Implementatie energiemanagement ISO 50001 - Interim Management

Advies & Begeleiding

Situering

Energiemanagement volgens de norm ISO 50001 is de structurele aandacht voor energie met het doel het energiegebruik te verlagen en vooral ook de bereikte verbeteringen vast te houden: meer doen met minder energie door middel van zowel organisatorische, technische als gedragsmaatregelen. Bovendien vormt integraal energiemanagement een belangrijke hoeksteen van een eventueel milieumanagementsysteem. (ISO 50001 is de opvolger van de eerder gepubliceerde richtlijn EN 16001, die geen certificeerbare norm was.)

Met energiemanagement doorloopt uw organisatie de Demingcyclus om continue verbetering te realiseren. De implementatie van een energiemanagementsysteem is niet het doel op zich, het gaat om het resultaat van het systeem: aandacht voor energie verankeren in de dagelijkse praktijk en daarmee de (energie)kosten beheersen. Ervaringen in het verleden hebben immers geleerd dat zonder structurele aandacht voor energiegebruik, de effecten van besparingsmaatregelen na verloop van tijd wegebben.

Uiteindelijk draagt energiemanagement op organisatieniveau bij tot de beperking van de CO2-uitstoot, noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Waarom een energiemanagementsysteem invoeren?

Enerzijds is de aanwezigheid van een energiemanagementsysteem een geruststelling voor het management dat de energieaspecten onder controle zijn en dat er via audits toezicht is op het goed functioneren van het systeem. Anderzijds ervaren energieverantwoordelijken een energiemanagementsysteem als een grote hulp om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.

Specifieke voordelen:

 • extra energiebesparing; 
 • verbetering van efficiency: meer produceren met minder; 
 • kostenbesparing door gerichte beheersing van het energieverbruik; 
 • conformiteit met wet- en regelgeving; 
 • evaluatie van de resultaten van uw energie-inspanningen; 
 • energiebewuste medewerkers; 
 • de verankering van verbeteringen in uw managementsysteem
 • een positief bedrijfsimago;  …

Aanpak

De implementatie van een energiemanagementsysteem is gebaseerd op de plan-do-check-act cyclus: beleid en doelstellingen vastleggen, acties plannen, maatregelen uitvoeren, resultaten controleren en op basis daarvan weer nieuwe doelstellingen opmaken en eventueel beleid aanpassen.

In de “PLAN” fase maak je een start met het invoeren van energiemanagement. Je doorloopt een aantal stappen met als einddoel het energiebesparingsplan.

In de “DO” fase werk je het projectvoorstel uit tot een projectplan door taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen, via opleiding en sensibilisatie en door communicatie. Op die manier zorg je er voor dat energiemanagement een eigen plek krijgt in de organisatie.

De belangrijkste activiteit bij energiemanagement is het regelmatig meten en analyseren van het energiegebruik. Dit gebeurt in de “CHECK” fase. Alleen door regelmatig te meten en te vergelijken, krijg je inzicht in de effectiviteit van de genomen maatregelen en kom je eventuele afwijkingen op het spoor.

ACT” fase: wat doe je als de maatregelen om te komen tot efficiënter energiegebruik in de organisatie zijn ingevoerd, en als uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat ze niet (helemaal) voldoen? Dan onderzoek je welke verbeteringen er mogelijk zijn en waar je moet bijsturen om het gewenste resultaat toch te behalen. En wat doe je als ze erg goed blijken te werken? Dan onderzoek je óók of er verbeteringen zijn te behalen. Het is belangrijk om alert en adequaat te blijven reageren op de resultaten van de ingevoerde maatregelen.

In de begeleiding wordt rekening gehouden met de specifieke ISO 50001 norm vereisten.

In overleg met u neemt een Amelior-consultant één van de volgende rollen aan:

 • Externe projectleider voor de volledige begeleiding van het project of zelfs interim management voor de opvolging van het energiemanagementsysteem eens het geïmplementeerd (en gecertificeerd) is;
 • Coach van de interne energiemanager: de consultant zet de mijlpalen uit, maakt in overleg een planning op en geeft input aan de werkgroepen. Op geregelde tijdstippen maakt de consultant een stand van zaken op en bespreekt deze met de directie;
 • De consultant kan ook ad hoc ingeschakeld worden om bepaalde projectstappen te ondersteunen zoals quickscan, energieboekhouding, audit, begeleiding bij implementatie van (technische) maatregelen, analyse en opvolging van resultaten en opmaken van nieuwe doelstellingen.

Onze klanten getuigen

Amelior begeleidde reeds verschillende klanten naar een succesvolle certificatie volgens ISO 50001.

U kan hun verhaal nalezen via onderstaande links:

CECA, specialty chemicals 

Waarom Amelior?

 • Een zaak voor specialisten: Amelior beschikt over ruime kennis en ervaring in energiemanagement.
 • Praktisch: een gedetailleerd rapport met een concreet plan van aanpak, aangevuld met een economisch luik.
 • Onafhankelijk: bekijkt het energiegebeuren vanuit een objectief perspectief, kritische beoordeling van ogenschijnlijke evidenties.
 • Ervaren: Amelior begeleidde al bedrijven naar certificatie ten opzichte van ISO 50001

Maak gebruik van subsidie

Heel wat van de diensten die Amelior aanbiedt komen in aanmerking voor subsidies, indien zowel u als organisatie als de opdracht zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zeker de moeite waard om dit te onderzoeken. U vindt meer info op de pagina Subsidies voor advies en opleiding. U kan ook steeds terecht bij Pascal Anckaert via pa@amelior.be of +32 (0)56 23 20 73.

Inlichtingen

Pascal ANCKAERT

Deze beknopte informatie kan onmogelijk zo verhelderend zijn als een persoonlijk gesprek over dit onderwerp. Daarom zou ik graag samen met u geheel vrijblijvend de behoeftes en mogelijke oplossingen bespreken. Desgevallend breng ik een collega mee als ik van mening ben dat dit, gezien uw wensen en noden, in uw belang is. Bezorg mij via onderstaande knop uw gegevens of bel mij op.

Pascal ANCKAERT
+32 (0)56 23 20 73

Inlichtingen of referenties?

Vragen?...

+32 (0) 56 20 36 23
info@amelior.be