Extended safety data sheets (eSDS) en blootstellingsscenario's

november 2012

Onder REACH (in werking getreden op 1 juni 2007) moet u voldoen aan de voorwaarden die zijn beschreven in het veiligheidsinformatieblad of de blootstellingsscenario's die als bijlage bij sommige van die bladen zijn gevoegd.

In een blootstellingsscenario kunt u lezen hoe u een gevaarlijke stof als zodanig, in een preparaat of in een voorwerp, zo kunt gebruiken dat deze geen schade kan veroorzaken. Het bevat de voorwaarden voor veilig gebruik of voorschriften om de risico's van een gevaarlijke stof bij een specifiek gebruik voldoende te beheersen.
De verplichting van overeenstemming met het blootstellingsscenario van de leverancier (of om scenario's op te stellen voor vormen van gebruik die niet onder een scenario vallen) gaat pas in twaalf maanden nadat de downstreamgebruiker een veiligheidsinformatieblad met een registratienummer heeft ontvangen.

 

Operationele gebruiksvoorwaarden en de risicobeheersmaatregelen

In het blootstellingsscenario worden de ‘gebruiksomstandigheden' beschreven, die bepalend zijn voor het blootstellingsniveau. De gebruiksomstandigheden zijn onderverdeeld in twee soorten parameters: de operationele gebruiksvoorwaarden en de risicobeheersmaatregelen.
In de gebruiksvoorwaarden wordt beschreven hoe een proces of activiteit wordt uitgevoerd.
Voorbeelden van dergelijke informatie zijn de hoeveelheid, de duur en de frequentie waarin de stof wordt gebruikt. Andere parameters hebben bijvoorbeeld betrekking op de werktemperatuur, de werkdruk, of de pH, of de mate van inperking van technische apparatuur (bv. wordt de stof in een gesloten vat gebruikt of in de open lucht). In principe zijn de gebruiksvoorwaarden bepalend voor de emissie van een stof uit een proces.
De risicobeheersmaatregelen omvatten alle maatregelen en hulpmiddelen die kunnen worden ingezet om te voorkomen dat een stof die vrijkomt bij een bepaald proces, bij de mens of in het milieu terechtkomt. Voorbeelden van risicobeheersmaatregelen zijn afzuiging ter plekke, luchtfilters, afvalwaterzuiveringsinstallaties of persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, stofmaskers en stofbrillen. Ook informatie over de omgeving van de plaats waar de stof wordt gebruikt kan in het blootstellingsscenario worden opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld informatie nodig zijn over de verdunning van de stof in het oppervlaktewater of het luchtvolume van de werkplaats waarin de stof vrijkomt.

Documentatie

Om uw gebruiksomstandigheden te vergelijken met de informatie in het blootstellingsscenario moet u mogelijk informatie verzamelen over uw operationele omstandigheden, risicobeheers-maatregelen en de omgeving waarin u de stof of het preparaat gebruikt.
Nu de informatiestroom goed op gang gekomen is, is het van het grootste belang deze evaluatie en documentatie met de grootste zorg uit te voeren en daarvan ook een aantoonbare weerslag te vinden in uw bedrijf. Beter nog is het een systematiek te implementeren van zodra u een eSDS ontvangt, zodat deze informatie zo snel mogelijk terecht komt bij de juiste personen. De documentatie moet worden bewaard en bijgewerkt voor eigen gebruik en voor eventuele inspecties.
Deze werkwijze wordt beschreven in het “richtsnoer voor downstreamgebruikers (= DU)”, januari 2008 en is te consulteren op de website van ECHA http://echa.europa.eu/nl/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach

Lieve BRILLANT is afgestudeerd als Industrieel Ingenieur Milieukunde in 1998. Daarna startte zij onmiddellijk in een milieuadviesbureau als extern milieucoördinator. Daar kwam ze in contact met een brede waaier aan sectoren en milieuproblematieken. Ze koos ervoor om ervaring op te doen in een productieomgeving en werkte ruim vier jaar in een groot textielbedrijf. Deze praktijkervaring in milieu en preventie verruimde haar competenties in de materie. Naast de erkenning van Milieucoördinator A, beschikt zij ook over het diploma Preventieadviseur niveau I. Na haar ervaring in de industrie ging ze terug aan de slag als consultant, waar ze advies verleent in zowel het milieubeleid als het beleid inzake welzijn op het werk.


Lees hier andere artikels van deze auteur...

Contacteer de auteur...

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Recente blogs

12/11/2019 - Amelior

Financial Management Expert Program - een cursist vertelt

Stephan Stremeersch is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Gent. In zijn huidige functie is hij vooral bezig met research in de farmaceutische sector, maar er zijn grote plannen. Stephan is betrokken bij een spin-off van een van de huidige projecten bij de UGent. Hij is een kei in zijn vakgebied maar de economische achtergrond mocht wat steviger zijn, vond hijzelf: “Ik zocht specifiek een opleiding die me een sterke kennis in financieel management zou geven. Een hands-on ervaring waarmee ik onmiddellijk aan de slag kon. Online kwam ik bij Amelior uit. Toen ook nog een collega Amelior aanbeval, wist ik wel dat het goed zat.”

26/09/2019 - Libbrecht Jan

Statistische software kiezen: JMP of Minitab?

Wie af en toe beroep doet op statistiek om inzicht te verwerven in data, zal al vastgesteld hebben dat Excel geen statistisch pakket is. Niet alleen is de standaard beschikbare “Analysis ToolPak” invoegtoepassing in Excel door weinigen gekend, maar vooral op het vlak van visualisatie, interpretatie en diepgang qua statistiek blijft de Excel gebruiker op zijn honger. Op de markt van statistische software is er een ruim aanbod aan degelijke pakketten. Twee daarvan zijn prominent aanwezig in de bedrijfswereld: Minitab en JMP.

17/09/2019 - Anckaert Pascal

Nieuw kwaliteits-en registratiemodel opent de deur naar 28 steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid

Wie beroep wil doen op subsidies of steunmaatregelen vanuit het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (WSE), Syntra Vlaanderen of VDAB, moet vanaf september 2019 werk maken van het voldoen aan het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel dat vanaf dan in voege treedt.