Preventieadviseur - Interim-management/Outsourcing

Advies & Begeleiding

Doelgroep

Wij bieden graag ondersteuning aan alle grote, kleine en middelgrote organisaties.

Waarom is het interessant om een beroep te doen op ons interim-management?
 • U kan uw beginnende preventieadviseurs sneller ‘op de sporen zetten' door het aanreiken van concrete methodieken van ervaren consultants
 • U kan uw preventieadviseurs waarvan deze taak slechts een deel uitmaakt van hun takenpakket, ondersteunen bij het uitbouwen van het preventiebeleid inzake Welzijn op het Werk
 • U kan uw ervaren preventieadviseurs laten ondersteunen op actieterreinen waar zij minder know-how en ervaring in hebben
 • U kan steunen op onze begeleiding in bepaalde tijdelijke situaties, bijvoorbeeld bij specifieke actiepunten, tijdens of na reorganisatie / herstructurering, …
 • Interim-management kan zijn nut bewijzen bij de bevordering van de effectiviteit of van de onderlinge samenwerking of van beide, tussen managers (milieu, onderhoud, HR, …) of tussen de manager en zijn/haar medewerkers

Doel

Ons doel is:
 • het gepast ondersteunen en begeleiden van de interne preventieadviseur zodat deze op een continu verbeterende, gestructureerde manier welzijnszorg verder integreert in de organisatie en de naleving van de welzijnswetgeving beter kan garanderen
 • de interne preventieadviseur ondersteunen bij de onmiddellijke vertaling naar de eigen organisatie van de sterk en snel evoluerende reglementaire bepalingen terzake
De assistentie kan uiteenlopende vormen aannemen en verschillend van inhoud zijn; voorbeelden hiervan kunnen zijn:
 • de praktische organisatie van het takenpakket van de preventieadviseur
 • ondersteuning bij specifieke welzijnsprogramma's
 • vertaling van de wetgeving naar de eigen organisatie met een concreet actieplan
 • integratie van het welzijnsbeleid in de taken van alle medewerkers
 • opleiding vergader- en besluitvormingstechnieken
 • concrete acties zoals:
  • inventariseren van de opleidingsnoden voor operationele medewerkers
  • uitvoering van geïdentificeerde opleidingsnoden voor operationele medewerkers
  • begeleiding bij de invoering van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • uitwerking contractorbeleid
  • onderzoek ongevallen en incidenten
  • opzetten van een risico-inventaris en risicoanalyse met uitwerking van een concreet actieplan (globaal- en jaaractieplan)

Aanpak

 • Met de opdrachtgever (directie/preventieadviseur/…) voeren we een kennismakingsgesprek waarin de aanleiding en het doel besproken wordt
 • Na het genoemde gesprek en een doorlichting van de bestaande werkmethodes, stelt de Amelior-consultant een rapport op met de sterktes/zwaktes op het vlak van welzijnszorg (organisatorische en technische aspecten) 
 • De resultaten van de doorlichting vormen de basis van het uitzetten - in nauw overleg met de opdrachtgever - van een coachingsprogramma om de context en de meest aangewezen aanpak ten gronde te bespreken. De inhoud en de duur worden hierbij bepaald. 
 • Uitvoering van het programma met frequente terugkoppeling naar de opdrachtgever. Het coachingstraject zelf is een integratie van een hands-on-training over relevante topics en de begeleiding van de preventieadviseur bij het aanpakken van de diverse acties (vastgesteld bij de doorlichting). Afhankelijk van de thema's wordt desgevallend beroep gedaan op een ervaren consultant. Reglementaire taken en opdrachten van de preventieadviseur, taken als bezieler van het welzijnsbeleid, ... vereisen allemaal specifieke vaardigheden die door de meest geschikte consultant bijgebracht worden. 
 • Met de betrokken managers houden we regelmatig een voortgangsevaluatie om ten allen tijde 'on track' te blijven.
 • Amelior beschikt over een ruim pakket aan handige en praktische tools voor het efficiënt uitwerken van het preventie- en beschermingsbeleid inzake Welzijn op het Werk.

Voordelen en troeven van Amelior

 • Adequate ondersteuning voor de welzijnsvraagstukken (veiligheid, gezondheid, milieu, ….)
 • Ondersteuning op het momenten voor de duur die gewenst en nodig is
 • Keuze uit verschillende types van tussenkomst
 • Support van een multidisciplinaire consultantsgroep (veiligheid, milieu, communicatievaardigheden, ….) waardoor diverse wettelijke bepalingen in één traject kunnen geïntegreerd worden
 • Kennisinbreng en kennisoverdracht aan de organisatie
 • Beheersbaarheid en variabiliteit van de kosten

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be