6.6.2007).


Zo'n vijftal jaar terug werden in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet en het bijhorende K.B. gepubliceerd met betrekking tot het pesten op het werk. De wetgever verplichtte de werkgevers om een beleid op poten te zetten om de problematiek van mobbing, pesten en ongewenst seksueel gedrag binnen hun bedrijf te voorkomen.
Vanuit werkgeverszijde kwam heel wat kritiek op deze wet. Tevens bleek uit studies dat er heel wat klachten ongegrond waren. Een aanpassing van de wetgeving drong zich dan ook op.
In de wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en het KB van 17 mei betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt meer aandacht besteed aan preventie van deze problematiek alsook aan de interne opvolging ervan. Ook wordt de rol van de actoren uitgeklaard.
De nieuwe wet en het bijhorende K.B. zijn reeds van kracht geworden op 16 juni ll. Het aftoetsen van de bestaande procedures aan de nieuwe wetgeving is dus een must. Indien er hiaten ontdekt worden tussen de huidige procedures en de nieuwe wetgeving zullen ook de procedures en de interne bedrijfsbepalingen (lees: arbeidsreglement) moeten bijgestuurd worden.

  Andere wijzigingen:
  • Het K.B. van 9 april 2007 besluit houdende wijziging van bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk à de ongevallensteekkaart.
  •  Het K.B. van 17 mei 2007 tot wijziging van het K.B. van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk.
  •  K.B. van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs

  Franky DE WITTE is ingenieur bouwkunde en heeft een licentie in veiligheidstechnieken niveau I. Franky is tevens milieucoördinator niveau B en Quality Systems Manager. Hij heeft een ruime ervaring als trainer in diverse sectoren (bouw, hout, nutsbedrijven, openbare instellingen, papierindustrie,...) en ook als consultant inzake veiligheid kan hij bogen op een brede ervaring in de praktijk.


  Lees hier andere artikels van deze auteur...

  Contacteer de auteur...

  Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief

  Recente blogs